annual reports

ársskýrsla 2015

FRÁ FORMANNI STJÓRNAR

Árið 2015 var ár töluverða breytinga hjá Auroru velgerðasjóði. Stór skref voru tekin í átt að nýjum tímum hjá sjóðnum en það er aukin áhersla á verkefni í Sierra Leone, verkefni þar sem Aurora velgerðasjóður kemur beint að framkvæmd. Eignastaða sjóðsins er mjög góð þrátt fyrir að ávöxtun ársins hafi ekki verið í takt við ávöxtun undanfarinna ára, sökum slakrar stöðu á mörkuðum í Evrópu og styrkingu krónunnar.

Varlega var farið í úthlutanir á árinu þar sem verið er að færa áhersluna á verkefni undir stjórn Auroru velgerðasjóðs í Sierra Leone. Engu að síður voru rúmum 60 milljónum úthlutað til 8 verkefna.

Stærsti einstaki styrkurinn fór til dóttursjóðs Auroru Hönnunarsjóðs Auroru sem hlaut 25 milljónir króna eins og undanfarin ár. Þetta var sjöunda árið í röð sem Hönnunarsjóðurinn hlýtur 25 milljón króna framlag frá Auroru velgerðasjóði, en þetta var jafnframt síðasta úthlutun Auroru til Hönnunarsjóðsins. Styrkur til Kraums tónlistarsjóðs hins dóttursjóðsins var mun minni eða einungis 5 milljónir króna enda hefur sá sjóður dregið verulega úr starfsemi sinni.

Vinafélag Vinjar fékk þriðju og jafnframt lokaúthlutun sína vegna starfseminnar á Hverfisgötu, eftir að hafa sent inn skýrslu um það frábæra starf sem þar fer fram.

Aðrir styrkir fóru út fyrir landsteinana. Styrkti Aurora til að mynda ABC barnastarf í Kenýa til þess að byggja nýja skólabyggingu í Loitokitok, sem er á Masai Mara svæðinu.

Fyrirferðamesta verkefnið erlendis á árinu 2015 var án efa yfirtaka Auroru velgerðasjóðs, ásamt KIMI SARL, á rekstri fjögurra löndunar- og fiskvinnslutöðva í Sierra Leone. Skrifað var undir samninga þar að lútandi í upphafi árs og fengum við aðgengi að stöðvunum í júlí. Hófumst við þá handa við að yfirfara stöðvarnar og gera upp en þær hafa staðið ónotaðar frá árinu 2012 og voru í slæmu ásigkomulagi. Fyrsta stöðin sem hóf einhverja starfsemi var löndunarstöðin í Tombo, en farið var að selja ís/klaka til sjómanna og annarra í nær samfélaginu í september. Tafir voru á formlegri afhendingu stjórnvalda á fullu yfirráði yfir stöðvunum til Neptune þar til í desember. Hefur það valdið seinkun á því að full starfsemi hafi farið af stað. Stefnt er að full starfsemi hafi hafist í öllum stöðvunum fjórum um mitt ár 2016.

Einnig létum við hanna fyrir okkur fyrirhugað fæðingarheimili í Sierra Leone en það verkefni er ennþá á byrjunarstigi. Þá fékk annað örlánafyrirtækið sem við erum í samstarfi við seinni úthlutun sína á árinu.

Engar breytingar urðu á stjórn sjóðsins á árinu en aftur á móti urðu breytingar í rekstri félagsins. Stjórn sjóðsins hafði lagt aukna áherslu á þróunarmál og Regína Bjarnadóttir var ráðinn sem framkvæmdastjóri þróunarmála á árinu 2015 og hóf störf 1.júlí. Þegar Auður Einarsdóttir lét af störfum þann 1. Ágúst tók Regína einnig við sem framkvæmdastjóri sjóðsins.

Ég vil þakka Auði Einarsdóttur kærlega fyrir vel unnin störf á undanförnum árum. Einnig vil ég þakka núverandi framkvæmdastjóra, meðstjórnendum mínum í stjórn Auroru velgerðasjóðs ásamt stjórnum dóttursjóða kærlega fyrir gott samstarf á árinu 2015.

Ólafur Ólafsson, stjórnarformaður

 

STARFSEMIN Á ÁRINU 2015

Stjórnarfundir

Stjórn Auroru kom sex sinnum saman til fundar á árinu 2015 en aðalfundur var haldinn þann 5. maí.

Stjórn & starfsmenn

Á aðalfundi sjóðsins þann 5. maí var stjórn Auroru endurkjörin og er hún sem fyrr skipuð eftirfarandi aðilum:

 • Ólafur Ólafsson, annar stofnandi sjóðsins
 • Ingibjörg Kristjánsdóttir, landslagsarkitekt og annar stofnandi sjóðsins
 • Birta Ólafsdóttir, BA í frumkvöðlafræði og nýsköpun
 • Stefán Ingi Stefánsson, yfirmaður samfélagslegrar ábyrgðar og fjáraflanna Unicef í Rómönsku ameríkur og Karíbahafi

Formaður stjórnar er Ólafur Ólafsson

Aðsetur sjóðsins er í Vonarstræti 4b en þar er einnig aðsetur dóttursjóðanna.

Framkvæmdastjóri sér um allan daglegan rekstur en um faglega fjárstýringu sjóðsins sér Bruellan Wealth Management í Sviss en Róbert Aron Róbertsson starfsmaður stofnenda sjóðsins í Sviss veitir ýmissa faglega ráðgjöf varðandi fjárfestingar á Íslandi. Um launakeyrslur fyrir Auroru og dóttursjóði sér launadeild Samskipa og um færslu bókhalds og skil til endurskoðenda sér Festing hf. Aurora þakkar öllum þessum aðilum fyrir mikilvægt framlag þeirra til sjóðsins.

Stofnsjóður

Árið 2015 var ekki sérstaklega hagfellt á hlutabréfamörkuðum í Evrópu og hækkuðu bréf almennt lítið yfir árið. Á sama tíma styrktist íslenska krónan gagnvart helstu gjaldmiðlum, nema bandaríkjadal, sem hefur neikvæð áhrif á erlenda eign sjóðsins, mælda í íslenskum krónum. Aftur á móti var mikill vöxtur á íslenska hlutabréfamarkaðnum á árinu 2015 og hækkaði úrvalsvísitalan um hátt í 50% yfir árið sem hafði mjög jákvæðar afleiðingar fyrir íslenska hluta sjóðsins og bætti þónokkuð upp fyrir litla ávöxtun á erlenda eignasafni sjóðsins.

Eignir í árslok 2015 námu 1.419.682.207 kr. og lækkuðu á árinum um sem nemur 58.662.635 kr. Veittir voru styrkir á árinu fyrir 60.389.507 kr. (þar af námu beinir styrkir 39.399.577 kr. og annarsskonar stuðningur í formi lána og eigin fjárs 20.989.930 kr.), einnig var ákveðið að gjaldfæra á árinu 2015 styrki frá árinu 2014 sem veittir voru í formi lána og nam sú upphæð 37.980.000 kr. Þá nam kostnaður sjóðsins 29.606.783 kr. fyrir árið 2015. Að teknu tilliti til styrkja og kostnaðar nam ávöxtun ársins 4,7%, sem er töluvert undir meðal ávöxtun undanfarinna ára.

Heimasíða

Aurora velgerðasjóður heldur úti heimasíðunni www.aurorafund.is en þar er að finna samþykktir, starfsreglur og ýmsar fleiri upplýsingar um velgerðasjóðinn og dóttursjóð hans, Kraum tónlistarsjóð, Hönnunarsjóð Auroru og önnur styrktarverkefni, ný og gömul. Þar eru einnig upplýsingar um stjórnir og stjórnendur sjóðanna þriggja. Unnið er stöðugt að því að gera heimasíðuna betri og að þar megi nálgast allar upplýsingar sem lúta að starfsemis sjóðsins og þeim verkefnum sem hann hefur styrkt.

Aurora velgerðasjóður heldur einnig út facebook síðu Auroru, þar sem allar helstu fréttir af sjóðnum er settar inn jafnóðum og þær berast.

Úthlutanir á árinu 2015

Aurora velgerðasjóður úthlutaði alls 60,4 milljónum króna til átta verkefna á sviði mennta, atvinnuuppbyggingar, heilbrigðis, menningar og mannúðar hérlendis og í afríkuríkjunum Sierra Leone og Kenýa á árinu 2015. Sex þessara verkefna hlutu beina styrki en tvö þeirra hlutu aðstoð í formi lána eða sem framlag sem eigið fé. Fjögur þessara átta verkefna eru eigin verkefni sjóðsins en hin fjögur verkefnin eru mjög ólík en tengjast meginmarkmiðum sjóðsins.

Verkefnin sem hlutu beina styrki árið 2015:

 1. Hönnunarsjóður Auroru………………………………………………………….kr 25.000.000
 2. Kraumur, tónlistarsjóður Auroru……………………………………………..kr    5.000.000
 3. Neyðaraðstoð til Sierra Leone vegna Ebólu (eftirstöðvar)………….kr 3.364.954
 4. Rauði Kross Íslands v.Vinafélags Vinjar………………………………………kr   1.000.000
 5. ABC Barnahjálp í Kenýa ……………………………………………………………kr  3.400.000
 6. Fæðingarheimili í Sierra Leone ………………………………………………….kr 1.634.623

Verkefni sem hlutu annarsskonar aðstoð árið 2015:

 1. GGEM og ACTB, smálánafyrirtæki …………………………………………..kr 13.000.000
 2. Neptune, rekstraraðili fiskvinnslustöðvanna í Sierra Leone ……….kr   8.006.395

  

1.   Lýsing verkefna
1. 1 Eigin verkefni
1.1.1 Innlend verkefni

Stjórn Auroru hafði, árið 2012, óskað eftir því við stjórnir dóttursjóðanna að setja af stað vinnu við að leita allra leiða til að halda áfram starfsemi sjóðanna með aðkomu nýrra styrktaraðila. Eftir þónokkra umræðu og skoðun tók Stjórn Kraums þá ákvörðun að hætta almennri starfsemi frekar en að fá inn nýja styrktaraðila og var ákveðið að Kraumur myndi einungis halda út smærri verkefnum á árinu 2015. Stjórn Hönnunarsjóðsins hefur lagt mikla vinnu við að finna nýja styrktaraðila og fór mikill tími í þá starfsemi árið 2015 en án árangurs. Ákveðið hafði verið að Hönnunarsjóðurinn myndi halda áfram starfsemi sinni á árinu 2015 og fékk því fullan styrk, en jafnframt var ákveðið að þetta væri síðasta almenna starfsár sjóðsins.

Hönnunarsjóður Auroru                                                                                                        styrkur kr 25.000.000

Hönnunarsjóður Auroru er sjálfstætt starfandi dóttursjóður á vegum Auroru Velgerðasjóðs. Hönnunarsjóðurinn var stofnaður í ársbyrjun 2009 að frumkvæði Auroru og var honum veittar 75 milljónir króna til þriggja ára. Aurora veitti Hönnunarsjóðnum síðan framhaldsstyrk til þriggja ára og að því loknu til eins árs í viðbót og hefur sjóðurinn því starfað í sjö ár.

Stefna Hönnunarsjóðsins er að styrkja framúrskarandi hönnuði með heilsteypta viðskiptahugmynd og skýra framtíðarsýn. Á þessum sjö árum sem Hönnunarsjóðurinn hefur starfað hefur hann ráðstafað styrkjum til tæplega 70 verkefna og hönnuða auk þess að taka þátt í samstarfi um ýmis verkefni á sviði hönnunar.

Enginn bein úthlutun var hjá Hönnunarsjóðnum á árinu 2015 en áfram var stutt við verkefnið Hæg breytileg átt sem hófst á árinu 2014. Hæg breytileg átt er verkefni á sviði byggða- og íbúðaþróunar þar sem lögð verður áhersla á að fá fram hugmyndir sem varpa ljósi á vistvænni, samfélagsmeðvitaðri, ódýrari og framsæknari íbúðarkosti í íslensku þéttbýli í krafti hugmyndavettvangs, þar sem samvinna verður í fyrirrúmi. Mynduð verða þverfagleg teymi hönnuða, arkitekta, tæknimenntaðra einstaklinga, hugvísinda- og raunvísindafólks til að takast á við þetta mikilvæga verkefni. Samstarfaðilar Hönnunarsjóðs Auroru í þessu verkefni eru Reykjavíkurborg, Samtök iðnaðarins og Hönnunarmiðstöð.

Opnuð var sýning í Hafnarhúsinu á Hönnunarmars þann 13. Mars og var hún liður í því að veita sem flestum innsýn í tillögur hópanna og þá þekkingu sem að baki þeim liggur. Samhliða var gefin út bók þar sem kynna má sér verkefnið, tillögur hópanna, hugleiðingar ólíkra sérfræðinga sem komu að verkefninu sem eru hver um sig eins konar leiðarvísir inn í framtíðina og fleira.

Sýningunni og viðburðunum voru gerð góð skil í fjölmiðlum og m.a. var gerð fimm þátta útvarpssería um verkefnið hjá RUV.

Hönnunarsjóðurinn veitti einn beinan styrk á árinu 2015. Sá styrk hlaut Guja Dögg Hauksdóttir arkitekt fyrir útgáfu bókverks um Högnu Sigurðardóttur arkitekts.

Úthlutunarferlið var eins og áður unnið í náinni samvinnu stjórnar og framkvæmdastjóra. Framkvæmdastjóra og stjórn til ráðgjafar er sérstakt fagráð hönnuða og aðila úr atvinnulífinu og hefur komist á gott samstarf á milli sjóðsins og fagráðsins auk þess sem tveir aðilar innan fagráðsins hafa tekið að sér ráðgjöf fyrir sjóðinn.

Stjórn Hönnunarsjóðs Auroru skipar eftirtalda aðila:

 • Jóhannes Þórðarsson, arkitekt, formaður stjórnar.
 • Atli Hilmarsson, grafískur hönnuður, meðstjórnandi.
 • Hlín Helga Guðlaugsdóttir, vöruhönnuður, meðstjórnandi.

Í fagráði Hönnunarsjóðs Auroru sitja:

 • Eyþór Ívar Jónsson, framkvæmdastjóri Klaks og dósent við Kaupmannahafnar-háskóla.
 • Eyjólfur Pálsson, húsgagnahönnuður og kaupmaður í Epal.
 • Sigurður Þorsteinsson, iðnhönnuður og eigandi Design Group Italia.
 • Sigríður Sigþórsdóttir, arkitekt, Basalt arkitektar.
 • Guðmundur Oddur Magnússon, prófessor í grafískri hönnun í Listaháskóla Íslands.
 • Fiona Cribben, fatahönnuður

Framkvæmdastjóri Hönnunarsjóðs Auroru Guðrún Margrét Ólafsdóttir, sem tók við embættinu árið 2012, lét af störfum í lok árs 2015. Mun hún þó fylgja eftir lokaskrefum sjóðsins á árinu 2016.

Kraumur tónlistarsjóður Auroru                                                                                           styrkur kr 5.000.000

Kraumur tónlistarsjóður Auroru var stofnaður í ársbyrjun 2008 sem tilraunaverkefni til þriggja ára sem fékk síðan framhaldsstyrk til fjögurra ára í viðbót. Þrátt fyrir að framkvæmdastjóri hafi látið af störfum á árinu 2014 var ákveðið að halda lítilsháttar starfsemi Kraums áfram á árinu 2015, annars vegar með stórum tónleikum í tengslum við Hönnunarmars og hins vegar að halda áfram með Kraumslistann.

Starfsemi Kraums á árunum 2008-2014 hefur verið umfangsmikil og blómleg en sjóðurinn hefur átt fjölbreytt samstarf við ýmsa aðila innan tónlistargeirans. Á þessum árum hafa fjölmargir tónlistarmenn, hljómsveitir og tónlistartengd verkefni fengið úthlutað.

Kraumur hefur haft það meginhlutverk að efla íslenskt tónlistarlíf, fyrst og fremst með stuðningi við unga listamenn, auðvelda þeim að vinna að listsköpun sinni og koma verkum sínum á framfæri. Markmiðið hefur alltaf verið skýrt að styrkja stöðu ungra tónlistarmanna á Íslandi með beinum styrkjum, faglegri aðstoð og samstarfi af ýmsu tagi. Sjóðnum hefur líka unnið að því að miðla þekkingu á sínu sviði, meðal annars með námskeiðahaldi, ráðgjöf og smiðjum (workshops) og með samstarfi við ýmsa þá sem vinna að sömu markmiðum.

Það er því ljóst að nærvera sjóðsins hefur skipt miklu máli í íslensku tónlistarlífi, en engu að síður var tekin sú ákvörðun árið 2014 að draga verulega úr umsvifum sjóðsins.

Í bráðabirgðastjórn Kraums tónlistarsjóðs frá miðju ári 2015 sitja eftirtaldir aðilar:

 • Eldar Ástþórsson, verkefnisstjóri markaðsdeildar CCP, formaður
 • Ingibjörg Kristjánsdóttir, annars stofnandi Auroru velgerðasjóðs, meðstjórnandi
 • Birta Ólafsdóttir, BA í frumkvöðlafræði og nýsköpun, meðstjórnandi

Ekkert umsóknarferli fyrir listamenn eða hljómsveitir var auglýst á árinu og ekki varð framhald á verkefnunum Hljóðverssmiðjur, Innrásin stuðningur við tónleikahald innanlands eða ráðstefnu á Aldrei fór ég suður.

Kraumur stóð hins vegar fyrir stórum og veglegum viðburði í mars mánuði ásamt systursjóði sínum Hönnunarsjóði Auroru, stefnumóti tónlistar og hönnunar í Listasafni Reykjavíkur-Hafnarhúsi þar sem sem íslensk tónlist var í fyrsta sinn í fararbroddi á vettvangi HönnunarMars. Þar komu fram listamenn sem sjóðurinn hefur áður stutt til góðra verka og má segja að þar hafi verið á ferð nokkurskonar uppskeruhátíð hans.

Sjóðurinn stóð jafnframt fyrir Kraumsverðlaunum áttunda árið í röð, þar sem famúrskarandi plötur sex listamanna og hljómsveita voru valin, verðlaunuð og kynnt sérstaklega. Alls hafa nú um 44 listamenn og hljómsveitir hlotið verðlaunin.

1.1.2 Erlend verkefni

Neptune, löndunarstöðvar, Sierra Leone                                                                 lán og eigið fé kr. 8.006.395

Aurora velgerðasjóður hefur í samstarfi við KIMI SARL og stjórnvöld í Sierra Leone tekið við rekstri fjögurra löndunar- og fiskvinnslustöða. Samningar þess efnis voru undirritaðir í Freetown í Sierra Leone í janúar 2015 og gilda þeir til 10 ára.

Stöðvarnar fjórar voru byggðar árið 2012 í samstarfi á milli African Development Fund (ADF) og stjórnvalda í Síerra Leóne til að efla sjávarútveg í landinu. Þrátt fyrir góð fyrirheit hafa þær staðið ónotaðar síðan þá, einkum sökum skorts á þekkingu á slíkum rekstri í landinu. Með samningunum komast þær hins vegur í fulla notkun.

Samningarnir sem undirritaðir voru eru svokallaðir Public-private Partnership samningar (PPP) og gilda þeir til næstu tíu ára. Samningarnir eru í reynd samstarf einkaframtaks, velgerðarstarfs og stjórnvalda um þróunarstarf, fjárfestingu og nýsköpun í sjávarútvegi í Sierra Leone. Þetta eru fyrstu PPP samningarnir sem stjórnvöld í Sierra Leone gera. Gert er ráð fyrir að heimamenn sjálfir taki við rekstri löndunarstöðvanna að samningstíma loknum.

Á vettvangi stöðvanna verður lögð áhersla á að efla þekkingu fiskimanna á veiðiaðferðum, vinnslu á sjávarfangi og dreifingu þess á markað. Leitað verður leiða til að hagnýta fiskiauðlindir landsins á sem sjálfbærastan hátt og auka virði aflans um leið. Á sama tíma standa væntingar til þess að auka framboð á fiski fyrir íbúa Sierra Leone sem er ein fátækasta þjóð heims. Fiskur er í dag undirstaða prótín neyslu þjóðarinnar, en árleg veiði landsmanna í dag er um 100 tonn. Ráðgert er að um 400 manns muni starfa við stöðvarnar fjórar.

Aurora velgerðarsjóður telur um mjög mikilvægt verkefni sé að ræða og verður höfuðmarkmið þess að auka þekkingu landsmanna á sjávarútvegi og gera þá betur í stakk búna til að nýta auðlindar sínar á sem bestan og skynsamastan hátt. Öflugt og sjálfbært atvinnulíf er hverri þjóð mikilvægt og standa vonir Auroru til þess að verkefnið muni styrkja undirstöður hagkerfis Sierra Leone til framtíðar. Verkefnið er módelverkefni en væntingar eru um að það gæti orðið fyrirmynd annarra verkefna til eflingar atvinnulífs í Sierra Leone.

Aurora velgerðasjóður ásamt samstarfsaðilum sínum stofnaði fyrirtæki, sem skrásett er í Sierra Leone, um rekstur stöðvanna og hefur það hlotið nafnið Neptune. Aurora velgerðasjóður veitti Neptune stuðning á árinu 2015 í form eiginfjárs og lána. Framkvæmdastjóri Auroru velgerðasjóðs situr í stjórn Neptune og er stjórn Neptune mjög virk í daglegum rekstri stöðvanna. Einnig veitir stjórnarformaður Auroru stjórn og helstu yfirmönnum Neptune ráðgjöf.

Fæðingarheimili, Sierra Leone                                                                                             styrkur kr. 1.634.623

Aurora velgerðasjóður er að undirbúa verkefni sem snýst að því að byggja fæðingarheimili í Sierra Leone. Forsagan er sú að forsetafrú Sierra Leone fór þess á leit við stjórn Aurora velgerðasjóðs hvort Aurora væri tilbúin að aðstoða við að byggja fæðingarheimili í heimahéraði hennar Kono. En í því héraði hefur Aurora í samstarfi við UNICEF unnið að stórum menntaverkefnum undanfarin ár. Eftir að hafa skoðað málið frá ýmsum hliðum hefur stjórn Auroru ákveðið að ef Aurora kemur að byggingu fæðingarheimilis í Sierra Leone, þá verði það í Freetown eða á því svæði. Fæðingarheimilið mun verða byggt á eins vestrænan hátt hvað varðar gæði eins og hægt er miðað við aðstæður og verður rekstrarmódel heimilisins að vera tryggt til þess að Aurora sé tilbúin að ráðast í slíkt verkefni.

Eitt að því sem Aurora hefur gert nú þegar er að hanna fæðingarheimilið og var sú vinna gerð á árinu 2015. Næstu skref í þróun fæðingarheimilisins verða tekin á haustmánuðum 2016. 

1.2 Erlend verkefni – þróunaraðstoð

Neyðaraðstoð í Sierra Leone vegna Ebólu                                                                          styrkur kr. 3.364.954

Á árinu 2014 hafði stjórn Auroru samþykkti að legga allt að 20 milljónir króna til neyðaraðstoðar í Sierra Leone vegna Ebólu faraldursins.  Stærsti hluti verkefnisins átti sér stað á árinu 2014. Peningurinn fór m.a. til kaupa á sjúkragögnum auk aðstoðar við að koma gögnunum á áfangastað, dreifa þeim til viðkomandi sjúkrastofnana og fleira.   Aurora tók höndum saman með breska flugfélaginu Hangar 8, sem sendi flugvél til Sierra Leone , hlaðna ýmsum búnaði og lyfjum sem nauðsynleg eru til að meðhöndla sjúka.  Stjórnarformaður sjóðsins Ólafur Ólafsson fór sjálfur með flugvélinni til Sierra Leone og afhenti sjúkragögnin á árinu 2014. Einhverjar eftirstöðvar voru eftir að kostnaði í upphafi árs og var það greitt út á árinu 2015.

ABC barnahjálp í Kenýa                                                                                                            styrkur kr. 3.400.000

ABC barnahjálp er íslenskt hjálparstarf sem var stofnað árið 1988 og starfar nú í 6 löndum í Asíu og Afríku. Starfið snýst um að veita fátækum börnum varanlega hjálp í formi menntunar, framfærslu og heilsugæslu. ABC barnahjálp í Kenya var stofnað í Nairóbí árið 2006 og starfa þar í dag um 69 starfsmenn. Um 800 nemendur sækja skólana tvo sem ABC rekur í Kenía. Í skólanum í Nairobi eru 445 nemendur og 180 af þeim eru á heimavist og í Loitokitok eru 351 nemendur og 76 af þeim eru a heimavist.

Á árinu 2013 styrkt Aurora velgerðasjóður starfið um 1.8 milljónir króna sem fóru í kaup á nauðsynjum fyrir heimavistina í Nairobi.

Á árinu 2015 styrkti Aurora velgerðasjóður starfið um 3.4 milljónir króna til þess að byggja nýtt skólahús (viðbót við fyrri byggingar) í Loitokitok sem er á svæði Masai fólksins, sem býr við rætur hæsta fjalls Afríku, Kilimanjaro. Nýja byggingin var tekin í notkun í september 2015.

Frekari upplýsingar um verkefnið er að finna á heimasíðu ABC  www.abc.is

1.3. Innlend verkefni

Rauði kross Íslands v.Vinafélag Vinjar                                                                 styrkur 1 milljón á ári í þrjú ár 

Árið 2009 styrkti Aurora velgerðasjóður Rauða kross Íslands um 20 milljónir króna til þriggja verkefna og þar af var eitt verkefnið Vin, athvarf Rauða Kross Íslands fyrir fólk með geðraskanir.  Vinafélag Vinjar var stofnað árið 2011 til að tryggja framtíð Vinjar þar sem Rauði Krossinn huggðist loka vegna fjárskorts.  Árið 2012 var gerður samningur milli Reykjavíkurborgar, Velferðarráðuneytisins, Rauða Krossins og Vinafélags Vinjar til að tryggja starfsemi Vinjar til þriggja ára.   Vinafélagið skuldbatt sig til að leggja fram hluta af rekstrarfénu og Aurora velgerðasjóður endurnýjaði þannig stuðning sinn við Vin með því að leggja Vinafélaginu til  1.milljón króna á ári til þriggja ára. Eftir að stjórn Vinjar skilaði inn skýrslu um stórgott starf þeirra samþykkti stjórn Auroru greiðslu á þriðja og jafnframt síðasta hluta styrksins á árinu 2015.

1.4. Erlend verkefni – stuðningur í formi lána

GGEM, smálánafyrirtæki                                                                                                                lán kr. 13.000.000

Á árinu 2014 gekk Aurora velgerðasjóður frá lánasamningi við tvö smálánafyrirtæki (e. microfinance) í Freetown, Sierra Leone. Samningar þess efnis voru undirritaðir 17. Nóvember 2014 og eru til þriggja ára.

Markmið lánveitingarinnar er að styðja við bakið á smærri fyrirtækjum og einstaklinum og um leið auka veg hagþróunar í Sierra Leone. Samkvæmt samningunum fá fyrirtækin tvö hvort um sig $200.000 að láni á 9% vöxtum. Peningana munu þau endurlána til einstaklinga og lítilla og meðalstórra fyrirtækja. Annað fyrirtækið A Call to Business fékk sinn hluta allan greiddan á árinu 2014 en hitt fyrirtækið fékk helming við undirskrift samnings og hinn helminginn eða sem samsvarar 13 milljónum króna í maí 2015.

 

ársskýrsla 2014

FRÁ FORMANNI STJÓRNAR

Árið 2014 var enn eitt gott ár hjá Aurora velgerðasjóði sannarlega ár breytinga því mikilvæg skref voru tekin í átt að nýjum tímum hjá sjóðnum. Varlega var farið í úthlutanir á árinu eins og fyrr en fyrirferðamestu styrkirnir eru til dóttursjóðanna en sú mynd verður breytt strax á næsta ári þar sem styrkir til sjóðanna eru á enda en þá hafa báðir sjóðirnir verið starfræktir í 7.ár.

Aurora tóka aftur höndum saman með Unicef og styrkti áframhaldandi uppbyggingu mæðraklúbba í Sierra Leone sem má segja að sé sjálfstætt framhalda af hinu metnaðarfulla menntaverkefni sem kláraðist árið 2012. Stjórn Auroru brást við neyðarkalli frá forsetafrú Sierra Leone út af skelfilegu ástandi í landinu vegna Ebólu faraldsins sem geysað hefur undanfarin misseri. Ákveðið var að styrkja neyðaraðstoð og voru hjálpargögn fyrir 150.000 USD send á svæðið. Undirritaður fór sjálfur á staðinn með neyðargögnin og sá með eigin augum hversu skelfilega landið þjáist af völdum þessa hræðilega faraldurs. Var tekið einstaklega vel á móti styrk þessum og má segja að þakklætið sé enn meira en áður þar sem flestir erlendir aðilar hafa dregið úr starfsemi og horfið á braut.

Vinafélag Vinjar fékk aðra úthlutun af þrem eftir að hafa sent inn skýrslu um stórgott starf sem fer fram á Hverfisgötunni og Skákfélagið Hrókurinn fékk styrk til að halda áfram einstöku starfi hjá nágrannaþjóð okkar í Grænlandi.

Mikilvæg skref voru stigin hjá sjóðnum þegar tímamótasamningar voru undirritaðir í Sierra Leone. Aurora tók við rekstri fjögurra löndunar- og fiskvinnslustöðva í félagi við Neptune Holding og stjórnvöld í landinu. Með rekstri stöðvanna verður lögð áhersla á að efla þekkingu fiskimanna á veiðiaðferðum, vinnslu á sjávarfangi og drefingu þess á markað ásamt því að auka framboð á fiski til íbúa landsins. Verkefni þetta er mjög mikilvægt til að efla atvinnulíf í landinu og stuðla að sjálfbærni og standa vonir til að verkefnið verði fyrirmynd annara verkefna til eflingar atvinnulífs í Sierra Leone.

Aurora gerði einnig lánasmaninga við tvö örlánafyrirtæki í Freetown en markmið með því er að styðja við bakið á smærri fyrirtækjum og efla þannig atvinnulíf í landinu.

Undirritaður tók við stjórnarformennsku á aðalfundi um mitt árið en tveir nýjir stjórnarmenn þau Birta Ólafsdóttir og Stefán Ingi Stefánsson komu inní stjórn í stað Sigurðar Guðmundssonar sem starfað hefur með sjóðnum frá stofnun og Auðar Einarsdóttur sem jafnframt starfar sem framkvæmdarstjóri sjóðsins. Stjórnin ákvað að auglýsa eftir framkvæmdastjóra þróunarmála í ljósi stórra nýrra verkefna hjá sjóðnum í Sierra Leone og mun sá aðili koma til liðs við sjóðinn á nýju ári.

Með bjartsýni að leiðarljósi mun Aurora velgerðasjóður vinna hörðum höndum að því að bæta lífsskilyrði í einu fátækasta ríki heims Sierra Leone .

Ólafur Ólafsson, stjórnarformaður

 

STARFSEMIN Á ÁRINU 2014

Stjórnarfundir

Stjórn Auroru kom fimm sinnum saman til fundar á árinu 2014 en aðalfundur var haldinn þann 24. Júní 2014. Nokkur mál voru afgreidd af stjórn í gegnum tölvupósta og bókuð í næstu fundargerð.

Stjórn & starfsmenn

Á aðalfundi sjóðsins þann 24.júní tilkynnti formaður stjórnar að Auður Einarsdóttir og Sigurður Guðmundsson gæfu ekki kost á sér til áframhaldandi stjórnarsetu. Formaður lagði til þau Birtu Ólafsdóttur og Stefán Inga Stefánsson sem voru samþykkt einróma. Jafnframt tilkynnti formaður stjórnar Ingibjörg Kristjánsdóttir að hún gæfi ekki lengur kost á sér sem formaður stjórnar og lagði til að Ólafur Ólafsson tæki við sem stjórnarformaður sem var einróma samþykkt. Stjórn Auroru er því skipuð eftirfarandi aðilum:

 • Ólafur Ólafsson, stjórnarformaður Samskipa og annar stofnandi sjóðsins
 • Ingibjörg Kristjánsdóttir, landslagsarkitekt og annar stofnandi sjóðsins
 • Birta Ólafsdóttir, BA í frumkvöðlafræði og nýsköpun
 • Stefán Ingi Stefánsson, yfirmaður samfélagslegrar ábyrgðar og fjáraflanna 
Unicef í Rómönsku ameríku og Karíbahafi

Formaður stjórnar er Ólafur Ólafsson

Aðsetur sjóðsins er í Vonarstræti 4b en þar er einnig aðsetur dóttursjóðanna. 
Framkvæmdastjóri sér um allan daglegan rekstur en um faglega fjárstýringu sjóðsins sér Bruellan Wealth Management í Sviss en Róbert Aron Róbertsson starfsmaður stofnenda sjóðsins í Sviss veitir ýmissa faglega ráðgjöf varðandi fjárfestingar á Íslandi. Um launakeyrslur fyrir Auroru og dóttursjóði sér launadeild Samskipa og um færslu bókhalds og skil til endurskoðenda sér Festing hf. Aurora þakkar öllum þessum aðilum fyrir mikilvægt framlag þeirra til sjóðsins.

Stofnsjóður 


Árið 2014 var Auroru hagfellt á verðbréfamörkuðum. Bæði erlend og innlend söfn sjóðsins gáfu jákvæða ávöxtun. Þrátt fyrir styrkingu krónunnar gagnvart evru þá vógu eignir í dollurum nokkuð mikið í safninu sem styrkist um 10% gagnvart krónunni á árinu. Það jók ávöxtun sjóðsins í krónum.

Eignir í árslok 2014 námu kr. 1.478.344.842 og jukust á árinu sem nemur kr. 51.570.017. Veittir voru styrkir á árinu fyrir kr. 59.942.775 og nam kostnaður sjóðsins kr. 10.855.879. Að teknu tilliti til styrkja og kostnaðar nam ávöxtun ársins 8,6%.

Stofnfé sjóðsins hefur aukist talsvert frá stofnun og að teknu tilliti til styrkja sem numið hafa kr. 639.647.303 frá upphafi er meðalávöxtun sjóðsins um 11% á ári frá stofnun.

Heimasíða

Aurora Velgerðasjóður heldur úti heimasíðunni www.aurorafund.is en þar er að finna samþykktir, starfsreglur og ýmsar fleiri upplýsingar um velgerðasjóðinn og dóttursjóði hans, Kraum tónlistarsjóð Auroru, Hönnunarsjóð Auroru og önnur styrktarverkefni, ný og gömul. Þar eru einnig upplýsingar um stjórnir og stjórnendur sjóðanna þriggja. Unnið er stöðugt að því að gera heimasíðuna betri og að þar megi nálgast allar upplýsingar sem lúta að starfsemi sjóðsins og þeim verkefnum sem hann hefur styrkt.

Úthlutanir á árinu 2014

Aurora Velgerðasjóður úthlutaði alls 78.2 milljón króna til sex verkefna á sviði mennta, menningar og mannúðar hérlendis og í Afríkuríkinu Sierra Leone á árinu 2014. Tvö af þessum verkefnum eru eigin verkefni sjóðsins en hin fjögur verkefnin eru mjög ólík en tengjast meginmarkmiðum sjóðsins. Í fyrsta skipti tók sjóðurinn þátt í neyðaraðstoð eftir að beiðni kom frá forsetafrú Sierra Leone.

Verkefnin sem hlutu styrki 2014:

 1. Hönnunarsjóður Auroru………………………………………………………….kr 25.000.000
 2. Kraumur, tónlistarsjóður Auroru……………………………………………..kr 20.000.000
 3. UNICEF á Íslandi vegna mæðraklúbbar í Sierra Leone………………..kr 11.500.000
 4. Neyðaraðstoð til Sierra Leone vegna Ebólu……………………………….kr 20.00.000
 5. Rauði Kross Íslands v.Vinafélags Vinjar………………………………………kr 1.000.000
 6. Skákfélagið Hrókurinn……………………………………………………………..kr 700.000

 

 1. Lýsing verkefna
1.1. Eigin verkefni

Stjórn Auroru óskaði eftir því þegar árið 2012 við stjórnir dóttursjóðanna að setja af stað vinnu við að leita allra leiða til að halda áfram starfsemi sjóðanna með aðkomu nýrra styrktaraðila. Stjórn Auroru lýsti sig ennfremur reiðubúna til að aðstoða við þá vinnu en lítið hefur gerst á því ári sem er liðið og er staðan því sú að Kraumur er á sínu síðasta starfsári 2014 en Hönnunarsjóður Auroru fékk styrk í eitt ár til viðbótar.

Hönnunarsjóður Auroru                                                                                                         styrkur kr 25.000.000

Hönnunarsjóðurinn heldur áfram sinni vinnu við að leita leiða til fyrir sjóðinn til að halda áfram tilvist án aðkomu Auroru og var ákveðið að veit þeim eitt ár í viðbót til að fullreyna þá vinnu og mun því koma í ljós á næstu misserum hvernig til tekst.

Hönnunarsjóður Auroru er sjálfstætt starfandi dóttursjóður á vegum Auroru Velgerðasjóðs. Hönnunarsjóðurinn var stofnaður í ársbyrjun 2009 að frumkvæði Auroru og var honum veittar 75 milljónir króna til þriggja ára. Aurora veitti Hönnunarsjóðnum síðan framhaldsstyrk til þriggja ára og er sjóðurinn því á sínu sjötta starfsári.

Stefna Hönnunarsjóðsins er að styrkja framúrskarandi hönnuði með heilsteypta viðskiptahugmynd og skýra framtíðarsýn.

Á þessum sex árum sem Hönnunarsjóðurinn hefur starfað hefur hann ráðstafað styrkjum til tæplega 70 verkefna og hönnuða auk þess að taka þátt í samstarfi um ýmis verkefni á sviði hönnunar.

Alls var úthlutað 15.00.000 króna til ýmissa hönnuða og verkefna á árinu 2014 í tveim úthlutunum í maí og nóvember. Sjóðnum bárust metfjöldi umsókna af öllum sviðum hönnunar en samhliða auknum fjölda umsókna merkir sjóðurinn mikla grósku og framþróun í verkefnum hönnuða á Íslandi. Veittir voru nokkrir framhaldsstyrkir sem er í takt við þá stefnu sjóðsins að fylgja eftir völdum verkefnum þannig að sá árangur megi fremur nást sem viðkomandi hönnuður stefnir að. Í seinni úthlutun sjóðsins var lögð sérstök áhersla á arkitektur með styrk til verkefnisins Hæg breytileg átt sem er eigin verkefni sjóðsins og var kynnt á Hönnunarmars með viðburð í Hannesarholti.

Hæg breytileg átt er verkefni á sviði byggða- og íbúðaþróunar þar sem lögð verður áhersla á að fá fram hugmyndir sem varpa ljósi á vistvænni, samfélagsmeðvitaðri, ódýrari og framsæknari íbúðarkosti í íslensku þéttbýli í krafti hugmyndavettvangs, þar sem samvinna verður í fyrirrúmi. Mynduð verða þverfagleg teymi hönnuða, arkitekta, tæknimenntaðra einstaklinga, hugvísinda- og raunvísindafólks til að takast á við þetta mikilvæga verkefni. Samstarfaðilar Hönnunarsjóðs Auroru í þessu verkefni eru Reykjavíkurborg, Samtök iðnaðarins og Hönnunarmiðstöð.

Úthlutunarferlið var eins og áður unnið í náinni samvinnu stjórnar og framkvæmdastjóra. Framkvæmdastjóra og stjórn til ráðgjafar er sérstakt fagráð hönnuða og aðila úr atvinnulífinu og hefur komist á gott samstarf á milli sjóðsins og fagráðsins auk þess sem tveir aðilar innan fagráðsins hafa tekið að sér ráðgjöf fyrir sjóðinn.

Stjórn Hönnunarsjóðs Auroru skipar eftirtalda aðila:

 • Jóhannes Þórðarsson, arkitekt, formaður stjórnar.
 • Atli Hilmarsson, grafískur hönnuður, meðstjórnandi.
 • Hlín Helga Guðlaugsdóttir, vöruhönnuður, meðstjórnandi.

Í fagráði Hönnunarsjóðs Auroru sitja:

 • Eyþór Ívar Jónsson, framkvæmdastjóri Klaks og dósent við Kaupmannahafnar- háskóla.
 • Eyjólfur Pálsson, húsgagnahönnuður og kaupmaður í Epal.
 • Sigurður Þorsteinsson, iðnhönnuður og eigandi Design Group Italia.
 • Sigríður Sigþórsdóttir, arkitekt, Basalt arkitektar.
 • Guðmundur Oddur Magnússon, prófessor í grafískri hönnun í Listaháskóla Íslands.
 • Fiona Cribben, fatahönnuður

Kraumur tónlistarsjóður Auroru                                                                                           styrkur kr 20.000.000

Ljóst var um mitt ár 2014 að framkvæmdastjóri og stjórn Kraums sáu engar leiðir til framhaldslífs Kraums án aðkomu Auroru. Það varð því sameiginleg ákvörðun beggja stjórna Kraums og Auroru að stjórn Kraums yrði skipt út sem og að framkvæmdastjóri segði upp störfum enda ljóst að starfsemin yrði lítil sem engin næstu misseri. Á síðast aðalfundi var því kosin bráðabirgðastjórn sem fer með ákvörðunarvald um framhaldslíf Kraums. 
Kraumur tónlistarsjóður Auroru var stofnaður í ársbyrjun 2008 sem tilraunaverkefni til þriggja ára sem fékk síðan framhaldsstyrk til fjögurra ára í viðbót og er nú á sínu sjöunda og síðasta starfsári. 
Starfsemi Kraums hefur verið umfangsmikil og blómleg en sjóðurinn hefur átt fjölbreytt samstarf við ýmsa aðila innan tónlistargeirans. Á þessum árum hafa fjölmargir tónlistarmenn, hljómsveitir og tónlistartengd verkefni fengið úthlutað. 
Kraumur hefur haft það meginhlutverk að efla íslenskt tónlistarlíf, fyrst og fremst með stuðningi við unga listamenn, auðvelda þeim að vinna að listsköpun sinni og koma verkum sínum á framfæri. Markmiðið hefur alltaf verið skýrt að styrkja stöðu ungra tónlistarmanna á Íslandi með beinum styrkjum, faglegri aðstoð og samstarfi af ýmsu tagi. Sjóðnum hefur líka unnið að því að miðla þekkingu á sínu sviði, meðal annars með námskeiðahaldi, ráðgjöf og smiðjum (workshops) og með samstarfi við ýmsa þá sem vinna að sömu markmiðum. 
Það er því ljóst að nærvera sjóðsins hefur skipt miklu máli í íslensku tónlistarlífi.

Kraumur var með eina formlega úthlutun í apríl á þessu ári, líkt og undanfarin tvö ár. 7,8 milljónum úthlutað til 13 verkefna þar af fóru rúmlega 5 milljónir í Útrás ( stuðningur og samstarf við listamenn á leið í tónleikaferðir erlendis), 2,3 milljónir fóru í Innrás ( stuðningur og samstarf við listamenn og tónlistarhátíðir við tónleika innanlands). 
Framkvæmdastjóri Kraums fram á mitt ár 2014 var Jóhann Ágúst Jóhannsson.

Í bráðabirgðastjórn Kraums tónlistarsjóðs frá miðju ári 2014 sitja eftirtaldir aðilar:

 • Auður Einarsdóttir, framkvæmdastjóri Auroru velgerðasjóðs, formaður
 • Eldar Ástþórsson, verkefnisstjóri markaðsdeildar CCP, meðstjórnandi
 • Ingibjörg Kristjánsdóttir, annars stofnandi Auroru velgerðasjóðs, meðstjórnandi

Í fagráði Kraums tónlistarsjóðs sitja:

 • Árni Matthíasson, blaðamaður á Morgunblaðinu
 • Björk Guðmundsdóttir , tónlistarmaður
 • Elísabet Indra Ragnarsdóttir, dagskrárgerðamaður hjá Ríkisútvarpinu
 • Guðni Tómasson, stjórnarformaður Sinfóníuhljómsveitar Íslands
 • Kjartan Sveinsson, hljómborðsleikari Sigur Rósar
 • Sigryggur Baldursson, framkvæmdastjóri ÚTÓN
 • Örn Elías Guðmundsson (Mugison), tónlistarmaður
1.2 Erlend verkefni – þróunaraðstoð


UNICEF á Íslandi, stofnun 100 mæðraklúbba í Sierra Leon                                            styrkur kr 11.500.000

Mæðraklúbbar hafa reynst óvenjuleg en öflug leið til að koma fátækustu börnunum í Síerra Leóne í skóla, halda gildi menntunar á lofti, styðja við nemendur úr berskjölduðum fjölskyldum og stuðla að valdeflingu kvenna.
Síðastliðin ár hefur Aurora veitt umfangsmikinn stuðning við menntaverkefni UNICEF í Síerra Leóne, meðal annars með stofnun mæðraklúbba. Fyrir tilstuðlan Auroru hefur um 300 mæðraklúbbum þegar verið komið á fót í Kono-héraði. Meðalfjöldi í hverjum klúbb er um 40 og meðal nemendafjöldi í skólum sem klúbbarnir sjá um 235. Margfeldisáhrifin af klúbbunum eru því gríðarleg og má því segja að mæðraklúbbar í Síerra Leóne hafi þegar náð til um 70.000 barna. 
Aurora velgerðasjóður styrkir nú Unicef á Íslandi til að koma á laggirnar 100 mæðraklúbbum í fjórum héruðum í Sierra Leone. 
Frekari upplýsingar um verkefnið er að finna á heimasíðu UNICEF www.unicef.is

Neyðaraðstoð í Sierra Leone vegna Ebólu                                                                            styrkur kr.20.000.000

Stjórn samþykkti að legga allt að 20 miljónir króna til neyðaraðstoðar í Sierra Leone vegna Ebólu faraldursins. Peningurinn fór m.a. til kaupa á sjúkragögnum auk aðstoðar við að koma gögnunum á áfangastað, dreifa þeim til viðkomandi sjúkrastofnana og fleira. Aurora tók höndum saman með breska flugfélaginu Hangar 8, sem sendi flugvél til Sierra Leone , hlaðna ýmsum búnaði og lyfjum sem nauðsynleg eru til að meðhöndla sjúka. Stjórnarformaður sjóðsins Ólafur Ólafsson fór sjálfur með flugvélinni til Sierra Leone og afhenti sjúkragögnin.

Á annað þúsund manns hafa nú látist af völdum ebólunnar í Sierra Leone og allt að þúsund börn hafa misst annað eða báða foreldra sína. Börnin búa við ömurlega aðstæður og eru mjög einangruð vegna hræðslu umhverfisins við smit. Afleidd áhrif á innviði samfélagsins eru ekki síður alvarleg en faraldurinn hefur haft lamandi áhrif á menntun, heilsugæslu og atvinnulíf í landinu.

Aðeins 13 ár eru síðan að borgarastyrjöldnni lauk í Sierra Leone (1991-2002), þar sem talið er að yfir 50.000 manns hafi látið lífið. Stríðið var mjög mannskætt og eyðileggingin algjör en mest allir innviðir landsins eyðilögðust ásamt því að milljónir manna flúðu heimkynni sín og settust að sem flóttamenn í nágrannaríkjunum. Að loknu stríði var Sierra Leone efst á lista yfir fátækustu lönd heims. Á þessum árum sem liðin eru hefur samfélagið hægt og rólega verið að vinna sig út úr mjög brothættu ástandi fátæktar og sárrar neyðar. Menn óttast að Ebólufaraldurinn nú geti haft skelfilegar afleiðingar fyrir framtíðar hagvöxt og hagsæld í landinu og ógni þeim stöðuleika sem náðst hefur. Í ljósi þessa ákvað Aurora að leggja sitt af mörkum til neyðaraðstsoðar í Sierra Leone, en aðeins með samhæfðu átaki margra er hægt að stoppa útbreiðslu þessa skelfilega faraldurs.

1.3. Innlend verkefni


Rauði kross Íslands v.Vinafélag Vinjar                                                                  styrkur 1 milljón á ári í þrjú ár

Árið 2009 styrkti Aurora velgerðasjóður Rauða kross Íslands um 20 milljónir króna til þriggja verkefna og þar af eitt verkefnið Vin, athvarf Rauða Kross Íslands fyrir fólk með geðraskanir. Vinafélag Vinjar var stofnað árið 2011 til að tryggja framtíð Vinjar þar sem Rauði Krossinn huggðist loka vegna fjárskorts. Árið 2012 var gerður samningur milli Reykjavíkurborgar, Velferðarráðuneytisins, Rauða Krossins og Vinafélags Vinjar til að tryggja starfsemi Vinjar til þriggja ára, Vinafélagið skuldbatt sig til að leggja fram hluta af rekstrarfénu og mun Aurora velgerðasjóður þannig endurnýja stuðning sinn við Vin með því að leggja Vinafélaginu til 1.milljón króna á ári til þriggja ára. Eftir að stjórn Vinjar skilaði inn skýrslu um stórgott starf þeirra samþykkti stjórn Auroru greiðslu á öðrum hluta styrksins af þremur.

Skákfélagið Hrókurinn                                                                                                                  styrkur 700.000

Skákfélagið Hókurinn hefur síðan árið 2003 unnið markvisst að útbreiðslu skákíþróttarinnar í Grænlandi en fyrir þann tíma var skák þar nánast óþekkt. Hrókurinn hefur farið fjölmargar ferðir til Grænlands og heimsótt flest þorpin þar og haldið námskeið, fjöltefli og skákmót. Útbreiðsla skákíþróttarinnar hefur verið mikil og Hróknum tekið vel hvar sem hann hefur komið og eru fjölmörg börn og fullorðnir að tefla á Grænlandi fyrir tilstuðlan Hróksins. Aurora velgerðasjóður styrkir Hrókinn um 700.000 kr til að fara þeirra árlegu ferð í Scoresby-sund sem er afskekktasta þorp norðurslóða en þar halda þeir stóra skákhátíð.

 

ársskýrsla 2013

FRÁ FORMANNI STJÓRNAR

Vel hefur gengið að ávaxta fé Auroru á árinu 2013 og virðist sem óróleiki og óvissa síðustu ára á fjármálamörkuðum sé nú í rénum. Það er einnig ánægjulegt að sjá að þrátt fyrir þessa erfiðleika á fjármálamörkuðum almennt, svo að segja allan líftíma sjóðsins, þá hefur meðalávöxtun hans verið 12% á ári allt frá stofnun.

Varlega var farið í úthlutanir Auroru árið 2013 af ýmsum ástæðum, en alls var úthlutað 48 milljónum til fimm verkefna og þar af fóru 45 milljónir til dóttursjóðanna, Kraums og Hönnunarsjóðs Auroru. Ákveðin gerjun var að eiga sér stað varðandi verkefnaval, en stór verkefni sem hafa verið í gangi frá upphafi voru ýmist að klárast (menntaverkefni í Sierra Leone) eða í ákvörðunar ferli um áframhaldandi stuðning, en þar á ég við dóttursjóðina. Á sama tíma var verið að skoða ýmis stór verkefni í Sierra Leone og ákvað stjórn að lokum að gefa sér betra svigrúm til að leita að réttum verkefnum. Niðurstaðan var því að ekkert stórt þróunarverkefni var styrkt á árinu.

Hápunktur ársins 2013 var óumdeilt ferð stjórnar og framkvæmdastjóra til Sierra Leone í lok maí. Ferðin var farin til að taka út stærsta verkefni sjóðsins til þessa sem lauk 2012, en Aurora hefur frá stofnun sjóðsins 2007 unnið með UNICEF að því að byggja upp barnvænt menntakerfi í Kono, einu fátækasta héraði landsins.

Samstarfi Auroru og UNICEF í þessu verkefni er nú lokið. Þó að menntun barna haldi áfram að vera áskorun hjálparstofnana og stjórnenda í landinu, þá hefur verkefnið í Kono skilað áberandi árangri og mikilvæg reynsla orðið til hjá þeim sem að verkefninu standa. Vegna áherslu stjórnar Auroru að einbeita sér að einu héraði, var hægt að sjá marktækan tölulegan mun á milli héraða á þátttöku barna í skólakerfinu og fjölda menntaðra kennara. Mikilvæg reynsla hefur einnig orðið til hjá Auroru sem mun nýtast starfsfólki og stjórn í áframhaldandi starfi í þessum heimshluta. Erum við mjög þakklát fyrir það.

Aurora er þó ekki að segja skilið við UNICEF. Við höfum mikla trú á þeim samtökum og höfum á þessum árum kynnst ágætlega starfsfólki samtakanna á Íslandi og í Sierra Leone. Það sem þessi alþjóðlegi hópur á fyrst og fremst sameiginlegt er einbeittur vilji til að hjálpa börnum sem lifa við ömurleg lífsskilyrði. Við höfum því fullan hug á að vinna áfram með UNICEF að verkefnum er tengjast börnum og möguleikum þeirra til betra lífs.

En ferðin til Sierra Leone var ekki síður farin til að styrkja tengsl okkar við aðila sem tengjast menningar-, atvinnu- og viðskipalífi og þróa áfram hugmyndir að nýjum verkefnum í tengslum við smálánastarfsemi og fleira. Úr varð uppspretta hugmynda sem áfram verður unnið úr, en einnig mikilvæg tengsl við aðila úr atvinnu- og fjármálageiranum sem og embættis- og stjórngeira landsins. Öll þessi tengsl eru mikilvæg ef Aurora hyggst halda áfram að styðja við uppbyggingu í Sierra Leone.

Að lokum þá er breytinga að vænta á stjórn sjóðsins. Sigurður Guðmundsson hefur verið með okkur í stjórn Auroru frá upphafi, en hefur nú ákveðið að gefa ekki kost á sér áfram. Vil ég nota tækifærið hér og þakka honum fyrir ómetanlegt framlag til starfsins og ekki síður einstaklega góð og ánægjuleg samskipti. Ég óska honum heilla í öllum sínum verkefnum.

Auður Einarsdóttir hefur ákveðið að gefa ekki kost á sér lengur í stjórn, en hún er að flytja af landi brott í haust. Ég vil einnig þakka henni fyrir hennar góða framlag í stjórn Auroru, en við munum þó áfram njóta hennar starfskrafta þar sem hún gegnir áfram starfi framkvæmdastjóra sjóðsins.

Að lokum þá hefur undirrituð ákveðið að gefa ekki kost á sér áfram sem stjórnarformaður Auroru. Ég hef nú gengt því hlutverki frá stofnun sjóðsins og hefur það veitt mér ómælda ánægju að eiga þess kost að vera í forsvari fyrir starfsemi sem lýtur að því að styðja við svo margþætt málefni sem Aurora hefur komið að. Ég mun hins vegar áfram gefa kost á mér í stjórn sjóðsins og vinna að heilum hug að þeim verkefnum sem stjórnin velur sér hverju sinni.

Ég vil því á þessum tímamótum þakka meðstjórnendum mínum í stjórn Auroru og framkvæmdastjóra, ásamt starfsmönnum dóttursjóðanna og stjórnum þeirra afskaplega ánægjuleg samskipti og samvinnu í gegnum árin.

Ingibjörg Kristjánsdóttir

 

STARFSEMIN Á ÁRINU 2013

Stjórnarfundir

Stjórn Auroru kom tvisvar sinnum saman til fundar á árinu 2013 en aðalfundur var haldinn þann 3. Júní 2013. Nokkur mál voru afgreidd af stjórn í gegnum tölvupósta og bókuð í næstu fundargerð.

Stjórn & starfsmenn

Á aðalfundi sjóðsins þann 3.júní var stjórn Auroru endurkjörin og er hún sem fyrr skipuð eftirfarandi aðilum:

 • Ingibjörg Kristjánsdóttir, landslagsarkitekt og annar stofnandi sjóðsins
 • Ólafur Ólafsson, stjórnarformaður Samskipa og annar stofnandi sjóðsins
 • Sigurður Guðmundsson, forseti heilbrigðisvísindasviðs HÍ
 • Auður Einarsdóttir, framkvæmdastjóri Auroru velgerðasjóðs 
Formaður stjórnar er Ingibjörg Kristjánsdóttir.

Aðsetur sjóðsins er í Vonarstræti 4b en þar er einnig aðsetur dóttursjóðanna.

Framkvæmdastjóri sér um allan daglegan rekstur en um faglega fjárstýringu sjóðsins sér Bruellan Wealth Management í Sviss en Róbert Aron Róbertsson starfsmaður stofnenda sjóðsins í Sviss veitir ýmissa faglega ráðgjöf varðandi fjárfestingar á Íslandi. Um launakeyrslur fyrir Auroru og dóttursjóði sér launadeild Samskipa og um færslu bókhalds og skil til endurskoðenda sér Festing hf. Aurora þakkar öllum þessum aðilum fyrir framlag þeirra til sjóðsins.

Stofnsjóður

Árið 2013 var Auroru hagfellt á verðbréfamörkuðum. Bæði erlendir og innlendir verðbréfamarkaðir hækkuðu nokkuð í verði. Gengi íslensku krónunnar styrkist talsvert sem hafði neikvæð áhrif á erlenda eign sjóðsins, mælda í íslenskum krónum.

Eignir í árslok 2013 námu kr. 1.426.774.825 og jukust á árinu sem nemur kr. 34.689.156. Veittir voru styrkir á árinu fyrir kr. 48.300.000 og nam kostnaður sjóðsins kr. 9.321.798. Að teknu tilliti til styrkja og kostnaðar nam ávöxtun ársins 6,8%.

Stofnfé sjóðsins hefur aukist talsvert frá stofnun og að teknu tilliti til styrkja sem numið hafa kr. 582.204.528 frá upphafi er meðalávöxtun sjóðsins um 12% á ári frá stofnun. Meðalávöxtun sjóðsins í erlendri mynt er 1,5% á ári frá stofnun.

Heimasíða

Aurora Velgerðasjóður heldur úti heimasíðunni www.aurorafund.is en þar er að finna samþykktir, starfsreglur og ýmsar fleiri upplýsingar um velgerðasjóðinn og dóttursjóði hans, Kraum tónlistarsjóð Auroru, Hönnunarsjóð Auroru og önnur styrktarverkefni, ný og gömul. Þar eru einnig upplýsingar um stjórnir og stjórnendur sjóðanna þriggja. Vinna var sett í að uppfæra og lagfæra heimasíðuna á árinu og hefur hún tekið þó nokkrum breytingum. Áfram verður unnið að lagfæringum og enska síðan uppfærð að sama skapi.

Ferð stjórnar til Sierra Leone

Í apríl fór meirihluti stjórnar Auroru velgerðasjóðs ásamt fulltrúum Unicef á Íslandi í ferð til Sierra Leone. Markmið ferðarinnar var að skoða afrakstur menntaverkefnisins sem unnið hefur verið að undanfarin ár í samvinnu við Unicef á Íslandi og í Sierra Leone ásamt yfirvöldum þar í landi. Verkefninu lauk formlega á síðasta ári en það gekk út áað byggja upp barnvænt menntakerfi og skólahúsnæði einkum með þarfir stúlkubarna í huga.

Ferðin hófst í Freetown á fundi með félagsmálaráðherra og fulltrúum Unicef þar sem farið var vítt og breitt yfir stöðu barna í landinu. Hópurinn fór síðan til Kono héraðs þar sem nokkrir skólar voru heimsóttir og fundir haldnir með ýmsum aðilum sem komu að verkefninu.

Í fyrsta skólanum í Niala Nimikoro var kynnt fyrir okkur barnaþing þar sem börnin eru í mismunandi embættum og bera þannig ábyrgð á mismunandi þáttum í skólanum. Með þessu fyrirkomulagi hafa börnin skýra rödd í því sem varðar skólann og geta beitt sér fyrir umbótum. Næsta heimsókn var til Penduma en þar ræddum við við mæðraklúbb sem hafði gripið inní ofbeldi á ungri stúlku. Gott dæmi um hvernig mæðraklúbbarnir eru að virkja sem valdeflandi tæki fyrir konurnar. Í Koidu áttum við fund með yfirmanni menntamála í Kono og umsjónarmönnum skólanna og var farið yfir þær áskoranir sem þau eru að fást við. Í Old Meima hittum við mæðraklúbb sem hefur sett upp kornakur til að fjármagna skólann sinn. Í afskekkta þorpinu Masundo heimsóttum við skóla sem þorpsbúar höfðu reist sjálfir. Mæðraklúbburinn þar var mjög frumstæður að því leiti að aðeins ein kona kunni að lesa. Ferðinni var síðan heitið til Kavima þar sem við hittum samtök sem kalla sig Restless development en þau starfrækja jafningjafræðslu þar sem lögð er áhersla á mikilvægi þess að fara í skóla, koma í veg fyrir þunganir unglingsstúlkna, barnaþrælkun ofl. Dagurinn endaði síðan í Tembedu þar sem við hittum mæðraklúbb sem starfrækti einskonar smálánastarfsemi til að fjármagna skólann sinn. Þar hafði mæðraklúbburinn líka bjargað ungri stúlku frá því að giftast og hætta í skóla. Næsta dag var haldið aftur til Freetown þar sem fundað var með fulltrúum Unicef ásamt því að fulltrúar Auroru áttu fundi með ýmsum öðrum aðilum til að skoða möguleika á nýjum verkefnum á þessu slóðum.

Úthlutanir á árinu 2013

Aurora Velgerðasjóður úthlutaði alls 48.3 milljón króna til fimm verkefna á sviði mennta, menningar og mannúðar hérlendis og í Afríkuríkinu Kenýa á árinu 2013. Tvö af þessum verkefnum eru eigin verkefni sjóðsins en hin þrjú verkefnin eru mjög ólík en tengjast meginmarkmiðum sjóðsins.

Verkefnin sem hlutu styrki 2013:

 1. Hönnunarsjóður Auroru………………………………………………………….kr 25.000.000
 2. Kraumur, tónlistarsjóður Auroru……………………………………………..kr 20.000.000
 3. ABC hjálparstarf í Kenya………………………………………………………….kr 1.800.000
 4. Rauði Kross Íslands v.Vinafélags Vinjar…………………………………….kr 1.000.000
 5. Töfraflautan e.Mozart fyrir börn……………………………………………..kr 500.000

 

 1. Lýsing verkefna
1.1. Eigin verkefni

Stjórn Auroru óskaði eftir því þegar árið 2012 við stjórnir dóttursjóðanna að setja af stað vinnu við að leita allra leiða til að halda áfram starfsemi sjóðanna með aðkomu nýrra styrktaraðila. Stjórn Auroru lýsti sig ennfremur reiðubúna til að aðstoða við þá vinnu. Kraumur sem lauk sjötta starfsári sínu á árinu 2013 án þess að ná árangri við endurfjármögnun, fékk að lokum úthlutað einu ári til viðbótar. Tilgangurinn var að gefa stjórn Kraums enn meira svigrúm til að finna leiðir til framhaldslífs ýmist án aðkomu Auroru eða með breyttum áherslum í starfseminni. Stjórn Hönnunarsjóðsins hefur þegar lagt mikla og vandaða vinnu við að leita að nýjum styrktaraðilum og niðurstöður þeirrar vinnu munu koma í ljós á næstu misserum, en sjóðurinn hefur enn svigrúm út árið 2014 til að klára þá vinnu.

Hönnunarsjóður Auroru                                                                                                          styrkur kr 25.000.000

Hönnunarsjóður Auroru er sjálfstætt starfandi dóttursjóður á vegum Auroru Velgerðasjóðs. Hönnunarsjóðurinn var stofnaður í ársbyrjun 2009 að frumkvæði Auroru og var honum veittar 75 milljónir króna til þriggja ára. Aurora veitti Hönnunarsjóðnum síðan framhaldsstyrk til þriggja ára.

Stefna Hönnunarsjóðsins er að styrkja framúrskarandi hönnuði með heilsteypta viðskiptahugmynd og skýra framtíðarsýn.

Á þessum fimm árum sem Hönnunarsjóðurinn hefur starfað hefur hann ráðstafað styrkjum til tæplega 60 verkefna og hönnuða auk þess að taka þátt í samstarfi um ýmis verkefni á sviði hönnunar.

Alls var úthlutað 15.00.000 króna til ýmissa hönnuða og verkefna á árinu 2013 í tveim úthlutunum í maí og nóvember. Sjóðnum bárust metfjöldi umsókna af öllum sviðum hönnunar en samhliða auknum fjölda umsókna merkir sjóðurinn mikla grósku og framþróun í verkefnum hönnuða á Íslandi. Veittir voru nokkrir framhaldsstyrkir sem er í takt við þá stefnu sjóðsins að fylgja eftir völdum verkefnum þannig að sá árangur megi fremur nást sem viðkomandi hönnuður stefnir að. Í seinni úthlutun sjóðsins var lögð sérstök áhersla á arkitektur með styrk til verkefnisins Hæg breytileg átt sem er eigin verkefni sjóðsins og var kynnt á Hönnunarmars með viðburð í Hannesarholti.

Hæg breytileg átt er verkefni á sviði byggða- og íbúðaþróunar þar sem lögð verður áhersla á að fá fram hugmyndir sem varpa ljósi á vistvænni, samfélagsmeðvitaðri, ódýrari og framsæknari íbúðarkosti í íslensku þéttbýli í krafti hugmyndavettvangs, þar sem samvinna verður í fyrirrúmi. Mynduð verða þverfagleg teymi hönnuða, arkitekta, tæknimenntaðra einstaklinga, hugvísinda- og raunvísindafólks til að takast á við þetta mikilvæga verkefni. Samstarfaðilar Hönnunarsjóðs Auroru í þessu verkefni eru Reykjavíkurborg, Samtök iðnaðarins og Hönnunarmiðstöð.

Úthlutunarferlið var eins og áður unnið í náinni samvinnu stjórnar og framkvæmdastjóra. Framkvæmdastjóra og stjórn til ráðgjafar er sérstakt fagráð hönnuða og aðila úr atvinnulífinu og hefur komist á gott samstarf á milli sjóðsins og fagráðsins auk þess sem tveir aðilar innan fagráðsins hafa tekið að sér ráðgjöf fyrir sjóðinn.

Þann 1.nóvember kom Atli Hilmarsson inní stjórn Hönnunarsjóðsins í staðinn fyrir Höllu Helgadóttur sem setið hefur í stjórn sjóðsins frá stofnun. Þær breytingar urðu á fagráðinu að Steinunn Sigurðardóttir fatahönnuður hætti en í hennar stað kemur Fiona Cribben fatahönnuður.

Stjórn Hönnunarsjóðs Auroru skipar eftirtalda aðila:

 • Jóhannes Þórðarsson, arkitekt, formaður stjórnar.
 • Atli Hilmarsson, grafískur hönnuður, meðstjórnandi.
 • Hlín Helga Guðlaugsdóttir, vöruhönnuður, meðstjórnandi.

Í fagráði Hönnunarsjóðs Auroru sitja:

 • Eyþór Ívar Jónsson, framkvæmdastjóri Klaks og dósent við Kaupmannahafnar- háskóla.
 • Eyjólfur Pálsson, húsgagnahönnuður og kaupmaður í Epal.
 • Sigurður Þorsteinsson, iðnhönnuður og eigandi Design Group Italia.
 • Sigríður Sigþórsdóttir, arkitekt, Basalt arkitektar.
 • Guðmundur Oddur Magnússon, prófessor í grafískri hönnun í Listaháskóla Íslands.
 • Fiona Cribben, fatahönnuður

 

Kraumur tónlistarsjóður Auroru                                                                                         styrkur kr 20.000.000

Kraumur tónlistarsjóður Auroru var stofnaður í ársbyrjun 2008 sem tilraunaverkefni til þriggja ára sem fékk síðan framhaldsstyrk til þriggja ára í viðbót og er nú á sínu sjötta starfsári. Stjórn Auroru velgerðasjóðs veitti Kraum styrk til eins árs í viðbót með þeim formerkjum að sjóðurinn reyndi að finna aðra styrktaraðila. 
Starfsemi Kraums hefur verið umfangsmikil og blómleg en sjóðurinn hefur átt fjölbreytt samstarf við ýmsa aðila innan tónlistargeirans. Á þessum árum hafa fjölmargir tónlistarmenn, hljómsveitir og tónlistartengd verkefni fengið úthlutað. 
Kraumur hefur það meginhlutverk að efla íslenskt tónlistarlíf, fyrst og fremst með stuðningi við unga listamenn, auðvelda þeim að vinna að listsköpun sinni og koma verkum sínum á framfæri. Markmiðið er að styrkja stöðu ungra tónlistarmanna á Íslandi með beinum styrkjum, faglegri aðstoð og samstarfi af ýmsu tagi. Sjóðnum er
sömuleiðis ætlað að ná markmiðum sínum með því að miðla þekkingu á sínu sviði, meðal annars með námskeiðahaldi, ráðgjöf og smiðjum (workshops) og með samstarfi við ýmsa þá sem vinna að sömu markmiðum.

Það er því ljóst að nærvera sjóðsins skiptir miklu máli í íslensku tónlistarlífi.

Kraumur var með eina formlega úthlutun í ár líkt og í fyrra sem fór fram í mars og var þá 10,4 milljónum úthlutað til 16 verkefna þar af fóru 5 milljónir í Útrás ( stuðningur og samstarf við listamenn á leið í tónleikaferðir erlendis), 3,4 milljónir fóru í Innrás ( stuðningur og samstarf við listamenn og tónlistarhátíðir við tónleika innanlands), 2,3 milljónum var varið í önnur verkefni sjóðsins en þar ber hæst Kraumslistinn sem er nú orðinn fastur liður í tónlistarlífi Íslendinga. Kraumur gerði tveggja ára samning við tónlistarhátíðina Sónar Reykjavík þa alls voru veittir styrkir uppá 11.4 milljónir.

Framkvæmdastjóri Kraums er Jóhann Ágúst Jóhannsson.

Sú breyting varð á fagráði Kraums að Árni Heimir Ingólfsson fór út en nýir aðili í fagráðinu er Guðni Tómasson.

Stjórn Kraums tónlistarsjóðs á árinu 2013 skipuðu eftirtaldir aðilar:

 • María Huld Markan, tónlistarmaður og framkvæmdarstjóri, formaður
 • Ásmundur Jónsson, framkvæmdarstjóri, meðstjórnandi.
 • Eldar Ástþórsson, verkefnisstjóri markaðsdeildar CCP, meðstjórnandi 
Í fagráði Kraums tónlistarsjóðs sitja:
 • Árni Matthíasson, blaðamaður á Morgunblaðinu
 • Björk Guðmundsdóttir , tónlistarmaður
 • Elísabet Indra Ragnarsdóttir, dagskrárgerðamaður hjá Ríkisútvarpinu
 • Guðni Tómasson, stjórnarformaður Sinfóníuhljómsveitar Íslands
 • Kjartan Sveinsson, hljómborðsleikari Sigur Rósar
 • Sigryggur Baldursson, framkvæmdastjóri ÚTÓN
 • Örn Elías Guðmundsson (Mugison), tónlistarmaður

 

1.2 Erlend verkefni – þróunaraðstoð

ABC hjálparstarf í Kenya                                                                                                         styrkur kr 1.800.000

ABC barnahjálp er íslenskt hjálparstarf sem var stofnað árið 1988 og starfar nú í 8 löndum í Asíu og Afríku. Starfið snýst um að veita fátækum börnum varanlega hjálp í formi menntunar, framfærslu og heilsugæslu. ABC barnahjálp í Kenya var stofnað í Nairóbí árið 2006 og starfa í dag um 69 starfsmenn þar en Þórunn Lusiru og Samuel Lusiru Gona eru forstöðumenn starfsins. Um 400 nemendur sækja skólann sem ABC rekur en um 200 börn búa á heimavistinni hjá þeim. Aurora velgerðasjóður mun styrkja starfið um 1.8 milljónir króna sem fara í kaup á nauðsynjum fyrir heimavistina.

Frekari upplýsingar um verkefnið er að finna á heimasíðu ABC www.abc.is

1.3. Innlend verkefni

Rauði kross Íslands v.Vinafélag Vinjar                                                                styrkur 1 milljón á ári í þrjú ár

Árið 2009 styrkti Aurora velgerðasjóður Rauða kross Íslands um 20 milljónir króna til þriggja verkefna og þar af eitt verkefnið Vin, athvarf Rauða Kross Íslands fyrir fólk með geðraskanir. Vinafélag Vinjar var stofnað árið 2011 til að tryggja framtíð Vinjar þar sem Rauði Krossinn huggðist loka vegna fjárskorts. Árið 2012 var gerður samningur milli Reykjavíkurborgar, Velferðarráðuneytisins, Rauða Krossins og Vinafélags Vinjar til að tryggja starfsemi Vinjar til þriggja ára, Vinafélagið skuldbatt sig til að leggja fram hluta af rekstrarfénu og mun Aurora velgerðasjóður þannig endurnýja stuðning sinn við Vin með því að leggja Vinafélaginu til 1.milljón króna á ári til þriggja ára.

Töfraflautan e.Mozart fyrir börn                                                                                                 styrkur 500.000

Útgáfa barnabókarinnar um Töfraflautuna e.Mozart með hljóðdiski verður fyrsta barnaóperan sem gefin verður út á íslensku í hljóði ásamt myndskreyttri barnabók. Þessi fræga ævintýraópera höfðar ákaflega vel til barna og hefur því mikið verið notuð erlendis til að kynna óperur fyrir börnum. Á Íslandi hefur fræðsla barna um óperur því miður verið mjög takmörkuð. Hugmyndin er að nýta útgáfuna við tónmenntakennslu sem og setja hana upp í samstarfi við Töfrahurðina í Salnum og mögulega í Menningarhúsinu Hofi í framhaldinu. Að útgáfunni standa Edda Austmann, Pamela De Sensi og Halla Þórlau Óskarsdóttir. Aurora velgerðasjóður styrkir útgáfu Töfraflautunnar e.Mozart fyrir börn um 500 þúsund.

ársskýrsla 2012

FRÁ FORMANNI STJÓRNAR

Árið 2012 var ágætt ár hjá Auroru velgerðasjóði. Eignastaða er góð og ávöxtun umfram væntingar miðað við ástand á fjármálamörkuðum.

Úthlutanir Auroru árið 2012 voru í samræmi við úthlutunarstefnu sjóðsins; það er að styðja veglega við fá verkefni og fylgja þeim vel eftir. Alls var framlag sjóðsins til menningar og þróunarverkefna 85 milljónir króna. Ákveðið var að einbeita sér að þremur stærstu verkefnum sjóðsins en það eru dóttursjóðirnir; Kraumur og Hönnunarsjóður Auroru, auk menntaverkefnisins í Síerra Leóne.

Aurora stóð áfram fyrir kröftugu starfi dóttursjóðanna en samtals renna styrkir upp á 45 milljónir árlega til þeirra. Dóttursjóðir Auroru hafa styrkt fjöldann allan af ungum hönnuðum og tónlistarfólki og hafa fyrir löngu skipað sér fastan sess innan þeirra fagsamfélaga. Það er því óhætt að áætla að sjóðirnir eigi mikilvægan þátt í örum vexti íslenskrar hönnunar og blómlegs tónlistariðnaðar á síðustu árum.

Fimmta greiðsla og jafnfram sú síðasta, að upphæð 40 milljónir króna, fór til menntaverkefnisins í Síerra Leóne. Verkefnið sem unnið er í samstarfi við menntayfirvöld þar í landi og UNICEF er stærsta og jafnframt veigamesta verkefni sjóðsins frá upphafi. Verkefnið snýst um að byggja upp barnvænt menntakerfi í Kono, einu af fátækustu héruðum landsins. Alls hefur sjóðurinn lagt fram um 200 milljónir króna til verkefnisins, en að auki lögðu stofnendur sjóðsins til 36 milljónir króna til byggingu 50 skóla í fátækustu héruðum Síerra Leóne, áður en Aurora velgerðasjóður var stofnaður.

Áhrifa verkefnisins gætir þegar, en á þessum fimm árum hefur fjöldi nemenda á grunnskólastigi í Kono aukist um 9%, fjöldi menntaðra kennara hefur aukist um 11% og um leið gæði kennslunnar. Aðgengi hefur verið bætt fyrir fjöldann allan af börnum sem annars höfðu enga möguleika á grunnskólamenntun. Þessar tölur eru nokkuð yfir meðaltali fyrir landið í heild. En verkefni sem þetta er í eðli sínu langtímaverkefni og erfitt er að meta að fullu áhrif verkefnisins, að svo stuttum tíma liðnum. Fyrir utan beinan stuðning við menntunina þá tekur verkefnið á ýmsum samfélagslegum þáttum sem eru til þess gerðir að stuðla að bættri menntun barnanna. Þessir þættir verða hins vegar ekki mældir í tölum fyrr en að einhverjum tíma liðnum. Mæðraklúbbarnir, sem stofnaðir voru við skólana eru t.d. komnir mjög mislangt. En þar sem mæðraklúbbarnir hafa tekið flugið, er greinilegt að þeir hafa mjög jákvæð áhrif á skólagöngu barnanna, auk þess sem þeir styrkja stöðu mæðranna innan þorpssamfélagsins. Samstaða mæðranna og kraftur hefur smitað út frá sér, þjappað foreldrunum saman og opnað augu þeirra fyrir nauðsyn þess að styðja við menntun barna sinna. Við teljum að mæðraklúbbarnir séu einn af mikilvægustu þáttum verkefnisins og ætti tvímælalaust að styrkja enn frekar útbreiðslu þeirra.

Aurora velgerðasjóður stendur nú á vissum tímamótum varðandi verkefnaval. Samstarfið við UNICEF hefur verið mjög ánægjulegt og hvetjandi og við höfum lært mikið af því. Framundan er spennandi vinna við að ákveða næstu skref. Í skýrslu landsnefndar UNICEF á Íslandi kemur fram að Aurora velgerðasjóður er ekki einungis stærsti einstaki styrktaraðili UNICEF á Íslandi, heldur einnig stærsti einstaki styrktaraðili af heildarframlagi Íslands til þróunaraðstoðar. Aurora er einn af fimm stærstu einstöku styrktaraðilum UNICEF í Evrópu og stærsti einstaki gefandinn í Síerra Leóne.

En það er ekki markmið í sjálfu sér að vera stór innan um aðra og svo sannarlega ekki það sem drífur okkur áfram í þessu starfi. Það sem skiptir máli er að verkefnin skili sem mestum og bestum árangri og að hver króna vinni fyrir bættum lífskjörum og betri framtíð skjólstæðinga Auroru sem í þessu tilfelli eru börnin í Síerra Leóne.

Ég þakka samstarfsfólki mínu gott samstarf á árinu 2012.

Ingibjörg Kristjánsdóttir, formaður stjórnar Auroru velgerðasjóðs

 

STARFSEMIN Á ÁRINU 2012

 1. Stjórnarfundir


Stjórn Auroru kom sex sinnum saman til fundar á árinu 2012 en aðalfundur var haldinn þann 30. apríl 2012.

 1. Stjórn og starfsmenn


Á aðalfundi sjóðsins þann 30. apríl var stjórn Auroru endurkjörin og er hún sem fyrr skipuð eftirfarandi aðilum:

 • Ingibjörg Kristjánsdóttir, landslagsarkitekt og annar stofnandi sjóðsins
 • Ólafur Ólafsson, stjórnarformaður Samskipa og annar stofnandi sjóðsins
 • Sigurður Guðmundsson, forseti heilbrigðisvísindasviðs HÍ
 • Auður Einarsdóttir, framkvæmdastjóri Auroru velgerðasjóðs

Formaður stjórnar er Ingibjörg Kristjánsdóttir.

Aðsetur sjóðsins er í Vonarstræti 4b en þar er einnig aðsetur dóttursjóðanna. 
Framkvæmdastjóri sér um allan daglegan rekstur en um faglega fjárstýringu sjóðsins sér Bruellan Wealth Management í Sviss en Róbert Aron Róbertsson starfsmaður stofnenda sjóðsins í Sviss veitir ýmsa faglega ráðgjöf varðandi 
fjárfestingar á Íslandi. Um launakeyrslur fyrir Auroru og dóttursjóði sér launadeild Samskipa og um færslu bókhalds og skil til endurskoðenda sér Festing hf. Aurora þakkar öllum þessum aðilum fyrir framlag þeirra til sjóðsins.

3. Stofnsjóður

Staða Auroru styrktist nokkuð á árinu 2012 enda voru verðbréfamarkaðir bæði á Íslandi og erlendis nokkuð hagfelldir á árinu. Greiðsla úr þrotabúi KSF á Mön barst um mitt ár og því hefur megnið af því fé borist sjóðnum. 
Eignir í árslok 2012 námu kr. 1.392.085.669 og jukust á árinu sem nemur kr. 25.369.297. Veittir voru styrkir á árinu fyrir kr. 85.000.000 og kostnaður nam kr. 12.535.348. Að teknu tilliti til styrkja og kostnaðar nam ávöxtun ársins 9,1%. Stofnfé sjóðsins hefur aukist frá stofnun og að teknu tilliti til styrkja frá upphafi sem hafa numið kr. 508.000.000 þá er ávöxtun sjóðsins um 14% að meðaltali á ári frá stofnun.

4. Heimasíða


Aurora velgerðasjóður heldur úti heimasíðunni www.aurorafund.is en þar er að finna samþykktir, starfsreglur og ýmsar fleiri upplýsingar um velgerðasjóðinn og dóttursjóði hans, Kraum tónlistarsjóð Auroru, Hönnunarsjóð Auroru og önnur styrktarverkefni, ný og gömul. Þar eru einnig upplýsingar um stjórnir og stjórnendur sjóðanna þriggja ásamt hagnýtum upplýsingum fyrir umsækjendur.

5. 
Úthlutanir á árinu 2012

Aurora velgerðasjóður úthlutaði alls 85 milljón króna framhaldsstyrkjum til þriggja verkefna á sviði mannúðar, mennta og menningar hérlendis og í Afríkuríkinu Síerra Leóne á árinu 2012. Tvö af þessum þrem verkefnum eru eigin verkefni sjóðsins en þriðja verkefnið er fimm ára verkefni í samvinnu við UNICEF.

Verkefnin sem hlutu styrki árið 2012:

 • Hönnunarsjóður Auroru ……………………………………………………… kr. 25.000.000
 • Kraumur, tónlistarsjóður Auroru …………………………………………. kr. 20.000.000 

 • Menntaverkefni í Síerra Leóne á vegum UNICEF…………………… kr. 40.000.000 


 

6. Lýsing verkefna
6.1. Eigin verkefni


Hönnunarsjóður Auroru                                                                                                      styrkur kr. 25.000.000

Hönnunarsjóður Auroru er sjálfstætt starfandi dóttursjóður á vegum Auroru velgerðasjóðs. Hönnunarsjóðurinn var stofnaður í ársbyrjun 2009 að frumkvæði Auroru og voru honum veittar 75 milljónir króna til þriggja ára. Aurora veitti Hönnunarsjóðnum síðan framhaldsstyrk til næstu þriggja ára og mun því tryggja tilvist sjóðsins til ársins 2014.

Stefna Hönnunarsjóðsins er að styrkja framúrskarandi hönnuði með heilsteypta viðskiptahugmynd og skýra framtíðarsýn.

Á þessum fjórum árum hefur Hönnunarsjóðurinn ráðstafað styrkjum til tæplega 50 verkefna og hönnuða auk þess að taka þátt í samstarfi um ýmis verkefni á sviði hönnunar.

Alls var úthlutað 16.500.000 króna til ýmissa hönnuða og verkefna á árinu 2012 í tveim úthlutunum í maí og nóvember. Sjóðnum bárust metfjöldi umsókna af öllum sviðum hönnunar en samhliða auknum fjölda umsókna merkir sjóðurinn aukin gæði þeirra. Veittir voru nokkrir framhaldsstyrkir sem er í takt við þá stefnu sjóðsins að fylgja eftir völdum verkefnum þannig að sá árangur megi fremur nást sem viðkomandi hönnuður stefnir að. Í seinni úthlutun sjóðsins var lögð áhersla á að veita hönnuðum næði til að kafa á aukið dýpi í rannsóknarvinnu sinni sem er einn mikilvægasti þáttur hönnunarferilsins og forsenda góðrar útkomu. Úthlutunarferlið var eins og áður unnið í náinni samvinnu stjórnar og framkvæmdastjóra.

Framkvæmdastjóra og stjórn til ráðgjafar er sérstakt fagráð hönnuða og aðila úr atvinnulífinu og hefur komist á gott samstarf á milli sjóðsins og fagráðsins auk þess sem tveir aðilar innan fagráðsins hafa tekið að sér ráðgjöf fyrir sjóðinn.

Þann 1. ágúst tók Guðrún Margrét Ólafsdóttir, húsgagna– og innanhúsarkitekt við sem framkvæmdastjóri Hönnunarsjóðsins af Hlín Helgu Guðlaugsdóttur vöruhönnuði sem tók sæti í stjórn sjóðsins. Jafnframt sagði Ingibjörg Kristjánsdóttir af sér sem stjórnarformaður sjóðsins og tók Jóhannes Þórðarson við sem stjórnarformaður.

Stjórn Hönnunarsjóðs Auroru skipa eftirtaldir aðilar:

 • Jóhannes Þórðarson, arkitekt, stjórnarformaður
 • Halla Helgadóttir, grafískur hönnuður og framkvæmdastjóri Hönnunarmiðstöðvar 
Íslands, meðstjórnandi
 • Hlín Helga Guðlaugsdóttir, vöruhönnuður, meðstjórnandi

Í fagráði Hönnunarsjóðs Auroru sitja:

 • Eyþór Ívar Jónsson, framkvæmdastjóri Klaks og dósent við Kaupmannahafnar- háskóla
 • Eyjólfur Pálsson, húsgagnahönnuður og kaupmaður í Epal
 • Sigurður Þorsteinsson, iðnhönnuður og eigandi Design Group Italia
 • Sigríður Sigþórsdóttir, arkitekt, Basalt arkitektar
 • Guðmundur Oddur Magnússon, prófessor í grafískri hönnun í Listaháskóla Íslands
 • Steinunn Sigurðardóttir fatahönnuður

 

Kraumur tónlistarsjóður Auroru                                                                                      styrkur kr. 20.000.000

Kraumur tónlistarsjóður Auroru var stofnaður í ársbyrjun 2008 sem tilraunaverkefni til þriggja ára en er nú að klára sitt fimmta starfsár. Starfsemi Kraums hefur verið umfangsmikil og blómleg en sjóðurinn hefur átt fjölbreytt samstarf við ýmsa aðila innan tónlistargeirans. Á þessum árum hafa fjölmargir tónlistarmenn, hljómsveitir og tónlistartengd verkefni fengið úthlutað.

Kraumur hefur það meginhlutverk að efla íslenskt tónlistarlíf, fyrst og fremst með stuðningi við unga listamenn, auðvelda þeim að vinna að listsköpun sinni og koma verkum sínum á framfæri. Markmiðið er að styrkja stöðu ungra tónlistarmanna á Íslandi með beinum styrkjum, faglegri aðstoð og samstarfi af ýmsu tagi. Sjóðnum er sömuleiðis ætlað að ná markmiðum sínum með því að miðla þekkingu á sínu sviði, meðal annars með námskeiðahaldi, ráðgjöf og smiðjum (workshops) og með samstarfi við ýmsa þá sem vinna að sömu markmiðum.

Það er því ljóst að nærvera sjóðsins skiptir miklu máli í íslensku tónlistarlífi.

Sú nýbreytni átti sér stað nú í ár að Kraumur var með eina formlega úthlutun sem fór fram í mars en þá var tæplega 10 milljónum úthlutað til 15 verkefna. Þar af fóru 5,4 milljónir í Útrás (stuðningur og samstarf við listamenn á leið í tónleikaferðir erlendis), 4 milljónir fóru í Innrás (stuðningur og samstarf við listamenn og tónlistarhátíðir við tónleika innanlands), plötugerð og kynning 400 þúsund og síðan var 3,1 milljón varið í eigin verkefni sjóðsins en þar ber hæst Kraumslistinn sem er nú orðinn fastur liður í tónlistarlífinu í desember.

Framkvæmdastjóri Kraums er sem áður Jóhann Ágúst Jóhannsson.

Sú breyting varð á fagráði Kraums að Anna Hildur Hildibrandsdóttir fór út en nýr aðili í fagráðinu er Sigtryggur Baldursson.

Stjórn Kraums tónlistarsjóðs á árinu 2012 skipuðu eftirtaldir aðilar:

 • María Huld Markan, tónlistarmaður og framkvæmdastjóri, formaður
 • Ásmundur Jónsson, framkvæmdastjóri, meðstjórnandi.
 • Eldar Ástþórsson, verkefnisstjóri markaðsdeildar CCP, meðstjórnandi

Í fagráði Kraums tónlistarsjóðs sitja:

 • Árni Heimir Ingólfsson, tónlistarstjóri Sinfóníuhljómsveitar Íslands
 • Árni Matthíasson, blaðamaður á Morgunblaðinu
 • Björk Guðmundsdóttir, tónlistarmaður
 • Elísabet Indra Ragnarsdóttir, dagskrárgerðamaður hjá Ríkisútvarpinu
 • Kjartan Sveinsson, hljómborðsleikari Sigur Rósar
 • Sigtryggur Baldursson, framkvæmdastjóri ÚTÓN
 • Örn Elías Guðmundsson (Mugison), tónlistarmaður

 

6.2. Erlend verkefni – þróunarhjálp

Menntaverkefni í Síerra Leóne                                                                                              styrkur kr. 40.000.00

Menntaverkefni í einu fátækasta ríki heims Afríkuríkinu Síerra Leóne fékk úthlutað í fimmta og síðasta sinn 40 milljónum króna til að byggja upp barnvænt menntakerfi og skólahúsnæði, einkum með þarfir stúlkubarna í huga. Þetta er að öðrum verkefnum ólöstuðum veigamesta verkefni sjóðsins frá stofnun og mun koma í ljós á næsta starfsári hvort sjóðurinn muni halda áfram stuðningi við það eða fara í önnur þróunarverkefni.

Aurora er mjög stolt af þessu verkefni en það er mjög umfangsmikið og er unnið í samvinnu við menntayfirvöld í Síerra Leóne og UNICEF á Íslandi og þar í landi.

Ef litið er yfir verkefnið þá hafa rúmlega 60 skólar verið byggðir í fimm héruðum en byrjað var í fátækustu héruðunum. Skólarnir voru allir búnir skólahúsgögnum ásamt kynjaskiptum salernum sem er einn af lykilþáttum þess að tryggja öryggi stúlkna í skólunum. Vatnsdælum var komið fyrir í hverjum skóla en það er gert til að tryggja nemendum aðgengi að hreinu vatni. Yfir 100 kennarar hafa hlotið þjálfun í kennsluaðferðum og réttindum barna en því miður er ofbeldi gagnvart börnum í skólum algengt. Eins hefur mikilvægi menntunar verið rætt innan samfélaganna og í framhaldi af því verið stofnaðar skólanefndir og mæðraklúbbar.

Mæðraklúbbar hafa reynst öflug og óvenjuleg leið til að koma fátækustu börnunum í Síerra Leóne í skóla og halda gildi menntunar á lofti. Klúbbarnir hafa haft jákvæð áhrif á vernd barna gegn ofbeldi og hafa stutt við nemendur úr berskjölduðum fjölskyldum. Auk alls þessa stuðla mæðraklúbbarnir að valdeflingu kvenna en þær fá þjálfun í að skipuleggja félagsstarfsemi, halda fundargerðir og skipulagt bókhald. Mæðraklúbbarnir styðja síðan við almenna þróun samfélagsins bæði efnahagslega og félagslega en þeir eru hugsanlega góð leið til að auka virðingu kvenna gagnvart karlmönnum ásamt því að konurnar finna hversu sterkar þær eru ef þær standa saman.
Alls hefur 296 mæðraklúbbum nú þegar verið komið á fót í Kono-héraði og er meðalfjöldi kvenna í hverjum mæðraklúbbi í kringum 40 konur en meðalnemendafjöldi í skólunum sem mæðraklúbbarnir sjá um er um 235 börn. Margfeldisáhrifin af starfi mæðraklúbbana eru því mikil og má reikna út að mæðraklúbbar í Síerra Leóne hafi þegar náð utan um 70.000 börn.

Það er því alveg ljóst að verkefnið hefur skilað börnum í Síerra Leóne aðgengi að menntun sem þau annars hefðu ekki átt kost á og er merkjanleg 9% aukning í skólasókn og 11% fleiri kennarar sem hlotið hafa þjálfun í Kono-héraði á tímabilinu.

Aurora velgerðasjóður hefur því ráðstafað rúmlega 200 milljónum króna á þessu fimm ára tímabili til þessa verkefnis að meðtöldum 36 milljónum króna sem stofnendur sjóðsins lögðu til áður en sjóðurinn var stofnaður.
Frekari upplýsingar um verkefnið er að finna á heimasíðu Auroru velgerðasjóðs, www.aurorafund.is, og einnig á heimasíðu UNICEF, www.unicef.is

Höfuðmarkmið verkefnisins er að styðja UNICEF og stjórnvöld Síerra Leóne í því að tryggja öllum börnum á skólaaldri grunnmenntun fyrir 2015. Stofnað var til verkefnisins árið 2008 og jafnframt tilkynnt að Aurora myndi ráðstafa til þess alls USD 2.000.000, eða 120 milljónum króna á þáverandi gengi, í þrennu lagi á árunum 2008-2010. Við hrun íslensku krónunnar í lok árs 2008 jókst greiðslubyrði sjóðsins vegna þessa verkefnis um helming, þar sem upphafleg upphæð styrksins var í dollurum. Í samvinnu við Landsskrifstofu UNICEF á Íslandi var því ákveðið að dreifa greiðslunum á allt að fimm ár í stað þrjú. Miðað við óbreytt gengi mun því Aurora veita til þessa verkefnis um 200 milljónum króna á fimm árum. Þessar breytingar voru samþykktar af stjórn Auroru velgerðarsjóðs á stjórnarfundi í apríl 2009.

ársskýrsla 2011

FRÁ FORMANNI STJÓRNAR

Velgerðasjóður Auroru úthlutaði sem nemur 101 milljón íslenskra króna á fyrri hluta ársins 2011, sem er svipuð upphæð og síðastliðið ár. Sem fyrr runnu ákveðnar upphæðir til eigin verkefna sjóðsins, en Kraumur tónlistarsjóður og Hönnunarsjóður Auroru fengu 55 milljónir samanlagt og langtímaverkefni Auroru í Síerra Leóne fékk úthlutað 40 milljónum til menntunar þarlendra barna og þá sérstaklega ungra stúlkna. Úthlutanir til menningarmála á Íslandi á árinu voru tvær en sjóðurinn gerði áhugaverða tilraun með úthlutun 10 milljóna króna til sviðslista og fékk til liðs við sig ráðgjafa úr fagheimi sviðslistanna sem leystu af hendi mjög gott starf í samvinnu við framkvæmdastjóra sjóðsins við forval mikils fjölda metnaðarfullra umsókna. Fjögur sviðslistaverkefni voru að lokum valin af stjórn og stærsti styrkurinn, fjórar milljónir króna, fór til Vesturports til að setja upp nýtt leikrit um Axlar-Björn. Þetta verkefni tókst mjög vel og í framhaldinu hefur stjórn Auroru skoðað möguleikann á því að styðja á svipaðan hátt við myndlist. Það verkefni krefst hins vegar mikils undirbúnings og er ekki búist við að það verði að möguleika fyrr en á næsta ári. Ekki má gleyma styrk veittum til mannúðarmála á Íslandi, en þar runnu þrjár milljónir króna til Rústabjörgunarsveitarinnar Ársæls. Það er á engan hallað, þó sagt sé frá því að Velgerðasjóðurinn hefur sjaldan orðið var við eins mikið þakklæti og vegna stuðningsins við rústabjörgunarsveitina. Það þarf ekki að taka það fram hversu hvetjandi það er fyrir stjórn og framkvæmdastjóra sjóðsins að finna fyrir því að starfið sé vel metið.

Ég tel að Velgerðasjóður Auroru og stjórn hans geti verið stolt af styrkjum ársins, en flest þessi verkefni (sem eru kynnt hér á eftir) hafa náð glæsilegum árangri í framhaldi af styrkveitingunum.

Frá upphafi hefur starf Auroru velgerðasjóðs verið í sífelldri endurskoðun og þróun. Í framhaldi af þessari glæsilegu úthlutun, var ákveðið, í samræmi við úthlutunarstefnu sjóðsins, að aðlaga næstu úthlutanir sjóðsins að ástandinu á fjármálamörkuðum. Miklar sviptingar á mörkuðum gera það að verkum að ávöxtun sjóðsins er minni en áður, en samkvæmt markmiðum Auroru þá skal sjóðurinn úthluta sem nemur ávöxtun sjóðsins hverju sinni. Það var því ákveðið að einbeita sér að langtímaverkefnum sjóðsins sem eru dóttursjóðirnir tveir; Kraumur tónlistarsjóður og Hönnunarsjóður Auroru auk menntaverkefnisins í Síerra Leóne, sem Aurora stendur að í samvinnu við UNICEF í báðum löndunum og ríkisstjórn Síerra Leóne.

Það skal tekið fram að þrátt fyrir hrun á fjármálamörkuðum á árinu 2008 þá stóð sjóðurinn styrkur í fæturna eftir sem áður.

Að lokum er vert að minnast þess að þau gleðilegu tíðindi voru færð stjórn Hönnunarsjóðs Auroru síðastliðið haust að stjórn Velgerðasjóðsins hafi tekið þá ákvörðun að framlengja líf Hönnunarsjóðsins um önnur þrjú ár. Þessi niðurstaða var ekki síst grunduð á jákvæðum og hvetjandi niðurstöðum árangursmatsins sem var unnið árið áður, en kynnt formlega á fyrri hluta árs 2011. Niðurstöður árangursmatsins voru ánægjuleg staðfesting á því að starfið og umgjörð sjóðanna og þar af leiðandi einnig móðursjóðsins, sé að skila sér út til samfélagsins og að við séum því á réttri braut.

Ég þakka samstarfsfólki mínu, stjórnum og fagráðum dóttursjóðanna, auk viðtakendum styrkja fyrir frábært samstarf á árinu 2011.

Ingibjörg Kristjánsdóttir, stjórnarformaður

 

STARFSEMIN Á ÁRINU 2011

 1. Stjórnarfundir


Stjórn Auroru kom sjö sinnum saman til fundar á árinu 2011 en aðalfundur var haldinn þann 29. júní 2011.

 1. Stjórn og starfsmenn


Á aðalfundi sjóðsins þann 29. júní var stjórn Auroru endurkjörin og er hún skipuð eftirfarandi aðilum:

 • Ingibjörg Kristjánsdóttir, landslagsarkitekt og annar stofnandi sjóðsins
 • Ólafur Ólafsson, stjórnarformaður Samskipa og annar stofnandi sjóðsins
 • Sigurður Guðmundsson, forseti heilbrigðisvísindasviðs HÍ
 • Auður Einarsdóttir, framkvæmdastjóri Auroru velgerðasjóðs

Formaður stjórnar er Ingibjörg Kristjánsdóttir. 
Þær breytingar urðu á árinu að starfshlutfall framkvæmdastjóra var aukið úr 30% í 50%. Aðsetur sjóðsins er í Vonarstræti 4b þar sem dóttursjóðirnir eru til húsa. 
Framkvæmdastjóri sér um allan daglegan rekstur en um faglega fjárstýringu sjóðsins sér Bruellan Wealth Management í Sviss en Róbert Aron Róbertsson starfsmaður stofnenda sjóðsins í Sviss veitir ýmsa faglega ráðgjöf varðandi fjárfestingar á Íslandi. Um launakeyrslur fyrir Auroru og dóttursjóði sér launadeild Samskipa og um færslu bókhalds og skil til endurskoðenda sér Festing hf. Aurora þakkar öllum þessum aðilum fyrir framlag þeirra til sjóðsins.

 1. Stofnsjóður

Staða Auroru er áfram sterk. Greiðslur úr þrotabúi KSF á Mön héldu áfram að berast á árinu. Áfram er búist við að stærstur hluti eigna Auroru endurheimtist frá Mön eða yfir 90%. Árið 2011 var erfitt á alþjóðlegum fjármálamörkuðum en skuldavandamál evruríkja réðu ferðinni að mestu og var því neikvæð ávöxtun á flestum verðbréfamörkuðum. Stór hluti eigna sjóðsins eru í ávöxtun á erlendum verðbréfamörkuðum og lækkuðu því nokkuð í verði. Á móti kom góð ávöxtun á íslenskum hluta- og skuldabréfum. Eignir í árslok 2011 námu kr. 1.343.432.696 og lækkuðu á árinu sem nemur kr. 109.567.304. Veittir voru styrkir á árinu fyrir kr. 103.953.342 og kostnaður nam kr. 7.619.692. Því var ávöxtun í kringum núllið. Stofnfé sjóðsins nam kr. 1.000.000.000 og því hefur stofnféð aukist um kr. 343.432.696 eða um 7% að meðaltali á ári. Að teknu tilliti til styrkja Aurora frá stofnun upp á rúmlega kr. 42.000.000, er ávöxtun sjóðsins nálægt 12% að meðaltali á ári frá stofnun.

 1. Heimasíða


Aurora velgerðasjóður heldur úti heimasíðunni www.aurorafund.is en þar er að finna samþykktir, starfsreglur og ýmsar fleiri upplýsingar um velgerðasjóðinn og dóttursjóði hans, Kraum tónlistarsjóð Auroru, Hönnunarsjóð Auroru og önnur styrktarverkefni, ný og gömul. Þar eru einnig upplýsingar um stjórnir og stjórnendur sjóðanna þriggja.

 1. Árangursmat dóttursjóða


Aurora velgerðasjóður fékk Rannsóknamiðstöð skapandi greina hjá Viðskiptafræðistofnun Háskóla Íslands til að gera árangursmat á starfsemi dóttursjóðanna, Hönnunarsjóðs Auroru og Kraums tónlistarsjóðs. Það voru þau Margrét Sigrún Sigurðardóttir og Tómas Viktor Young sem sáu um gerð árangursmatsins sem var kynnt þann 13. mars á Háskólatorgi.

Markmiðið með gerð árangursmatsins var fyrst og fremst að aðstoða stjórnendur sjóðanna við að meta starfið sem á sér stað innan sjóðanna, hvaða áhrif það hefur á frama styrkþega og einnig hönnunar- og tónlistarsamfélagið í víðari skilningi. Einnig var árangursmatið hugsað sem lærdómur um það hvernig best er að standa að styrkveitingum, hvaða form gefur bestan árangur, hvaða aðferðafræði hentar best þeim sem sækja um styrki og hvaða ásýnd svona sjóðir hafa gagnvart umsækjendum og samstarfsaðilum.

Rannsóknin var byggð á hálfopnum viðtölum við framkvæmdastjóra sjóðanna og styrkþega. Niðurstöður árangursmatsins leiddu í ljós almenna ánægju meðal styrkþega með sjóðina en umsóknarferlið þykir persónulegt og óformlegt en vegna aukins fjölda umsókna benda höfundar skýrslunnar á að nauðsynlegt sé að gera umsóknarferlið formfastara. Styrkþegar eru ánægðir með að sjóðirnir veiti veglegri styrki á færri verkefni sem er í takt við markmið sjóðanna, en dóttursjóðirnir hafa markmið móðursjóðsins að leiðarljósi, þ.e. að styrkirnir séu það veglegir að þeir skipti sköpum fyrir verkefnin. Rannsakendur bentu á að þróun í átt að lægri styrkjum til stærri hóps þjóni ekki markmiðum sjóðanna og minnki líkur á árangri fyrir styrkþegana sjálfa. Þessi hætta sé fyrir hendi þegar fjöldi góðra umsókna eykst og átti sér stað hjá Kraumi á ákveðnum tímapunkti. Framkvæmdastjórum sjóðanna bar saman um að gerð árangursmats sé mikilvægt framlag fyrir starfsemi sjóðanna því rannsóknin muni hjálpa til við mótun stefnu þeirra í styrkveitingum sem og almennri starfsemi.

 1. Úthlutanir á árinu 2011

Aurora velgerðasjóður úthlutaði alls 101 milljón króna til sex verkefna á sviði mannúðar, mennta og menningar hérlendis og í Afríkuríkinu Síerra Leóne á árinu 2011. Þrjú ný verkefni fengu styrk en þau eru styrkur til sviðslista á Íslandi, styrkur til Rústabjörgunarsveitarinnar Ársæls og styrkur til Listasafns Íslands vegna sýningar á verkum listakonunnar Louise Bourgeois. Tvö af þessum sex verkefnum eru eigin verkefni sjóðsins.

Verkefnin sem hlutu styrki 2011:

 • Hönnunarsjóður Auroru ………………………………………………….kr. 25.000.000
 • Kraumur, tónlistarsjóður Auroru …………………………………………. kr. 20.000.000
 • Menntaverkefni í Síerra Leóne á vegum UNICEF……………………… kr. 40.000.000
 • Sviðslistir á Íslandi …………………………………………………………. kr. 10.000.000
 • Rústabjörgunarsveitin Ársæll ……………………………………………… kr. 3.000.000
 • Listasafn Íslands vegna sýningar á verkum Louise Bourgeois … kr. 3.000.000

 

 1. Lýsing verkefna
      7.1  Eigin verkefni

Hönnunarsjóður Auroru                                                                                                   styrkur kr. 25.000.000

Hönnunarsjóður Auroru er sjálfstætt starfandi dóttursjóður á vegum Auroru velgerðasjóðs. Hönnunarsjóðurinn var stofnaður í ársbyrjun 2009 að frumkvæði Auroru og voru honum veittar 75 milljónir króna til þriggja ára. Stefna Hönnunarsjóðsins er að styrkja framúrskarandi hönnuði með heilsteypta viðskiptahugmynd og skýra framtíðarsýn.

Á þessum þrem árum hefur Hönnunarsjóðurinn ráðstafað styrkjum til tæplega 40 verkefna og hönnuða auk þess að taka þátt í samstarfi um ýmis verkefni á sviði hönnunar. Alls var 17.580.000 króna úthlutað til ýmissa hönnuða og verkefna á árinu 2011 í tveim úthlutunum í mars og nóvember. Sjóðnum bárust metfjöldi umsókna af öllum sviðum hönnunar en samhliða auknum fjölda umsókna merkir sjóðurinn aukin gæði þeirra. Veittir voru allnokkrir framhaldsstyrkir sem er í takt við þá stefnu sjóðsins að fylgja eftir völdum verkefnum þannig að sá árangur megi fremur nást sem viðkomandi hönnuður stefnir að. Úthlutunarferlið var eins og áður unnið í náinni samvinnu stjórnar og framkvæmdastjóra.

Framkvæmdastjóra og stjórn til ráðgjafar er sérstakt fagráð hönnuða og aðila úr atvinnulífinu og hefur komist á gott samstarf á milli sjóðsins og fagráðsins auk þess sem tveir aðilar innan fagráðsins hafa tekið að sér ráðgjöf fyrir sjóðinn.

Framkvæmdastjóri er Hlín Helga Guðlaugsdóttir vöruhönnuður.

Stjórn Hönnunarsjóðs Auroru skipa eftirtaldir aðilar:

 • Ingibjörg Kristjánsdóttir, landslagsarkitekt, formaður
 • Jóhannes Þórðarson, arkitekt og deildarforseti hönnunar- og arkitektúrsdeildar 
Listaháskóla Íslands, meðstjórnandi
 • Halla Helgadóttir, grafískur hönnuður og framkvæmdastjóri Hönnunarmiðstöðvar 
Íslands, meðstjórnandi

Í fagráði Hönnunarsjóðs Auroru sitja:

 • Áslaug Magnúsdóttir, TSM Capital í New York
 • Eyþór Ívar Jónsson, framkvæmdastjóri Klaks og dósent við Kaupmannahafnar- 
háskóla
 • Eyjólfur Pálsson, húsgagnahönnuður og kaupmaður í Epal
 • Sigurður Þorsteinsson, iðnhönnuður og eigandi Design Group Italia
 • Sigríður Sigþórsdóttir, arkitekt, VA arkitektar
 • Guðmundur Oddur Magnússon, prófessor í grafískri hönnun í Listaháskóla Íslands
 • Steinunn Sigurðardóttir fatahönnuður

 

Kraumur tónlistarsjóður Auroru                                                                                          styrkur kr. 20.000.000

Kraumur tónlistarsjóður Auroru var stofnaður í ársbyrjun 2008 sem tilraunaverkefni til þriggja ára. Starfsemi Kraums hefur verið
umfangsmikil og blómleg en sjóðurinn hefur átt fjölbreytt
samstarf við ýmsa aðila innan tónlistargeirans. Á þessum þremur árum hafa um 100 tónlistarmenn, hljómsveitir og tónlistartengd verkefni fengið úthlutað um 60 milljónum króna. Kraumur hefur m.a. styrkt tónleika og tónleikaferðalög heima og að heiman, aðstoðað við markaðssetningu erlendis og staðið meðal annars fyrir nýjum tónlistarviðurkenningum undir nafninu Kraumslistinn. Það er því ljóst að nærvera sjóðsins skiptir miklu máli í íslensku tónlistarlífi. Í ljósi þessa ákvað stjórn Auroru að veita þessu kraftmikla starfi áframhaldandi brautargengi og leggja Kraumi tónlistarsjóði til aðrar 60 milljónir til næstu þriggja ára.

Kraumur hefur það meginhlutverk að efla íslenskt tónlistarlíf, fyrst og fremst með stuðningi við unga listamenn, auðvelda þeim að vinna að listsköpun sinni og koma verkum sínum á framfæri. Markmiðið er að styrkja stöðu ungra tónlistarmanna á Íslandi með beinum styrkjum, faglegri aðstoð og samstarfi af ýmsu tagi. Sjóðnum er sömuleiðis ætlað að ná markmiðum sínum með því að miðla þekkingu á sínu sviði, meðal annars með námskeiðahaldi, ráðgjöf og smiðjum (workshops) og með samstarfi við ýmsa þá sem vinna að sömu markmiðum.

Tvær úthlutanir fóru fram úr sjóðnum fyrir árið 2011 sú fyrri um miðjan maí og sú seinni um miðjan júlí. Alls var úthlutað 11,2 milljónum til ýmissa verkefna. Styrkt voru verkefni listamanna og hljómsveita hérlendis og erlendis sem og eigin verkefni Kraums ásamt plötugerð en Kraumslistinn var tilkynntur í desember.

Þann 1. maí tók Jóhann Ágúst Jóhannsson við af Eldari sem nýr framkvæmdastjóri hjá Kraumi.

Sú breyting varð á stjórn Kraums að Pétur Grétarsson fór úr stjórninni og í hans stað kom inn Eldar Ástþórsson. María Huld Markan tók við sem formaður stjórnar.

Sú breyting varð á fagráði Kraums að Mist Þorkelsdóttir og Sjón fóru út en nýir aðilar í fagráðinu eru þau Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Örn Elías Guðmundsson (Mugison).

Stjórn Kraums tónlistarsjóðs á árinu 2011 skipuðu eftirtaldir aðilar:

 • María Huld Markan, tónlistarmaður og framkvæmdastjóri, formaður
 • Ásmundur Jónsson, framkvæmdastjóri, meðstjórnandi
 • Eldar Ástþórsson, verkefnisstjóri markaðsdeildar CCP, meðstjórnandi

Í fagráði Kraums tónlistarsjóðs sitja:

 • Anna Hildur Hildibrandsdóttir, framkvæmdastjóri Útflutningsskrifstofu íslenskrar tónlistar, ÚTÓN
 • Árni Heimir Ingólfsson, tónlistarstjóri Sinfóníuhljómsveitar Íslands
 • Árni Matthíasson, blaðamaður á Morgunblaðinu
 • Björk Guðmundsdóttir, tónlistarmaður
 • Kjartan Sveinsson, hljómborðsleikari Sigur Rósar
 • Elísabet Indra Ragnarsdóttir, dagskrárgerðamaður hjá Ríkisútvarpinu
 • Örn Elías Guðmundsson (Mugison), tónlistarmaður
7.2. Innlendverkefni

Sviðslistir á Íslandi                                                                                                                 styrkur kr. 10.000.000

Stjórn Aurora velgerðasjóðs ákvað að styrkja sviðslistir á Íslandi þ.e. leiklist, listdans og sönglist, samkvæmt skilgreiningu Leiklistarsambands Íslands, um 10 milljónir króna. Með þessum styrk vill Aurora efla enn frekar sviðslistir með því að styrkja framúrskarandi og metnaðarfull verkefni en það er ljóst að sviðslistir á Íslandi eru í mikilli framþróun og hefur sköpunarkrafturinn vakið athygli út fyrir landsteinana. Aurora velgerðasjóður fékk með sér í lið þau Viðar Eggertsson leikstjóra og Ingibjörgu Þórisdóttur dramatúrg og leiklistargagnrýnanda, til að veita faglega ráðgjöf við val á verkefnum en lögð var mikil áhersla á að verkefnin væru listræn, áræðin og unnin af fagfólki. Sjóðnum bárust alls 67 umsóknir sem var langt umfram það sem búist var við og er því ljóst að um mikla grósku er að ræða í sviðslistum á Íslandi.

Formleg úthlutun sviðslistastyrksins fór fram þann 25. maí en verkefnin sem hlutu styrk eru:

 • Vesturport , nýtt leikrit byggt á þjóðsögunni um Axlar-Björn ……kr. 4.000.000
 • Íslenski dansflokkurinn, uppfærsla á verkinu Minus 16 …………..kr. 3.000.000
 • 16 elskendur, sýning ársins ……………………………………….. kr. 2.000.000
 • Brúðuleikhúsið 10 fingur, Litla skrímslið …………………………..kr. 1.000.000

Nánar um verkefnin: 


VESTURPORT fær styrk til að vinna að leiksýningu upp úr þjóðsögninni um Axlar- Björn. Vesturport hefur vakið athygli langt út fyrir landsteinana fyrir áræðni og listfengi í efnistökum á klassískum verkum. Skemmst er að minnast Evrópsku leiklistarverðlaunanna, þar sem þau hlutu eina helstu viðurkenningu sem sviðslistamönnum getur hlotnast. Verkefnið sem þau hljóta nú styrk til að vinna er nýr áfangi í þeirra sögu, því að þessu sinni hyggjast þau takast á við fornan arf þjóðarinnar og munu þannig nema nýjar lendur í listsköpun sinni. Höfundur og leikstjóri verksins er Björn Hlynur Haraldsson, um tónlistina sér Kjartan Sveinsson í Sigur Rós. Frumsýning er 11. janúar 2012 og er greiðslum Auroru til þessa verkefnis lokið.

ÍSLENSKI DANSFLOKKURINN fær styrk að til að ráðast í það metnaðarfulla verkefni að fá hinn kunna danshöfund Ohad Naharin til að sviðsetja verk sitt Minus 16 sérstaklega fyrir ÍD. Naharin er einn virtasti og eftirsóttasti danshöfundur heims um þessar mundir og hefur ÍD lengi haft hug á að fá hann til samstarfs. Má gera ráð fyrir að samstarfið við svo eftirsóttan danshöfund muni leiða dansflokkinn enn lengra fram á við. Það er óhætt að segja að ÍD er í fararbroddi í nútíma listdansi hér á landi og hefur jafnframt með áratuga löngu starfi sínu og miklum metnaði einnig vakið athygli erlendis fyrir listfengi sitt og hæfni. Frumsýning er 11. febrúar 2012 og er greiðslum Auroru til þessa verkefnis ólokið.

16 ELSKENDUR fær styrk til að setja upp verkið SÝNING ÁRSINS. 16 elskendur er hópur ungra og framsækinna leikhúslistamanna úr ýmsum greinum sviðslista en þau hafa vakið athygli fyrir rannsóknarvinnu sína á samtvinnun sviðslista og samfélags. Þetta er nýstárleg sýning sem byggð er á skoðanakönnun meðal fólks um „sýninguna sem allir vilja sjá“ og „sýninguna sem enginn vill sjá“ en saman verður þetta Sýning ársins.

Með þessu vilja þau varpa ljósi á hvað íslenskir áhorfendur vilja helst og síst sjá í leikhúsi sem og vekja upp spurningar um gildi og trúverðugleika skoðanakannana, eins helsta skoðanamótandi tæki samtímans. Frumsýning er 3. mars 2012 og er greiðslum Auroru til þessa verkefnis ólokið.

LEIKHÚSIÐ 10 FINGUR fær styrk til að vinna að brúðuleikhússýningunni LITLA SKRÍMSLIÐ eftir Helgu Arnalds. Brúðuleiklist er ung listgrein hér á landi en hefur hin síðari ár eflst til muna fyrir atorku og listfengi örfárra brúðuleikhúslistamanna. Þar í hópi er Helga Arnalds og leikhús hennar 10 FINGUR. Sýningunni er ætlað að virkja börn á leikskólaaldri til listsköpunar meðan á sýningunni stendur og sá frjókornum sköpunar meðal ungra áhorfenda. Um leikstjórn sér Charlotte Bøving og um tónlistina sér Eivör Pálsdóttir. Frumsýning er 3. mars 2012 og er greiðslum Auroru til þessa verkefnis ólokið.

Rústabjörgunarsveitin Ársæll                                                                                                 styrkur kr. 3.000.000

Rústabjörgunarsveitin Ársæll er hluti af Alþjóðabjörgunarsveit Slysavarnafélagsins Landsbjargar og sinnir óveðursaðstoð, viðbrögðum við jarðskjálftum og ofanflóðum í byggð á landsvísu. Sveitin vann mikið þrekvirki við erfiðar aðstæður á Haítí í kjölfar jarðskjálftans í janúar 2010 en hún var með fyrstu björgunarsveitum á svæðið. Komið er að ýmsu viðhaldi og endurnýjun á þeim sérhæfða búnaði sem hópurinn hefur yfir að ráða og ákvað því Aurora velgerðasjóður að styrkja sveitina um þrjár milljónir króna. Upphæðin var nýtt til tækjakaupa. Greiðslum Aurora til þessa verkefnis er lokið.

Listasafn Íslands vegna sýningar á verkum Louise Bourgeois                                          styrkur kr. 3.000.000

Louise Bourgeois er í hópi þekktustu listakvenna samtímans. Hún lést árið 2010 á 99. aldursári ennþá í fullu í fjöri og starfandi af þrótti sem listamaður. Hún hóf feril sinn sem málari en um miðja síðustu öld fór hún að takast á við skúlptúr sem síðan þróaðist út í viðamiklar innsetningar. Þar er hún brautryðjandi og af mörgum talin vera sá listamaður sem brúaði bilið milli nútímalistar og samtímalistar. Á hundrað ára afmælisári hennar eru sýningar á verkum hennar eftirsóttari en nokkurn tíma áður og því var þetta einstakt tækifæri fyrir Listasafn Íslands að fá sýningu af þessari stærðargráðu. Sýningin var sú fyrsta í Evrópu eftir andlát listakonunnar og komu erlendir gestir gagngert til að sjá hana. Aurora velgerðasjóður styrkti Listasafn Íslands um þrjár milljónir króna sem fóru í uppsetningu á verkum Louise Bourgeois og útgáfu veglegrar bókar sem gaf Íslendingum tækifæri til að kynnast betur þessari merku listakonu.

Greiðslum Auroru til þessa verkefnis er lokið.

7.3. Erlend verkefni – þróunarhjálp

Menntaverkefni í Síerra Leóne                                                                                                styrkur kr. 40.000.00

Menntaverkefni í Afríkuríkinu Síerra Leóne fékk úthlutað 40 milljónum króna til að byggja upp barnvænt menntakerfi og skólahúsnæði, einkum með þarfir stúlkubarna í huga. Þetta var fjórða úthlutun sjóðsins til verkefnisins af fimm og liður í veigamesta verkefni sjóðsins frá stofnun. Verkefnið er unnið í samvinnu við menntayfirvöld þar í landi og UNICEF á Íslandi og í Síerra Leóne. Alls hefur tæpum 200 milljónum króna verið ráðstafað á fjórum árum til verkefnisins í Síerra Leóne, að meðtöldum 36 milljónum króna sem stofnendur sjóðsins lögðu áður í byggingu 50 skóla í fátækustu héruðum landsins.

Í júní kom út skýrsla um verkefnið fyrir tímabilið júní 2009 – júní 2011 þar sem kemur fram 9% aukning nemenda í skólum í Kono-héraði og 11% aukning menntaðra kennara á svæðinu. Kom fram að tæp 46% af þeim sem útskrifast úr grunnskólum héraðsins eru stúlkur sem er merkjanleg aukning skólasóknar stúlkna á þessu tveggja ára tímabili.

Það er því ljóst að verkefnið hefur skilað börnum á svæðinu aðgengi að menntun sem þau annars hefðu ekki átt kost á og sérstaklega stúlkum sem er í takt við markmiðin sem sett voru í upphafi. Ánægjulegt er að sjá að aukin gæði náms eru merkjanleg en ýmsar aðhaldsaðgerðir voru skipulagðar til að tryggja það. Þar má taka sem dæmi aukna þátttöku nærsamfélagsins í skólastarfinu með stofnun foreldrafélaga og mæðraklúbba.

Frekari upplýsingar um verkefnið er að finna á heimasíðu Auroru velgerðasjóðs, www.aurorafund.is, og einnig á heimasíðu UNICEF, www.unicef.is

Höfuðmarkmið verkefnisins er að styðja UNICEF og stjórnvöld Síerra Leóne í því að tryggja öllum börnum á skólaaldri grunnmenntun fyrir árið 2015. Stofnað var til verkefnisins árið 2008 og jafnframt tilkynnt að Aurora myndi ráðstafa til þess alls USD 2.000.000, eða 120 milljónum króna á þáverandi gengi, í þrennu lagi á árunum 2008- 2010. Við hrun íslensku krónunnar í lok árs 2008 jókst greiðslubyrði sjóðsins vegna þessa verkefnis um helming, þar sem upphafleg upphæð styrksins var í dollurum. Í samvinnu við Landsskrifstofu UNICEF á Íslandi var því ákveðið að dreifa greiðslunum á allt að fimm ár í stað þrjú. Miðað við óbreytt gengi mun því Aurora veita til þessa verkefnis um 200 milljónum króna á fimm árum. Þessar breytingar voru samþykktar af stjórn Auroru velgerðasjóðs á stjórnarfundi í apríl 2009.

7.4. Önnur verkefni – staða og framvinda

Aschobi Design

Á síðasta ári styrkti Aurora gerð viðskiptaáætlunar fyrir Aschobi Design en það var franska ráðgjafafyrirtækið Luxe Corp. sem framkvæmdi hana og kynnti fyrir fulltrúum stjórnar. Í framhaldi af því sömdu stofnendur við Elínu Stefánsdóttur viðskiptafræðing um að taka að sér tímabundið verkefni við að aðstoða Adömu við gerð áætlunar um fjármagnsstreymi og var farið í þó nokkra vinnu við að lækka kostnað og að setja upp raunhæfan strúktúr fyrirtækisins. Í lok ársins 2011 lá fyrir að fjárþörf Aschobe miðað við óbreyttan strúktúr væri um EUR 500.000 en fjárþörf fyrstu fatalínunnar er um EUR 150 þúsund. Ljóst er að Aurora velgerðasjóður mun ekki styrkja Aschobe Design frekar. Hins vegar mun stjórn sjóðsins halda áfram að styðja við bak fyrirtækisins sem ráðgjafar og leiðbeinendur, þar til fyrirtækið er tilbúið að leita sér fjárfesta.

Greiðslum Aurora til þessa verkefnis er lokið.

Heilbrigðisverkefni í Malaví – upphaflega styrkt 2008                                                     styrkur kr. 2.889.662

Gengið var frá greiðslu fyrir húsgögn og leiktæki við nýbyggingu barnadeildarinnar í Mangochi því vegna breytinga sem gera þurfti á nýbyggingunni nægði upphaflegi styrkur Auroru ekki fyrir húsgögnum eins og gert var ráð fyrir í upphafi.

Greiðslum Auroru til þessa verkefnis er lokið.

ársskýrsla 2010

FRÁ FORMANNI STJÓRNAR

Þrátt fyrir efnahagsþrengingar síðastliðinna ára, hefur Aurora velgerðasjóður haldið ótrauður áfram stuðningi sínum við menningar- og þróunarverkefni á Íslandi og í Afríku. Sjóðurinn stendur meðal annars áfram fyrir kröftugu starfi dóttursjóðanna tveggja Kraums tónlistarsjóðs og Hönnunarsjóðs Auroru, en samtals renna styrkir upp á 45 milljónir króna árlega til þeirra. Sjóðirnir hafa styrkt fjöldann allan af ungum hönnuðum og tónlistarfólki auk þess sem þeir hafa tekið þátt í fjölda samstarfsverkefna og átt frumkvæði að eigin verkefnum. Sjóðunum hefur verið afar vel tekið af fagsamfélögum sínum, enda eru sjóðirnir þeir einu sinnar tegundar sem eru reknir á forsendum greinanna og alfarið stjórnað af fagfólki.

Aurora er enn fremur stolt af því að hafa á síðustu fimm árum átt stóran þátt í að gjörbreyta möguleikum þúsunda barna til mannsæmandi lífs í einu fátækasta landi heims; Síerra Leóne. Árið 2010 runnu 40 milljónir króna til þessa umfangsmikla menntaverkefnis sem Aurora styrkir í samvinnu við UNICEF og hefur því alls 156 milljónum verið varið í það frá upphafi.

Nýtt verkefni meðal styrktra verkefna árið 2010, var menningarsetrið glæsilega; Brúðuheimar í Borgarnesi, sem opnað var þann 21. maí 2010. Á þessu fyrsta starfsári hafa Brúðuheimar þegar fest sig í sessi sem mikilvægur viðkomustaður ferðamanna á leið um Vesturland, en einnig hefur staðurinn haft mjög jákvæð áhrif á nærsamfélag sitt vegna aukins framboðs á menningarviðburðum.

Árið 2010 var tími breytinga og endurskipulagningar hjá Auroru. Þórunn Sigurðardóttir og Sigurður Einarsson sögðu sig úr stjórn sjóðsins á síðasta aðalfundi og vil ég nota tækifærið hér og þakka þeim kærlega fyrir framlag þeirra til Auroru velgerðasjóðs. Í framhaldi af því var ákveðið að fækka stjórnarmönnum, meðal annars til að einfalda skipulag og umfang stjórnarfunda þar sem aðsetur stjórnar er í tveimur löndum. Einnig var sú ákvörðun tekin á árinu að framkvæmdastjóri sjóðsins sé jafnframt meðstjórnandi.

Hulda Kristín Magnúsdóttir sem hefur starfað með Auroru frá upphafi fór til annarra starfa á árinu og um leið og ég þakka henni fyrir góð störf í þágu sjóðsins þá býð ég Auði Einarsdóttur sem var ráðin framkvæmdastjóri Auroru velkomna í hópinn en eins og áður segir þá situr Auður jafnframt í stjórn Auroru.

Stefnumótunarstarf setti einnig svip sinn á starfsemi Auroru og dóttursjóðanna á árinu, en niðurstöður árangursmats sem stjórn Auroru lét framkvæma á starfsemi Kraums Tónlistarsjóðs og Hönnunarsjóðs Auroru voru ánægjuleg staðfesting á því að starf sjóðanna er að skila árangri og er í grundvallaratriðum að uppfylla markmiðin sem sett voru í upphafi. Rannsóknamiðstöð skapandi greina hjá Viðskiptafræðistofnun Háskóla Íslands var fengin til að framkvæma árangursmatið og voru niðurstöðurnar kynntar á fjölmennum fundi síðastliðið vor. Helstu niðurstöður voru þær að almenn ánægja ríkir meðal styrkþega með faglegt starf sjóðanna, viðmót og aðgengilegt umsóknarferli. Afgerandi ánægja var með þá stefnu sjóðanna að veita veglega styrki þó það þýði færri styrkt verkefni þegar upp er staðið. Var eindregið hvatt til þess að sjóðirnir haldi áfram á þeirri braut. Nánar er farið í árangursmatið hér á eftir en niðurstöður árangursmatsins eru mikilvægt innlegg í áframhaldandi stefnumótun og starfsemi Auroru og dóttursjóðanna.

Aurora velgerðasjóður var stofnaður á sínum tíma með þá trú að leiðarljósi að sköpunar- og frumkvöðlakraftur sé nauðsynlegt afl til framþróunar kraftmikilla og bjartsýnna þjóða. Starfsemi síðustu fjögurra ára hefur staðfest þá trú okkar stofnenda og stjórnar sjóðsins og erum við staðráðin í því að halda áfram á þessari braut uppbyggingar og nýjunga. Ég vil nota tækifærið hér fyrir hönd stjórnar Auroru velgerðasjóðs og þakka öllum þeim sem hafa starfað að þessu með okkur, stjórnum og fagráðum dóttursjóðanna, ráðgjöfum og starfsfólki og árna samstarfsaðilum og viðtakendum styrkja áframhaldandi velgengni með verkefni sín samfélaginu til heilla.

Reykjavík 29. júní 2011

Ingibjörg Kristjánsdóttir, stjórnarformaður

 

STARFSEMIN Á ÁRINU 2010

 1. Stjórnarfundir

Stjórn Auroru kom fimm sinnum saman til fundar á árinu 2010 en aðalfundur var haldinn þann 28. maí.

 1. Stjórn og starfsmenn

Á aðalfundi sjóðsins þann 28. maí tilkynnti formaður að Þórunn Sigurðardóttir og Sigurður Einarsson gæfu ekki kost á sér til áframhaldandi stjórnarsetu. Formaður lagði til eftirfarandi þriggja manna stjórn: Sigurður Guðmundsson, Ólafur Ólafsson og Ingibjörg Kristjánsdóttir sem stjórnin samþykkti.

Á stjórnarfundi þann 18. október voru gerðar breytingar á fjölda stjórnarmeðlima og þeim fjölgað úr þremur í fjóra þar sem athugasemdir komu frá sýslumanni þess efnis að stofnendur sjóðsins mættu ekki vera í meirihluta í stjórn. Auður Einarsdóttir framkvæmdastjóri Auroru var þá kosin inn í stjórn sem fjórði stjórnarmaður.

Stjórnina skipa nú:

 • Ingibjörg Kristjánsdóttir, landslagsarkitekt og annar stofnandi sjóðsins
 • Ólafur Ólafsson, stjórnarformaður Alfesca og annar stofnandi sjóðsins
 • Sigurður Guðmundsson, forseti heilbrigðisvísindasviðs HÍ
 • Auður Einarsdóttir, framkvæmdastjóri Auroru velgerðasjóðs

Formaður stjórnar er Ingibjörg Kristjánsdóttir.

Nýr framkvæmdastjóri, Auður Einarsdóttir var ráðinn inn í september 2010 en Hulda Kristín Magnúsdóttir fór til annarra starfa. Auður er með MBA frá Háskólanum í Reykjavík. Ákveðið var að framkvæmdastjóri yrði ráðinn inn í 30% starfshlutfall og færi á launaskrá hjá Auroru velgerðasjóði. Aðsetur Auroru flutti í kjölfarið úr Kjalarvogi í Vonarstræti 4b þar sem dóttursjóðirnir eru til húsa. Framkvæmdastjóri sér um allan daglegan rekstur en um faglega fjárstýringu sjóðsins sér Bruellan Wealth Management í Sviss en Róbert Aron Róbertsson starfsmaður stofnenda sjóðsins í Sviss veitir ýmsa faglega ráðgjöf varðandi fjárfestingar á Íslandi. Um launakeyrslur fyrir Auroru og dóttursjóði sér launadeild Samskipa og um færslu bókhalds og skil til endurskoðenda sér Festing hf. Aurora þakkar öllum þessum aðilum fyrir framlag þeirra til sjóðsins.

 1. Stofnsjóður

Staða sjóðsins er sterk. Í lok ársins hófust loks endurheimtur úr þrotabúi KSF á Mön en þar hefur stór hluti eigna sjóðsins verið fastur frá hruni bankans í október 2008. Fyrstu greiðslur frá bankanum bárust í nóvember og frekari greiðslur hafa borist á fyrstu mánuðum 2011. Vonir standa til að þegar síðustu greiðslur berast hafi yfir 90% af fjármunum Aurora endurheimst þar, sem verður að teljast gott í ljósi þess að óvissa hefur ríkt um mögulegar endurheimtur eigna frá hruni bankans og hafa ársreikningar síðastliðin tvö ár gert ráð fyrir að um 20% af þeim fjármunum muni á endanum tapast. Í ljósi þess hve seint greiðslur hófust á árinu, var lítil ávöxtun á þeim eignum. Eignir á Íslandi voru að mestu leyti geymdar á innlánsreikningum á árinu og gáfu ágæta ávöxtun. Eignir í árslok 2010 námu kr. 1.453.940.489 og hefur því tekist vel til að verja eignir sjóðsins fyrir skakkaföllum frá stofnun hans. Stofnfé sjóðsins nam kr. 1.000.000.000 og því hefur stofnféð aukist um kr. 453.940.489 eða um 10% að meðaltali á ári. Að teknu tilliti til styrkja Aurora frá stofnun upp á rúmlega kr. 320.000.000, er ávöxtun sjóðsins nálægt 20% að meðaltali á ári frá stofnun. Í ljósi þess að nú hafa greiðslur hafist frá KSF á Mön standa vonir til að vel takist til við ávöxtun þeirra eigna. Á árinu var gengið frá samningi við Bruellan Wealth Management í Sviss um stýringu fjárfestinga stofnsjóðs Auroru.

 1. Heimasíða

Aurora velgerðasjóður heldur úti heimasíðunni www.aurorafund.is en þar er að finna samþykktir, starfsreglur og ýmsar fleiri upplýsingar um velgerðasjóðinn og dóttursjóði hans, Kraum tónlistarsjóð Auroru, Hönnunarsjóð Auroru og önnur styrktarverkefni, ný og gömul. Þar eru einnig upplýsingar um stjórnir og stjórnendur sjóðanna þriggja.

 1. Úthlutanir á árinu 2010 


Aurora velgerðasjóður úthlutaði alls 100 milljónum króna til fjögurra verkefna á sviði mannúðar, mennta og menningar hérlendis og í Afríkuríkinu Síerra Leóne á árinu 2010. Formleg úthlutun fór fram 16. mars og þar var 100 milljónum króna úthlutað til fjögurra verkefna. Af þeim var eitt nýtt verkefni en það er lista- og menningarmiðstöðin Brúðuheimar í Borgarnesi sem fékk 8 milljónir króna í formi styrks til hönnunar og uppbyggingar á leikbrúðusafni en 7 milljónir króna í formi víkjandi láns til frágangs lóðar og húsakosts. Tvö af þessum fjórum verkefnum eru eigin verkefni sjóðsins. 
Fyrir utan formlega úthlutun sjóðsins samþykkti stjórnin að styrkja gerð viðskiptaáætlunar fyrir fatahönnuðinn Adama Kai frá Síerra Leóne, Aschobi Design. Sjá nánar um verkefnið í kafla 6.4.

Verkefnin sem hlutu styrki árið 2010 voru eftirfarandi:

 • Hönnunarsjóður Auroru …………………………………………………….. kr. 25.000.000 

 • Kraumur, tónlistarsjóður Auroru ………………………………………… kr. 20.000.000 

 • Menntaverkefni í Síerra Leóne á vegum UNICEF………………….. kr. 40.000.000 

 • Brúðuheimar í Borgarnesi ………………………………………………….. kr. 15.000.000 

 • Aschobi design ……………………………………………….. EUR 37.500 / kr. 6.200.000 


 

6.  Lýsing verkefna 

    6.1. Eigin verkefni 
 


Hönnunarsjóður Auroru                                                                                                       styrkur kr. 25.000.000

Hönnunarsjóður Auroru er sjálfstætt starfandi dóttursjóður á vegum Auroru velgerðasjóðs. Hönnunarsjóðurinn var stofnaður í ársbyrjun 2009 að frumkvæði Auroru og var þá tilkynnt að Aurora myndi ráðstafa til hans alls 75 milljónum króna til þriggja ára.

Hönnunarsjóðurinn hefur ráðstafað fé til um 30 verkefna og hönnuða á þessum fyrstu tveimur árum og hann hefur einnig tekið þátt í samstarfi um ýmis verkefni á sviði hönnunar. Alls var úthlutað kr. 17.880.000 til ýmissa hönnuða og verkefna á árinu 2010. Ákveðið var að úthluta þrisvar sinnum á árinu til að koma til móts við hraða verkefna í faginu og fóru úthlutanirnar fram í febrúar, maí og október. Úthlutunarferlið var eins og áður unnið í náinni samvinnu stjórnar og framkvæmdastjóra.

Framkvæmdastjóra og stjórn til ráðgjafar er sérstakt fagráð hönnuða og aðila úr atvinnulífinu og hefur hefur komist á gott samstarf á milli sjóðsins og fagráðsins auk þess sem tveir aðilar innan fagráðsins hafa tekið að sér ráðgjöf fyrir sjóðinn.

Framkvæmdastjóri Hönnunarsjóðs Auroru er Hlín Helga Guðlaugsdóttir, vöruhönnuður.

Stjórn Hönnunarsjóðs Auroru skipa eftirtaldir aðilar:

 • Ingibjörg Kristjánsdóttir, landslagsarkitekt, formaður
 • Jóhannes Þórðarson, arkitekt og deildarforseti hönnunar- og arkitektúrsdeildar 
Listaháskóla Íslands, meðstjórnandi
 • Halla Helgadóttir, grafískur hönnuður og framkvæmdastjóri Hönnunarmiðstöðvar 
Íslands, meðstjórnandi

Í fagráði Hönnunarsjóðs Auroru sitja:

 • Áslaug Magnúsdóttir, TSM Capital í New York
 • Eyþór Ívar Jónsson, framkvæmdastjóri Klaks og dósent við Kaupmannahafnarháskóla
 • Eyjólfur Pálsson, húsgagnahönnuður og kaupmaður í Epal
 • Sigurður Þorsteinsson, iðnhönnuður og eigandi Design Group Italia
 • Sigríður Sigþórsdóttir, arkitekt, VA arkitektar
 • Guðmundur Oddur Magnússon, prófessor í grafískri hönnun í Listaháskóla Íslands
 • Steinunn Sigurðardóttir fatahönnuður

Nánar er sagt frá verkefnum sjóðsins í viðhengi 1 með ársskýrslunni, en það er ársskýrsla Hönnunarsjóðs Auroru 2010, sem lögð var fram á aðalfundi Hönnunarsjóðsins þann 30. maí síðastliðinn.

 

Kraumur tónlistarsjóður Auroru                                                                                  styrkur kr. 20.000.000

Kraumur sem einnig er sjálfstætt starfandi sjóður á vegum Auroru velgerðasjóðs, fékk 20 milljónir króna til að styrkja ungt tónlistarfólk til listsköpunar og til kynningar á verkum sínum. Kraumur var stofnaður í ársbyrjun 2008 að frumkvæði Auroru og var þá tilkynnt að Aurora myndi ráðstafa til tónlistarsjóðsins alls 50 milljónum króna í þrennu lagi á árunum 2008-2010. 
Stjórn Auroru ákvað síðan í ársbyrjun 2009 að hækka upphæðina í 60 milljónir, þannig að þetta var þriðja úthlutunin til Kraums upp á 20 milljónir. 
Kraumur hefur það meginhlutverk að efla íslenskt tónlistarlíf, fyrst og fremst með stuðningi við unga listamenn, auðvelda þeim að vinna að listsköpun sinni og koma 
verkum sínum á framfæri. Markmiðið er að styrkja stöðu ungra tónlistarmanna á Íslandi með beinum styrkjum, faglegri aðstoð og samstarfi af ýmsu tagi. Sjóðnum er sömuleiðis ætlað að ná markmiðum sínum með því að miðla þekkingu á sínu sviði, meðal annars með námskeiðahaldi, ráðgjöf og smiðjum (workshops) og með samstarfi við ýmsa þá sem vinna að sömu markmiðum.

Úthlutun úr sjóðnum fyrir árið 2010 fór fram um miðjan apríl og var þá úthlutað kr. 11,7 milljónum til ýmissa verkefna. Styrkt voru verkefni listamanna og hljómsveita hérlendis og erlendis sem og eigin verkefni Kraums ásamt plötugerð en Kraumslistinn var tilkynntur í desember.

Sú breyting varð á stjórn Kraums að Þórunn Sigurðardóttir fór úr stjórninni og í hennar stað kom inn María Huld Markan. Pétur Grétarsson tók við sem formaður stjórnar.

Stjórn Kraums tónlistarsjóðs á árinu 2010 skipuðu eftirtaldir aðilar:

 • Pétur Grétarsson, tónlistarmaður og framkvæmdastjóri, formaður
 • Ásmundur Jónsson, framkvæmdastjóri, meðstjórnandi
 • María Huld Markan, tónlistarmaður, meðstjórnandi

Í fagráði Kraums tónlistarsjóðs sitja:

 • Anna Hildur Hildibrandsdóttir, framkvæmdastjóri Útflutningsskrifstofu íslenskrar tónlistar, ÚTÓN
 • Árni Heimir Ingólfsson, tónlistarstjóri Sinfóníuhljómsveitar Íslands
 • Árni Matthíasson, blaðamaður á Morgunblaðinu
 • Björk Guðmundsdóttir, tónlistarmaður
 • Mist Þorkelsdóttir, deildarforseti Tónlistardeildar Listaháskóla Íslands
 • Kjartan Sveinsson, hljómborðsleikari Sigur Rósar
 • SJÓN (Sigurjón Birgir Sigurðsson), rithöfundur

Framkvæmdastjóri sjóðsins er Eldar Ástþórsson.

Nánar er sagt frá verkefnum sjóðsins í viðhengi 2 sem er ársskýrsla Kraums 2010, sem lögð var fram á aðalfundi Kraums þann 27. júní síðastliðinn.

 

6.
2. Innlend verkefni

Brúðuheimar lista- og menningarmiðstöð                                                                       styrkur kr. 15.000.000 
Brúðuheimar fengu 15 milljónir króna til uppbyggingar lista- og menningarmiðstöðvar í Englendingavík í Borgarnesi. Þar af voru 8 milljónir króna í formi styrks til hönnunar og uppbyggingar á leikbrúðusafni en 7 milljónir króna í formi víkjandi láns til frágangs lóðar og húsakosts. Lánið er til fimm ára og afborgunarlaust fyrstu þrjú árin. Þetta var í fyrsta skipti sem Aurora velgerðasjóður veitti fé í formi láns en sjóðurinn hefur
áhuga á að horfa enn frekar til slíkrar lánastarfsemi í stuðningi sínum þegar það á við, sérstaklega varðandi verkefni sem byggjast á atvinnurekstri.

Brúðuheimar, lista- og menningar
miðstöð tengd
 brúðuleiklist, er frumkvöðlaverkefni hjónanna Bernd  
Ogrodnik brúðulistamanns og Hildar Jónsdóttur framkvæmdastjóra. Brúðuheimar bjóða upp á leiksýningar og námskeið fyrir börn og fullorðna ásamt því að reka gagnvirkt leikbrúðusafn og kaffihús. Brúðuheimar voru opnaðir formlega þann 20. maí 2010 og eru nú þegar á fyrsta starfsárinu orðinn vinsæll áfangastaður ferðalanga á Vesturlandi og mikilvæg menningarmiðstöð. Til marks um það þá hlaut fyrsta leiksýning hins nýja leikhúss Brúðuheima Grímuverðlaunin sem barnasýning ársins 2010 fyrir sýninguna um Gilitrutt.

Greiðslum Aurora til þessa verkefnis er lokið.

 

6.3. Erlend verkefni – þróunarhjálp

Menntaverkefni í Síerra Leóne                                                                                             styrkur kr. 40.000.000

Menntaverkefni í Afríkuríkinu Síerra Leóne fékk 40 milljónir króna til að byggja upp barnvænt menntakerfi og skólahúsnæði, einkum með þarfir stúlkubarna í huga. Þetta var þriðja úthlutun sjóðsins til verkefnisins af fimm, liður í veigamesta verkefni sjóðsins frá stofnun og unnið í samvinnu við menntayfirvöld þar í landi og UNICEF á Íslandi og í Síerra Leóne. Alls hefur 156 milljónum króna verið ráðstafað á fjórum árum til verkefnisins í Síerra Leóne, að meðtöldum 36 milljónum króna sem stofnendur sjóðsins lögðu áður í byggingu 50 skóla í fátækustu héruðum landsins.

Í krafti þessara verkefna hafa á annað hundrað kennarar hlotið endurmenntun og um 60 skólabyggingar risið með tilheyrandi vatnsveitu- og frárennsliskerfum, húsbúnaði og kennslugögnum.

Á árinu sem leið var ákveðið að leggja aukna áherslu á gæði námsins og að laga það sem best að þörfum barnanna og þá sérstaklega stúlkubarna. Markmiðið er að halda stúlkunum sem lengst í skóla og koma þannig í veg fyrir að þær gangi í hjónaband og hefji barneignir á æskuárum. Meira er því lagt í endurmenntun kennara og þjálfun í kennsluaðferðum þar sem barnið er sett í forgang, auk þess sem samfélagið er virkjað með því að stofna foreldrafélög við skólana og mæðraklúbba. Frekari upplýsingar um verkefnið er að finna á heimasíðu Auroru velgerðasjóðs, www.aurorafund.is, og einnig á heimasíðu UNICEF, www.unicef.is

Markmiðið er að styðja UNICEF og stjórnvöld Síerra Leóne í því að tryggja öllum börnum á skólaaldri grunnmenntun fyrir 2015. Stofnað var til verkefnisins árið 2008 og jafnframt tilkynnt að Aurora myndi ráðstafa til þess alls USD 2.000.000, eða 120 milljónum króna á þáverandi gengi, í þrennu lagi á árunum 2008-2010. Við hrun íslensku krónunnar í lok árs 2008 jókst greiðslubyrði sjóðsins um helming vegna þessa verkefnis þar sem upphafleg upphæð styrksins var í dollurum. Í samvinnu við Landsskrifstofu UNICEF á Íslandi var því ákveðið að dreifa greiðslunum á allt að fimm ár í stað þriggja. Miðað við óbreytt gengi mun því Aurora veita til þessa verkefnis um 200 milljónum króna á fimm árum. Þessar breytingar voru samþykktar af stjórn Auroru velgerðasjóðs á stjórnarfundi í apríl 2009.

 

6.4. Önnur verkefni – staða og framvinda


Aschobi Design                                                                                                styrkur € 37.500 / kr. 6.200.000

Í ferð Auroru til Síerra Leóne árið 2009 kynntist Aurora ungum fatahönnuði; Adama Kai sem hafði að loknu námi í fatahönnun í Parsons School of Design í París, ákveðið að setjast að í fæðingarborg sinni Freetown og stofna eigið fyrirtæki þar. Þegar við komum að hafði Adama þegar sett upp litla saumastofu, framleitt fyrstu fatalínuna sína undir nafninu ASCHOBI Design og sett upp verslun í miðbæ Freetown. Á facebook síðu sinni hafði Adama Kai sett sér það háleita markmið að verða fyrir Síerra Leóne það sem Ralph Lauren var og er fyrir Bandaríkin. Adama Kai er að mörgu leyti sú ímynd sem ungt fólk í Síerra Leóne vantar. Hún er vel gefinn, duglegur einstaklingur með framtíðarsýn og metnað fyrir sína hönd og Síerra Leóne. Það þarf ekki að orðlengja það hversu stórt verkefni það er fyrir unga konu í Síerra Leóne að setja upp framleiðslu og verslun þar sem nánast engin hefð er fyrir saumaskap, engin verkmenntun til staðar, saumavélar að mestu handknúnar, enda rafmagn af skornum skammti, auk þess sem hún þarf að berjast við fordóma starfsfólks síns (sem eru að mestu leyti karlmenn), vegna þess að hún er yngri en þeir og hún er kona. Stjórn Auroru sá í Adömu þann kraft og þor sem þarf til að hafa víðtæk áhrif á ungt fólk í Síerra Leóne. Ef hún getur þá get ég!

Á síðasta aðalfundi Auroru var samþykkt að sjóðurinn myndi styrkja gerð viðskiptaáætlunar fyrir fyrirtæki hennar Aschobi Design. Gerður var samningur við franska ráðgjafafyrirtækið Luxe Corp. sem undirritaður var í maí, um gerð viðskiptaáætlunar, markaðsrannsóknar og framkvæmdaáætlunar. Viðskiptaáætlunin var unnin í nánu samstarfi Luxe Corp., Aschobi og Auroru en henni var ekki að fullu lokið í lok árs 2010. Niðurstöður hafa nýlega verið kynntar fyrir hluta stjórnar og í framhaldinu verður farið ítarlega í gegnum þær og einnig hvort og þá í hvaða formi Aurora mun fylgja þessu verkefni eftir.

 

Heilbrigðisverkefni í Malaví – styrkt 2008                                                     styrkur € 220.000 / kr. 36.000.000

Í lok árs 2009 ákvað stjórn Auroru að veita aukastyrk til nýbyggingar barnadeildarinnar í Mangochi því vegna breytinga sem gera þurfti á nýbyggingunni nægði styrkur Auroru ekki fyrir húsgögnum eins og gert var ráð fyrir í upphafi. Samþykkt var að leita tilboða í húsgögnin ásamt því að setja upp leiktæki á lóðina og er gert ráð fyrir um þremur milljónum króna til viðbótar til að ganga frá því.

Greiðslum Auroru til þessa verkefnis er ekki lokið.

ársskýrsla 2009

YFIRLIT YFIR STARFSEMI AURORU VELGERÐASJÓÐS Á ÁRINU 2009

Ákveðið hefur verið að gera þá breytingu á ársskýrslu Auroru Velgerðasjóðs að yfirlitið taki yfir dagatalsárið en ekki starfsárið (á milli aðalfunda) eins og áður hefur verið. Þetta er gert til að samræmi sé á milli skýrslunnar og ársreiknings. Þar af leiðandi er eitthvað um endurtekningar frá því í síðustu ársskýrslu. Beðist er velvirðingar á því.

1. Stjórnarfundir

Stjórn Auroru kom fjórum sinnum saman til fundar á árinu 2009 auk sérstaks stefnumótunarfundar sem haldinn var í apríl og aðalfundar sem haldinn var í maí. Stjórn fór í viku vettvangsferð til Sierra Leone í byrjun nóvember.

2. Kosning stjórnar

Stjórn var endurkosin á aðalfundi sjóðsins sem haldinn var þann 22. maí 2009. Hana skipa;

 • Ingibjörg Kristjánsdóttir, landslagsarkitekt og annar stofnandi sjóðsins
 • Ólafur Ólafsson, stjórnarformaður Alfesca og annar stofnandi sjóðsins
 • Sigurður Einarsson, fjárfestir
 • Sigurður Guðmundsson, forseti heilbrigðisvísindasviðs HÍ
 • Þórunn Sigurðardóttir stjórnarformaður Ago.

Formaður stjórnar var kosin Ingibjörg Kristjánsdóttir og gjaldkeri Sigurður Einarsson.

3. Heimasíða

Aurora Velgerðasjóður heldur úti heimasíðunni www.aurorafund.is en þar er að finna samþykktir, starfsreglur og ýmsar fleiri upplýsingar um velgerðasjóðinn og dóttursjóði hans, Kraum tónlistarsjóð Auroru, Hönnunarsjóð Auroru og önnur styrktarverkefni, ný og gömul. Þar eru einnig upplýsingar um stjórnir og stjórnendur sjóðanna þriggja.

4.  Ferð Auroru Velgerðasjóðs til Sierra Leone í nóvember

Tilgangur ferðarinnar var að kynna stjórn og framkvæmdastjóra stöðu menntaverkefnisins sem Aurora styrkir þar í landi og unnið er í samvinnu við Unicef og menntayfirvöld í landinu. Einnig að skoða hugsanleg ný verkefni.

Fjárframlag Auroru er veitt til uppbyggingar menntunar í Kono héraði sem er í austur/ hluta landsins við landamæri Guineu. Heimsóttir voru m.a. skólar sem byggðir hafa verið fyrir styrk frá Auroru og fundir haldnir með yfirmanni mennta/ mála héraðsins, skólastjórum, kennurum og foreldrum sem gáfu góða innsýn í verkefnið og umfang þess. Miklu hefur verið áorkað og er ánægjulegt að sjá framfarirnar sem orðið hafa í menntamálum landsins undanfarin 3/5 ár.

Menntamálaráðherra landsins Dr. Minkailu Bah tók á móti hópnum í ráðuneyti sínu og upplýsti hann um stöðu og framtíðarsýn ráðuneytisins, uppbyggingu menntakerfisins sem lagðist í rúst í borgarastyrjöldinni sem ríkti í landinu í meira en áratug. Ráðherrann kom á fundi með forseta landsins, Dr. Ernest Bai Koroma en forsetinn hafði kynnt sér störf Auroru velgerðasjóðs í landinu. Forsetinn tók á móti hópnum á skrifstofu sinni og þakkaði stofnendum og stjórn sjóðsins fyrir sýndan hlýhug í garð Sierra Leone og aðstoðina við menntamál landsins.

Einnig kynnti hópurinn sér ýmis önnur verkefni á sviði heilbrigðismála, menntamála og atvinnumála sem gætu hugsanlega fallið að stefnu sjóðsins.

Ferðin gaf hópnum gott yfirlit, betri sýn og skilning á stöðu menntamála í landinu og ekki síður þann veruleika sem Sierra Leonisk börn búa við. å

5. Úthlutanir á árinu 2009

Aurora Velgerðasjóður úthlutaði alls tæpum 114,2 milljónum króna til 8 verkefna á árinu 2009. Formleg úthlutun fór fram einu sinni, þann 13. febrúar, og þar var úthlutað 111,5 milljónum króna til 6 verkefna, en auk þess tók stjórn ákvörðun um að styrkja tvö verkefni til viðbótar; í Nepal og í Malawi. Sex af þessum átta eru ný verkefni og þrjú verkefnanna eru eigin verkefni sjóðsins.

Verkefnin sem hlutu styrki 2009 voru eftirfarandi:

 1. Nýstofnaður Hönnunarsjóður Auroru……………………………………….kr 25.000.000
 2. Kraumur, tónlistarsjóður Auroru………………………………………………kr 20.000.000
 3. Þrjú verkefni á vegum Rauða Kross Íslands……………………………..kr 20.000.000
 4. MusMap.com – verkefni Huga Guðmundssonar tónskálds…………..kr 3.000.000
 5. “Útvarp Mosambique” – verkefni á vegum UNICEF ……………………kr 3.500.000
 6. Menntaverkefni í Sierra Leone á vegum UNICEF………………………kr 40.000.000
 7. “Shelter for life” – verkefni í Nepal………………………………………………..kr 690.120
 8. Styrkur til kennaramenntunar í Malawi……………………………………….kr 2.000.000

 

6. Lýsing verkefna

    6.1. Eigin verkefni

Hönnunarsjóður Auroru                                                                                                           styrkur kr 25.000.000

Hönnunarsjóður Auroru er nýr sjálfstætt starfandi dóttursjóður á vegum Auroru Velgerðasjóðs. Sjóðurinn er tilraunaverkefni og var úthlutað 75 milljónum til þriggja ára. Fyrsta greiðsla til sjóðsins, 25 milljónir króna, fór fram við stofnun hans í febrúar 2009.

Markmið með stofnun sjóðsins var að virkja kraftinn, sem býr í hönnunar/ geiranum, með beinum fjárframlögum til framúrskarandi hönnuða og auðvelda þeim að koma sjálfum sér, hugmyndum sínum og vörum á framfæri hérlendis og erlendis. Enn fremur að miðla þekkingu á þessu sviði, efla grasrótarstarf og stuðla að samstarfi hönnuða og aðila úr athafnalífinu.

Framkvæmdastjóri Hönnunarsjóðs Auroru var ráðinn Hlín Helga Guðlaugsdóttir, vöruhönnuður og hóf sjóðurinn starfsemi sína af fullum krafti strax í byrjun febrúar.

Alls var úthlutað 21.070.000 til 16 hönnuða og verkefna á árinu 2009. Úthlutað var tvisvar, í maí og í september. Úthlutunarferlið er unnið í náinni samvinnu stjórnar og framkvæmdastjóra og voru haldnir tíu stjórnarfundir á þessu fyrsta ári sjóðsins.

Framkvæmdastjóra og stjórn til ráðgjafar er sérstakt fagráð hönnuða og aðila úr atvinnulífinu og hefur hefur komist á gott samstarf á milli sjóðsins og fagráðsins auk þess sem tveir aðilar innan fagráðsins hafa tekið að sér ráðgjöf fyrir sjóðinn.

Stjórn Hönnunarsjóðs Auroru skipar eftirtalda aðila:

 • Ingibjörg Kristjánsdóttir, landslagsarkitekt, formaður.
 • Jóhannes Þórðarsson, arkitekt og deildarforseti hönnunar og arkitektúrdeildar Listaháskóla Íslands, meðstjórnandi.
 • Halla Helgadóttir, grafískur hönnuður og framkvæmdastjóri Hönnunarmiðstöðvar Íslands, meðstjórnandi.

Í fagráði Hönnunarsjóðs Auroru sitja:

 • Áslaug Magnúsdóttir, TSM Capital í New York.
 • Eyþór Ívar Jónsson, framkvæmdastjóri Klaks og dósent við Kaupmannahafnarháskóla.
 • Eyjólfur Pálsson, húsgagnahönnuður og kaupmaður í Epal.
 • Sigurður Þorsteinsson, iðnhönnuður og eigandi Design Group Italia.
 • Sigríður Sigþórsdóttir, arkitekt, VA arkitektar.
 • Guðmundur Oddur Magnússon, prófessor í grafískri hönnun í Listaháskóla Íslands.
 • Steinunn Sigurðardóttir fatahönnuður

Nánar er sagt frá verkefnum sjóðsins í viðhengi 1 með ársskýrslunni, en það er úrdráttur úr ársskýrslu Hönnunarsjóðs Auroru 2009, sem lögð var fram á aðalfundi Hönnunarsjóðsins þann 19. maí sl.

 

Kraumur tónlistarsjóður Auroru                                                                                            styrkur kr 20.000.000

Kraumur, sem er sjálfstætt starfandi sjóður á vegum Auroru Velgerðasjóðs, fékk 20 milljónir króna til að styrkja ungt tónlistarfólk til listsköpunar og til kynningar á verkum sínum. Kraumur var stofnaður í ársbyrjun 2008 að frumkvæði Auroru og var þá tilkynnt að Aurora myndi ráðstafa til tónlistarsjóðsins alls 50 milljónum króna í þrennu lagi á árunum 2008/2010. Stjórn Auroru ákvað síðan í ársbyrjun 2009 að hækka upphæðina í 60 milljónir, þannig að þetta er önnur úthlutunin til Kraums upp á 20.000.000.

Kraumur hefur það meginhlutverk að efla íslenskt tónlistarlíf, fyrst og fremst með stuðningi við unga listamenn, auðvelda þeim að vinna að listsköpun sinni og koma verkum sínum á framfæri. Markmiðið er að styrkja stöðu ungra tónlistarmanna á Íslandi með beinum styrkjum, faglegri aðstoð og samstarfi af ýmsu tagi. Sjóðnum er sömuleiðis ætlað að ná markmiðum sínum með því að miðla þekkingu á sínu sviði, meðal annars með námskeiðahaldi, ráðgjöf og smiðjum (workshops) og með samstarfi við ýmsa þá sem vinna að sömu markmiðum.

Kraumur úthlutaði alls 11,5 milljónum til 19 verkefna á árinu 2009, en að baki hvers verkefnis eru að jafnaði margir aðilar sem njóta góðs af.

Úthlutanir úr sjóðnum fyrir árið 2009 fóru fram í byrjun apríl. Áhersla var lögð á innlend verkefni á þessu öðru starfsári Kraums með Innrásinni og stuðning við starfsemi listamanna og hljómsveita hérlendis.

Stjórn Kraums tónlistarsjóðs á árinu 2009 skipuðu eftirtaldir aðilar:

 • Þórunn Sigurðardóttir, stjórnarformaður Ago, formaður
 • Pétur Grétarsson, tónlistarmaður og framkvæmdarstjóri, meðstjórnandi
 • Ásmundur Jónsson, framkvæmdarstjóri, meðstjórnandi.

Í fagráði Kraums tónlistarsjóðs sitja:

 • Anna Hildur Hildibrandsdóttir, framkvæmdarstjóri Útflutningsskrifstofu íslenskrar tónlistar, ÚTÓN
 • Árni Heimir Ingólfsson, tónlistarstjóri Sinfóníuhljómsveitar Íslands
 • Árni Matthíasson, blaðamaður á Morgunblaðinu
 • Björk Guðmundsdóttir, tónlistarmaður
 • Mist Þorkelsdóttir, deildarforseti Tónlistardeildar Listaháskóla Íslands
 • Kjartan Sveinsson, hljómborðsleikari Sigur Rósar
 • SJÓN (Sigurjón Birgir Sigurðsson), rithöfundur.

Framkvæmdastjóri sjóðsins er Eldar Ástþórsson.
Nánar er sagt frá verkefnum sjóðsins í viðhengi 2 sem er úrdráttur úr ársskýrslu Kraums 2009, sem lögð var fram á aðalfundi Kraums þann 15. apríl sl.

 

     6.2. Innlend verkefni

Þrjú verkefni á vegum Rauða Kross Íslands                                                                         styrkur kr 20.000.000
Rauði kross Íslands fékk 20 milljónir króna til stuðnings innanlandsverkefnum, þ.e. Hjálparsíminn 1717; Vin, athvarfi RKÍ fyrir fólk með geðraskanir og til aðgerða RKÍ vegna efnahagsþrenginga í samfélaginu, sérstaklega þær sem varða sálrænan stuðning.
Vegna efnahagsástands hér á landi þótti mikilvægt að auka þjónustu hjá Hjálparsímanum 1717.

Styrkur Auroru fór m.a. í tvö átök sem tengjast afleiðingum efnahagshrunsins. Í því fyrra var sjónum beint að málefnum fólks í greiðsluerfiðleikum og var tilgangurinn að benda fólki á ráðgjöf og upplýsingar um úrræði sem stæðu þeim til boða. Í seinna átakinu var farið af stað með verkefni undir yfirskriftinni “Hlustum á börnin”. Með því vildi Hjálparsíminn minna fólk á að vera vakandi yfir líðan barna á erfiðum tímum og einnig upplýsa börn og unglinga um þau úrræði sem standa þeim til boða þegar erfiðleikar steðja að.

Styrkurinn frá Auroru var einnig nýttur til stofnunar Rauðakrosshússins í Borgartúni. Þar geta einstaklingar og fjölskyldur sótt sér sálrænan stuðning og ráðgjöf um margvísleg úrræði sem bjóðast í samfélaginu. Þar er í boði ýmis konar fræðsla og félagsstarf opið öllum.

Greiðslum Auora til þessa verkefnis er lokið.

 

MusMap.com                                                                                                                               styrkur kr 3.000.000

Hugi Guðmundsson tónskáld fékk 3 milljónir króna fyrir hönd aðstandenda heimasíðunnar MusMap.com til styrktar alþjóðlegu menningarverkefni sem ætlað er að efla klassíska tónlist og vinna henni ný lönd með því að nota vefinn.

Greiðslum Auroru til þessa verkefnis er lokið.

 

     6.3. Erlend verkefni – þróunarhjálp

Menntaverkefni í Síerra Leóne                                                                                               styrkur kr 40.000.000

Menntaverkefnið í Sierra Leone fékk 40 milljónir króna til að byggja upp barnvænt menntakerfi og skólahúsnæði, einkum með þarfir stúlkubarna í huga. Þetta er önnur úthlutun sjóðsins til verkefnisins af fimm, liður í veigamesta verkefni sjóðsins frá stofnun og unnið í samvinnu við menntayfirvöld þar í landi og UNICEF á Íslandi og í Síerra Leóne.

Markmiðið er að styðja UNICEF og stjórnvöld Síerra Leóne í því að tryggja öllum börnum á skólaaldri grunnmenntun fyrir 2015. Stofnað var til verkefnisins árið 2008 og jafnframt tilkynnt að Aurora myndi ráðstafa til þess alls 2.000.000 USD, eða 120 milljónum króna á þáverandi gegni, í þrennu lagi á árunum 2008/2010. Við hrun íslensku krónunnar í lok árs 2008 jókst greiðslubyrgði sjóðsins vegna þessa verkefnis, um helming, þar sem upphafleg upphæð styrksins var í dollurum. Í samvinnu við Landsskrifstofu UNICEF á Íslandi var því ákveðið að dreifa greiðslunum á allt að fimm ár í stað þrjú. Miðað við óbreytt gengi mun því Aurora veita til þessa verkefnis um 200 milljónum króna á fimm árum. Þessar breytingar voru samþykktar af stjórn Auroru Velgerðarsjóði á stjórnarfundi í apríl 2009.

Styrkur Auroru fer allur í eitt af fátækustu héruðum Sierra Leone, Kono hérað sem liggur austast í landinu við landamæri Guineu. Í krafti verkefnisins hafa allt að annað hundrað kennarar hlotið þjálfun nú þegar. Í lok árs 2009 voru framkvæmdir við byggingu níu skóla í héraðinu vel á veg komnar með tilheyrandi vatnsveitu/ og frárennsliskerfum, húsbúnaði og kennslugögnum. Efnt hefur verið til vitundavakningar í samfélögunum um gildi menntunar og markvisst er unnið að valdeflingu kvenna m.a. með stofnun mæðraklúbba, með það að leiðarljósi að auka þátttöku þeirra í skólastarfinu.

Á árinu var ákveðið að leggja aukna áherslu á gæði námsins og að laga það sem best að þörfum barnanna og þá sérstaklega stúlkubarna. Markmiðið er að halda stúlkunum sem lengst í skóla og koma þannig í veg fyrir að þær gangi í hjónaband og hefji barneignir á æskuárum. Meira er því lagt í endurmenntun kennara og þjálfun í kennsluaðferðum þar sem barnið eru sett í forgang og markvisst unnið að því að eyða félagslegum hindrunum í menntakerfinu sem standa stúlkum fyrir þrifum.


Útvarpsverkefni í Mosambík                                                                                                     styrkur kr 3,500.000

Unicef á Íslandi fékk 3,5 milljónir króna til styrktar verðlaunuðu útvarpsverkefni samtakanna með börnum og ungmennum í Mósambík sem snýr að jafningjafræðslu, sjálfstyrkingu og þátttöku barna í samfélaginu. Samhliða voru íslenskir útvarpsþættir framleiddir af íslenskum börnum um Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og var þeim útvarpað á rás 1 í Ríkisútvarpinu sl haust.

Um 800 börn og ungmenni taka þátt í útvarpsþættinum. Þau taka viðtöl við önnur ungmenni og koma upplýsingum á framfæri til þúsunda jafnaldra sinna í gegnum vinsælasta miðilinn í Afríku; útvarpið. Útvarpsverkefnið spilar stóran þátt í forvörnum gegn HIV, eiturlyfjum, ofbeldi, o.fl.

Greiðslum Auroru til þessa verkefnis er lokið.

 

Shelter for Life – Nepal                                                                                                                  styrkur USD 6.000

Aurora velgerðasjóður styrkti verkefni í Nepal „Shelter for Life“ sem er á vegum bandarísku hjálparstofnunar/ innar „Beyond Tears Worldwide“ Tilgangur verkefnisins er að skapa umhverfisvæn heimili og um leið heilbrigðara umhverfi fyrir fjöldskyldur í fátækustu samfélögum Nepal. Þorpsbúum er útvegað og hjálpað við að setja upp eldavélar sem nýta viðinn betur og hleypa reyknum út úr hýbýlum og einnig er settur upp

búnaður til að nýta sólarorku til lýsingar . Með því skapast hreint loft og ljós á hvert heimili en hjálparstofnunin einbeitir kröftum sínum nú að Mugu héraði í Nepal. Vegna lélegs aðbúnaðar í fjallaþorpum Nepals eru það aðeins um 50% barna sem ná eins árs aldri og meðalaldurinn er 36 ár. Öndunarfærasjúkdómar eru megin orsök þessarar háu dánartíðni og mun því þetta verkefni bjarga fjölda mannslífa. Notkun eldavélanna og sólarorku til lýsingar mun einnig minnka notkun á eldivið um 65% og þar af leiðandi ágang á ört minnkandi skóglendi Himalayafjalla.

Greiðslum Auroru til þessa verkefnis er lokið.

 

Menntaverkefni í Malaví                                                                                                            styrkur kr. 2.000.000

Sjóðurinn styrkti menntaverkefni í Malaví í samvinnu við Rótarýklúbb Reykjavíkur. Um er að ræða styrk til 4 framhaldsskólanema, tveir eru í hjúkrun, sá þriðji í kennaranámi og sá fjórði í viðbótarkennaranámi (B.Ed), tvær konur og tveir karlar. Þau hafa öll undirritað skuldbindingu um að snúa aftur til Monkey Bay að loknu námi til starfa þar, en slíkt var skilyrði styrkveitingar.

Greiðslum Auroru til þessa verkefnis er lokið.

 

      6.4 Eldri verkefni – staða og framvinda

Heilbrigðisverkefni í Malawi – styrkt 2008                                                                                 styrkur € 220.000

Aurora Velgerðasjóður greiddi kostnað við hönnun og viðbyggingu barnadeildar héraðssjúkrahússins í Mangochi í Malawi. Farið var af stað með verkefnið 2008 og var styrkurinn upp á 220.000,/ evrur. Deildin var tekin í notkun á haustmánuðum 2009 og hefur aðstaðan fyrir börn og umsjónarmenn þeirra lagast til muna við þessa viðbót, auk þess sem aðstaða starfsfólks deildarinnar er allt önnur. Í nýju viðbyggingunni eru 36

sjúkrarúm, einnig er þar 10 rúma gjörgæslu/ og nýburadeild, móttökudeild og vaktstöð fyrir hjúkrunarfólk. Western Construction Company Ltd sá um framkvæmdina fyrir Auroru. Greiðslur frá sjóðnum til verkefnisins eru allar samkvæmt áætlun, þ.e. aðeins er lokagreiðslan eftir sem er upp á € 11.000/ og greiðist 6 mánuðum eftir afhendingu byggingarinnar. Fyrirhugað er að tveir stjórnar/ menn Auroru fari til Malawi á árinu og taki út verkið og afhendi formlega yfirvöldum í héraðinu hina nýju deild.

Í lok árs 2009 ákvað síðan stjórn Auroru að styrkja sjúkrahúsið til kaupa á nýjum húsgögnum fyrir deildina. Unnið er að því ásamt heilbrigðisyfirvöldum að fá tilboð i húsgögnin.

 

        6.5 Annað

Aschobi Design                                

Framkvæmdastjóri sjóðsins kynnti fyrir stjórn fatahönnuðinn Adömu Kai frá Sierra Leone. Adama er fædd þar í landi, en ólst hins vegar upp í Bandaríkjunum. Hún lærði fatahönnun í Parsons School of Design í París, en ákvað í framhaldi af því að flytja “heim” til Freetown og koma af stað sinni fyrstu fatalínu þaðan undir nafninu Aschobi Design. Hún hefur opnað verslun í Freetown og einnig selur hún í gegnum netið. Þó ung sé að árum hefur Adama fengið þó nokkra athygli hjá evrópskum og bandarískum tímaritum innan tískuheimsins fyrir metnaðarfulla hönnun og þá staðreynd að hún kýs að vinna að hönnun sinni í Freetown. Stjórn sjóðsins átti fund með henni á ferð sjóðsins í Sierra Leone og kynnti sér starfsemi hennar og viðskiptaáætlun og var niðurstaðan að hér væri athyglisverður einstaklingur á ferð sem áhugavert gæti verið fyrir sjóðinn að styðja við.

Í framhaldi af því samþykkti stjórn að sjóðurinn myndi vinna að frekari hugmyndum um hvernig hægt væri að koma Adömu Kai og fyrirtæki hennar til aðstoðar. Áfram er unnið í þessu verkefni.

 

 1. Lokaorð

Eins og sjá má að þá hefur Aurora velgerðasjóður áorkað miklu á sínum fyrstu starfsárum, hér innanlands hefur landslagið breyst, bæði í tónlistar og hönnunargeiraranum með tilkomu dóttursjóðanna tveggja. Stuðningur sjóðsins við frumkvöðlastarf hér á landi í tengslum við uppbyggingu Landnámssetursins í Borgarnesi og Fuglasafn Sigurgeirs við Mývatn hefur aukið á flóru landsins í safna/ og menningartengdri þjónustu við ferðamenn og ekki síður skapað viðkomandi byggðarlögum bæði atvinnu og tekjur vegna tilkomu þeirra.

Í þróunarmálum hefur sjóðurinn að mestu leiti einbeitt sér að menntaverkefninu í Sierra Leone og er það ljóst að það er óþrjótandi en verðugt verkefni.
Reykjavík 27. maí 2010.

Ingibjörg Kristjánsdóttir, stjórnarformaður

Hulda Kristín Magnúsdóttir, framkvæmdastjóri.

 

 

VIÐAUKI 1  

Hönnunarsjóður Auroru  – ýtarefni.

Yfirlit úthlutana og verkefna:

Þetta fyrsta starfsár sjóðsins fóru fram tvær úthlutanir, þar sem samtals var úthlutað 21.070.000 kr. til sextán aðila og skiptust styrkirnir þannig:

 • 9.800.000 kr. eða 47% styrkja var úthlutað til lengra kominna hönnuða,
 • 9.270.000 kr. eða 44% var úthlutað til grasrótarinnar
 • 2.000.000 kr. eða 9% var úthlutað til verkefna sem þjóna mörgum og eru þannig stuðningur við fagið.

Fyrsta úthlutun úr Hönnunarsjóði Auroru fór fram 20.maí á Kjarvalsstöðum. Úthlutað var 12.660.000 kr. til níu hönnuða og samstarfsverkefna.

Þeir sem hlutu styrk voru:

 • Guðrún Lilja Gunnlaugsdóttir, vöruhönnuður til þróunarvinnu á vistvænum duftkerjum og líkkistum.
 • Gunnar Þór Vilhjálmsson grafískur hönnuður til leturhönnunar fyrir Hönnunarsjóðinn sem verður gefið út á almennum markaði að loknu 3ja ára tilrauntímabili sjóðsins.
 • Jón Björnsson vöruhönnuður til undirbúnings fjöldaframleiðslu á vösum úr sandi.
 • Katrín Ólína vöruhönnuður til faglegrar uppbyggingar vörumerkis síns.
 • KronbyKronKron skóhönnuðir til sýningahalds með skólínu sína erlendis.
 • Linda Björg Árnadóttir fatahönnuður til sýningahalds með Scintilla, heimilistextíl erlendis.
 • Sara María Júlíudóttir fatahönnuður til faglegrar uppbyggingar framleiðslu/ferla Nakta Apans & eftirfylgni sölusamninga erlendis.
 • Hönnunarteymið Vík Prjónsdóttir til áframhaldandi þróunarvinnu á vörum Vík Prjónsdóttur, sem er samstarfsverkefni þeirra og Víkurprjóns, Vík í Mýrdal.
 • Sýningin “Íslensk samtímahönnun 2009” á vegum Hönnunarmiðstöðvar Íslands.

Seinni úthlutun ársins fór fram 20.október í nýju húsnæði Hönnunarsjóðs Auroru og Kraums tónlistarsjóðs.
Alls var úthlutað 7.870.000 kr. til átta einstaklinga.

Þeir sem hlutu styrk voru:

 • Andrea Maack myndlistarmaður og hönnuður til vöruþróunar ilmvatns sem er innblásið af myndlistarverkum hennar.
 • Bóas Kristjánsson til kynningarstarfs á fatalínu sinni 8045 erlendis.
 • Charlie Strand með bók um íslenska fatahönnuði.
 • Snæbjörn Stefánsson til vöruþróunar á leikföngum innblásnum af íslenskum matarhefðum.
 • Sonja Bent til þáttöku í kynningarverkefni í New York með herrafatalínu sína.
 • Guðrún Lilja Gunnlaugsdóttir fékk framhaldsstyrk fyrir duftker og líkkistur úr endurunnum efnum, til mótagerðar fyrir framleiðslu.

Auk þessa hlutu styrki fyrir nýlega útskrifaða hönnuði:

 • Laufey Jónsdóttir til samstarfs við ullarframleiðslufyrirtækið Glófa ehf. til þróunar fatalínunnar BLIK, verkefni sem hófst árið áður í verkefni Hönnunarmiðstöðvar og Útflutningsráðs “hönnun til útflutnings”
 • Verkefnið “Stefnumót bænda og hönnuða” við LHÍ, sem er verkefni í matarhönnun, þar sem útskrifaðir nemendur fullvinna vörur sem komið hafa út úr námskeiðinu í þverfaglegri teymisvinnu undir handleiðslu reyndra hönnuða.

 

Eigin verkefni og samstarf
Megináhersla er á beinan fjárstuðning við einstaklinga, en Hönnunarsjóðurinn hefur einnig haft frumkvæði og tekið þátt í nokkrum sjálfstæðum verkefnum sem þjóna tilgangi hans í samstarfi við ýmsa fagaðila.

Af þessum verkefnum ber hæst sýningin “ÍslenskSamtímahönnun 2009” þar sem Hönnunarsjóðurinn styrkti sérstaklega “Vaxtarsprota” innan sýningarinnar, þ.e. unga efnilega hönnuði. Sýningin var opnunarsýning Listahátíðar 2009 og er farandssýning, sem hefur síðan þá verið sett upp í Danmarks Design Center í Kaupmannahöfn og er nú á heimssýningunni í Shanghai.

Einnig má nefna hönnunarsýninguna “Í barnastærðum” í Hafnarborg, þar sem sjóðurinn kom að mótun og framkvæmd sérstaks nýsköpunarverkefnis þriggja ungra hönnuða.

Fyrirlestraröðin Hagnýtt Hádegi” er samstarfsverkefni Hönnunarsjóðs og Hönnunarmiðstöðvar um hagnýt málefni sem brenna á hönnuðum líkt og útflutningur, verðlagning, skattamál osfrv. Fyrirlestrarnir voru auk þess teknir upp á vegum sjóðsins og eru aðgengilegir á netinu. Þetta verkefni fellur undir þá stefnu hjá Hönnunarsjóðnum að leggja áherslu á ráðgjöf til hönnuða sem er svar sjóðsins við áþreifanlegum skorti á faglegri útfærslu hönnuða á viðskiptahugmyndum sínum og framtíðarsýn.

Framkvæmdastjóri hefur verið styrkþegum og hönnuðum sem til sjóðsins leita til ráðgjafar en sjóðurinn hefur einnig átt í góðu samstarfi við tvo aðila úr fagráði sjóðsins, þau Dr. Eyþór Ívar Jónsson framkvæmdastjóra Viðskiptasmiðjunnar og Klaks nýsköpunarsmiðju atvinnulífsins og Steinunni Sigurðardóttur fatahönnuð. Eyþór hefur veitt viðskiptaráðgjöf og Steinunn hefur veitt faglega ráðgjöf um framleiðslu og tækni. Þessi ráðgjöf hefur mælst vel fyrir þó hún hafi hentað einstaklingunum misvel og þörf á frekari mótun og þróun verkefnisins.

Af sama meiði spretta sérstakir starfsreynslustyrkir fyrir nýlega útskrifaða hönnuði, sem eru veittir til 3ja mánaða í senn til aðkoma til móts við launakostnað. Þessum styrkjum er ætlað að fjölga tækifærum fyrir nýlega útskrifaða hönnuði á vinnumarkaði, auka færni þeirra og efla tengslanet innan greinarinnar, enda er vilyrði starfandi hönnuðar, arkitekts eða fyrirtækis forsenda umsóknar. Árið 2009 voru slíkir styrkir veittir til tveggja aðila.

Utan þess sem hér hefur verið upptalið hefur nokkuð verið leitað til framkvæmdastjóra vegna þáttöku í dómnefndum og almennrar ráðgjafar og er það kannski til marks um að Hönnunarsjóðurinn hefur á þessu fyrsta starfsári sínu skapað sér sess í faginu með starfsemi sinni. Má þar nefna dómnefndarstörf hjá Listaháskólanum og Háskólanum í Reykjavík, í samkeppnum á vegum Hönnunarmiðstöðvar, ráðgjafastjórnum hjá Viðskiptasmiðjunni (Klaki) og þátttöku í stefnumótunarvinnu skapandi greina þar sem framkvæmdastjóri var einn af fulltrúum Hönnunarmiðstöðvar.

Einnig hefur framkvæmdastjóri tekið þátt í mótun verkefna þar sem framlag sjóðsins hefur verið vinnuframlag, hugmyndavinna og stundum aðstoð við framkvæmd en ekki beint fjármagn. Dæmi um þetta er hönnunarsýningin “Í barnastærðum” í Hafnarborg og samstarf við Unicef um aðkomu grafískra hönnuða að jólakortum Unicef fyrir 2010, sem er enn í vinnslu.

Því má segja að Hönnunarsjóður Auroru styrki einnig fagið óbeint með þessu móti. Staðsetning Hönnunarsjóðs Auroru, í nánu sambýli við Hönnunarmiðstöð Íslands allt frá upphafi hefur einnig skapað góðan samstarfsvettvang þessara tveggja fagaðila, ekki hvað síst í kringum HönnunarMars, nokkura daga hönnunarhátíð sem Hönnunarmiðstöð hefur staðið fyrir í mars síðustu tvö ár.

 

VIÐAUKI 2

Ársskýrsla Kraums tónlistarsjóðs Auroru  –  ýtarefni.

STARFSEMIN

Alls úthlutaði Kraumur 10,8 milljónum til 19 verkefna á árinu 2009. Á árinu 2009 hefur Kraumur haldið áfram styðja við tónleikahald innanlands með Innrásinni, sérstöku átaki til stuðnings tónleikahaldi á landsbyggðinni, sem og að velja og verðlauna spennandi hluti í íslenskri plötuútáfu með Kraumslistanum (sem áður hét Kraumsverðlaunin).

Kraumur ýtti úr vör nýju verkefni, Hljóðverssmiðjum, í Tankinum á Flateyri sumarið 2009. Með Hljóðverssmiðjunum er ætlunin að styðja við grasrótina í íslensku tónlistarlífi og gefa þeim tækifæri á að vinna með reyndari tónlistarmönnum, sem veita aðstoð og leiðsögn við upptökur og lagasmíðar. Smiðjurnar eru unnar í samstarfi Músíktilraunir, þar sem sigursveitum hljómsveitakeppninnar þetta árið var boðin þátttaka.

Meðal þeirra listamanna og hljómsveita sem Kraumur vann með og studdi við árið 2009 voru; Hjaltalín, Lay Low, Sindri Már Sigfússon (Sin Fang Bous / Seabear), Ólafur Arnalds, Ólöf Arnalds, Mógil, For a Minor Reflection og kammerhópurinn Nordic Affect. Verkefni þessara listamanna var m.a. stuðningur og samstarf við plötugerð, kynningarvinnu og tónleikahald erlendis sem innanlands.

Kraumur studdi jafnframt við Trúbatrix, nýtt tengslanet og tónlistarhóp sem samanstendur af íslenskum tónlistarkonum sem flytja frumsamda íslenska tónlist, til

tónleikahalds innanlands. Auk þess hefur Kraumur í samstarfi við Apparat Organ Quartet og Festingu komið lagerhúsnæði á Gelgjutanga í stand fyrir tónlistariðkun.

Kraumur studdi við tónleika fjölda ungra listamanna á Stofutónleikum Listahátíðar í Reykjavík, hélt námskeið og vinnusmiðjur á tónlistarhátíðinni Aldrei fór ég suður á Ísafirði, átti í samstarfi við Tónlistarhátíð unga fólksins í Kópavogi og studdi við Reykjavik Jazz Performance vinnusmiðjur fyrir unga og upprennandi listamenn á Jazzhátíð í Reykjavík.

YFIRLIT ÚTHLUTANA OG VERKEFNA 2009

Alls úthlutað 11,5 milljónum til 19 verkefna á árinu.

Samstarf og beinn stuðningur við listamenn (5.000.000 kr)

 • Hjaltalín (Plötugerð, tónleikahald & önnur starfsemi) 1.200.000 kr
 • Nordic Affect (Plötugerð) 500.000 kr
 • Sindri Már Sigfússon / Sin Fang Bous (Plötugerð) 500.000 kr
 • Ólöf Arnalds (Plötugerð) 500.000 kr
 • Ólafur Arnald (Plötugerð) 500.000 kr
 • For a Minor Reflection (Plötugerð) 500.000 kr
 • Lay Low (Tónleikahald og kynning erlendis) 500.000 kr
 • Mógil (Tónleikahald innanlands (Innrás) og á WOMEX hátíðinni) 500.000 kr
 • Camina 300.000 kr

Samstarfsverkefni (2.200.000 kr)

 • Stuðningur við tónleika ungra listamanna á Listahátíð í Reykjavík (Stofutónleikar) 1.000.000 kr
 • Tónlistarhátíð unga fólksins 400.000 kr
 • Reykjavik Jazz Performance Workshop 400.000 kr
 • Útflutningsskrifstofa Íslenskrar Tónlistar 400.000

Innrásin (1.600.000 kr)

Átak Kraums til stuðnings tónleikahalds á landsbyggðinni. Markmið Innrásarinnar er að auka við möguleika listamanna og hljómsveita til tónleikahalds, gefa þeim færi á að koma sér og tónlist sinni á framfæri víðar en á höfuðborgarsvæðinu og efla tónlistarlíf á landsbyggðinni.

 • Árstíðir, Svavar Knútur & Helgi Valur (Rás 2 plokkar hringinn) 400.000 kr
 • Trúbatrix (ýmsir listamenn) 400.000 kr
 • Sudden Weather Change, Retro Stefson o.fl. (Sumargleði, Lunga) / 400.000 kr
 • Nögl og hljómsveitir á þeim stöðum heimsóttir eru / 200.000 kir
 • Momentum og fleiri hljómsveitir Molestin Records á Eistnaflugi / 200.000 kr

Eigin verkefni Kraums (2.700.000 kr)

 • Kraumsverðlaunin (stuðningur við plötuútgáfu) 1.200.000 kr
 • Hljóðverssmiðjur Kraums og Tanksins (þremur verðlaunahöfum Músíktilrauna 2009 tryggt pláss) 1.000.000 kr
 • Námskeiðahald og vinnusmiðjur á Aldrei fór ég suður 500.000 kr

 

VIÐAUKI 3

Ferð Auroru Velgerðarsjóðs til Sierra Leone – ýtarefni.

Tilgangur ferðarinnar var að kynna stjórn og framkvæmdastjóra stöðu menntaverkefnisins sem Aurora styrkir þar í landi og unnið er í samvinnu við Unicef og menntayfirvöld í landinu. Að sjá hverju hefur verið áorkað og heimsækja nokkra skóla sem komust á legg vegna fjárframlags sjóðsins. En einnig að skoða hugsanleg ný verkefni á vegum hjálparstofnana og jafnvel einstaklinga.

Þar sem fjármagn Auroru er veitt til Kono héraðs var haldið þangað eftir sólarhringsdvöl í Freetown. Þar voru starfsmenn Unicef; Vidhya Gangesh aðstoðarframkvæmdastjóri Unicef í SL, en hún er frá Indlandi og er með mikla reynslu í þróunarmálum, Alison Parker, tengill á aðalskrifstofunni í Freetown, Sunkarie Kabba Kamara, yfirmaður skrifstofu Unicef í Makeni, Mario byggingarverkfræðingur ávegum Unicef ásamt 4 bílstjórum með sína fararkosti. Þessi hópur átti veg og vanda að skipulagningu dvalar okkar í Sierra Leone og var hún öll tíl fyrirmyndar.

Þrír skólar sem byggðir hafa verið fyrir fjármagn frá Auroru voru heimsóttir. Auk skólabyggingarinnar sjálfrar eru einnig alltaf byggð kynskipt salerni, aðstaða til handþvottar og vatnsbrunnur. Salernin eru mjög mikilvæg þar sem þau eru hluti af hreinlætisuppeldi og koma í veg fyrir kynferðislega áreitni sem stúlkur verða gjarnan fyrir í skólum þar sem engin salerni eru. Vatnsbrunnarnir eru einnig órjúfanlegur hluti skólabyggingarinnar. Oft eru engir vatnsbrunnar fyrir í þorpunum og þurfa þorpsbúar þá gjarnan að sækja vatn langar leiðir. Vatnsburður er oftast verkefni ungra stúlkna og getur þanng komið í veg fyir skólagöngu þeirra. Með því að byggja brunninn í skólanum er þetta vandamál leyst auk þess sem vatnsbrunnurinn gegnir mikilvægu samfélagslegu hlutverki.

Hópurinn átti fund með SMC (School Management Committee) og Mothers Club sem fræddi hann á starfi þeirra og ekki var hægt annað en að hrífast af ákafa þeirra, vilja og krafti til að skapa betra samfélag.

Einnig var fundað með kennurum og skólastjóra sem fræddu okkur á jákvæðum áhrifum endurmenntunar bæði á kennara og nemendur. Endumenntunin snýst m.a. um að uppfræða og þjálfa kennara í barnavænum kennsluaðiferðum þar sem þarfir barnsins hafa forgang en ekki kennarans. Þeir líta ekki á sjálfan sig lengur

sem kennara (teacher), heldur sem “facilitator” og meina með því að þeirra hlutverk væri að auðvelda og hjálpa nemendum að skilja viðfangsefnið á þeirra eigin forsendum. Þetta viðhorf hefur mjög jákvæð áhrif á nemendurna, þeir eru mun áhugasamari og ánægðari í skólanum og það skilar sér einnig í betri árangri í náminu.

Daginn eftir kynntum við okkur aðstæður í heilbrigðismálum landsins og fórum í heimsókn á héraðssjúkrahúsið í Koidu borg, nánar tiltekið á fæðingadeildina þar. Síðan var haldið til Magburaka, heilsugæsla sem er með sérstaka deild fyrir börn sem þjást af næringarskorti. 57% dauðsfalla barna undir 5 ára aldri í Sierra Leone má rekja til næringarskorts. Mæður geta oft á tíðum ekki haft börn sín á brjósti vegna eigin næringarskorts og eru börn því nærð með mjólkurdufti sem blandað er með menguðu vatni sem veldur sýkingu. Á deildinni eru börnin meðhöndluð og mæðurnar fræddar um mikilvægi réttrar næringar og hreinlæti.

Hópurinn kom til Freetown um kvöldið, og þáðum þá kvöldverðarboð Unicef með menntamála/ ráðherra landsins Dr. Minkailu Bah. Það var mjög ánægjulegt að hitta Dr. Bah aftur, en hann hafði komið til Íslands í janúar 2007, er hann þáði boð Auroru Velgerðasjóðs um að vera viðstaddur afhendingu styrks sjóðsins til menntamála í Sierra Leone. Hann var þá nýtekinn við embætti sem menntamálaráðherra að afloknum kosningum haustið 2007. Í ræðu sinni um kvöldið minntist Dr. Bah þess með ánægju að eitt af hans fyrstu embættisverkum hefði verið að þiggja boð um heimsókn til landsins í norðri og taka við styrk upp á 2 milljónir dollara til stuðnings menntunar barna í Sierra Leone. Deginum áður höfðum við spurnir af því, okkur til óvæntrar ánægju að forseti landsins Dr. Ernest Bai Koroma hefði áhuga á að hitta okkur, en Dr. Bah hafði á sínum tíma gert ríkisstjórn landsins grein fyrir styrk Auroru Velgerðarsjóðst til menntamála í landinu.

Snemma á fimmtudagsmorgun átti hópurinn fomlegan fund með mennta/málaráðherranum, í ráðuneyti hans sem síðan fylgdi okkur á fund forseta Sierra Leone. Dr Koroma hefur verið við völd í Sierra Leone í tvö ár og nýtur almennt virðingar fyrir störf sín. Hlutskipti hans er hins vegar ekki öfundsvert og verkefnin gríðarleg. Forsetinn tók hlýlega á móti okkur á skrifstofu sinni og þakkaði stofnendum og stjórn sjóðsins fyrir sýndan hlýhug í garð Sierra Leone og aðstoðina við menntamál

landsins. Hann ræddi einnig nauðsyn þess að uppbygging landsins væri unnin í samráði við einkageirann þannig að hægt væri að koma hjólum atvinnulífsins af stað. Mikil vinna hefur verið lögð í að bæta lagalegt umhverfi atvinnulífsins m.a. með það að markmiði að laða að alþjóðlega fjárfesta.

Heimsóknin til forsetans var mikill heiður fyrir Auroru og staðfesting á því að styrkir sjóðsins koma að góðum notum og séu vel metnir.

Eins og nefnt var í upphafi að þá var tilgangur ferðarinnar jafnfamt að kynna sér hugsanleg ný verkefni á vegum hjálparstofnana og jafnvel einstaklinga. Ákveðið var að skipta liði, einn hópurinn kynnti sér hvað aðrar hjálparstofnanir eru að gera í heilbrigðismálum, sérstaklega í sambandi við konur, barneignir og vannæringu. Annar hópurinn kynnti sér enn frekar menntamál og heimsóttu kennaraskóla sem starfræktur er í útjaðri Freetown og þriðji hópurinn kynnti sér hvernig hægt væri að hjálpa hjólum atvinnulífsins í gang aftur en um 70% atvinnuleysi er í landinu.

ársskýrsla 2008

Ávarp Stjórnarformanns

AURORA Velgerðarsjóður hefur nú lokið sínu fyrsta starfsári. Árið hefur verið viðburðaríkt og við sem að sjóðnum stöndum getum verið nokkuð ánægð með árangurinn. Ég lít svo á að við séum að fikra okkur áfram og hvert skref sem við tökum, sé lærdómur í sjálfu sér.

En ýmis verkefni eru framundan. Í skipulagsskrá sjóðsins, grein 4.0 segir;

“Megintilgangur stofnunarinnar er að stuðla að og styrkja menningar og góðgerðarstarfsemi á Íslandi og erlendis. Í því felst til dæmis fjárhagslegur stuðningur við einstaklinga, félög, félagasamtök og samfélög af ýmsum toga, auk stuðnings við þá sem höllum fæti standa vegna aðstæðna sem þeir búa við s.s. veikinda, slysa, eða af öðrum ástæðum. …..Áhersla er lögð á stuðning við menningar- og/eða mannúðarverkefni sem hafa víðtæk áhrif til almannaheilla.“

Eins og sést þá eru markmið sjóðsins nokkuð opin, en það var meðvituð ákvörðun þar sem starfið var ekki að fullu mótað og við stofnendur vildum gefa stjórninni fullt svigrúm til að koma að stefnumótun. Þó var það markmið okkar stofnenda strax í upphafi að leggja áherslu á færri en stærri verkefni þar sem stuðningurinn gæti haft ‘víðtæk áhrif til almannaheilla.’ Því markmiði hefur stjórnin verið trú og er ég sannfærð um að það sé farsæl stefna og við eigum einmitt að þróa hana áfram. Að einbeita sér að fáum verkefnum hverju sinni gerir okkur kleift að vinna dýpra með hvert verkefni og ýmist nýta yfirgripsmikla þekkingu og reynslu stjórnarmanna, eða leita til sérfræðinga ef með þarf.

Við lögðum einnig áherslu á vandlegt val verkefna og eftirfylgni. Af þessum fjórum verkefnum sem styrkt voru í ár voru tvö þeirra ýmist á ‘teikni-borðinu’ eða jafnvel komin af stað. Þau eru Fuglasafn Sigurjóns á Mývatni og menntaverkefnið í Sierra Leone. Það er óhætt að segja að töluverð vinna var lögð í að kynna sér þessi tvö verkefni og fylgjumst við grannt með framgangi þeirra. Seinni tvö verkefnin sem eru Kraumur Tónlistarsjóður og heilbrigðis-verkefni í Malawi, eru hugmynd stjórnar og þannig mikil vinna fólgin í því að þróa þau áfram, fá með sér samstarfsaðila og jafnvel ráða starfsmenn. En um leið verður til verðmæt reynsla sem sjóðurinn býr að.

Að lokum þá höfum við lagt okkur fram um að starfa með hæfu og áhugasömu fólki í öllum okkar verkefnum, en það er undirstöðuatriði ef verkefnin eiga að dafna og verða að veruleika.

Það að sjóðurinn er ‘tvískiptur’ í þróunarmál annars vegar og menningarmál hins vegar gerir úrvinnslu og utanumhald/rekstur sjóðsins meira krefjandi. Þessi tvö málefni eru stór og flókin og á margan hátt ólík. Vettvangurinn er gjörólíkur; annars vegar allsnægtarlandið Ísland og hins vegar tvö fátækustu ríki veraldar, Sierra Leone og Malawi. Umsýsla verkefnanna er nokkuð ólík, varla er hægt að tala um umsóknarferli í þróunarmálum, en hins vegar fáum við þó nokkuð af umsóknum vegna menningarmála, – þrátt fyrir að sjóðurinn auglýsi ekki. Tengslanetið er einnig annað auk þess sem aðkoma og bakgrunnur fræðimanna og hugsanlegra starfsmanna í framtíðinni er ólíkur.

Það er eitt af viðfangsefni stjórnar að greina þarna frekar á milli og vinna að stefnumótun í hvorum málaflokknum fyrir sig. Við þurfum að geta svarað spurningum eins og ‘hver er úthlutunarstefna sjóðsins í þróunarmálum?’, ‘hver er stefnan í menningarmálum?’’, ‘er samfélagsleg ábyrgð þáttur af rekstri sjóðsins?’ o.s.frv. Skýr stefnumörkun mun auðvelda okkur að vinna að markmiðum okkar og að einbeita okkur að hvoru málefni fyrir sig.

Við höfum einsett okkur að vera með skýra fjárfestingarstefnu sem tekur mið af markmiðum sjóðsins. Í því felst að ekki er fjárfest í fyrirtækjum sem með starfssemi sinni vinna á einhvern hátt gegn grundvallar hugsjón sjóðsins sem velgerðarsjóður. Þörf er á að skýra nánar hvað liggur að baki og síðan að hafa stefnumótun Auroru aðgengilega á heimasíðu sjóðsins.

Ég hef aðeins dreypt á fáum þeim verkefnum sem snúa fyrst og fremst að innra starfi og skipulagi sjóðsins. Það sem skiptir meira máli eru auðvitað verkefnin sem eru styrkt af Auroru, eftirfylgni þeirra og sá lærdómur sem við drögum af.

Fuglasafn Sigurjóns og barnadeildin við Héraðssjúkrahúsið í Mangochi munu klárast á árinu. Fuglasafnið er langt komið og gert er ráð fyrir að það opni í byrjun júlí. Verkefnið er í góðum höndum upphafsmanna þess og við gerum ekki ráð fyrir að þörf verði fyrir frekari aðstoð Auroru þegar sýningin er komin upp og safnið er komið í fullan rekstur.

Stækkun barnadeildarinnar í Mangochi er einnig frekar einfalt verkefni, við munum fylgja því eftir þar til það er að fullu klárað í samræmi við samning, sem verður væntanlega í lok árs.

Hin tvö verkefnin eru hins vegar langtímaverkefni. Kraumur tónlistarsjóður er tilraunaverkefni sem við munum fylgjast grannt með og meta að loknum þremur árum hvort vel hefur tekist til og hvort vert er að halda áfram eða segja staðar numið. Menntaverkefnið í Sierra Leone er einnig 3ja ára verkefni sem við höfum ásett okkur að nota sem prófstein í matsskýrslu sem verður unnin í samvinnu við Háskóla Íslands og mastersnema í Félagsvísindadeild. Verkefnið býður einnig upp á frekari rannsóknarvinnu að því loknu.

Að lokum vil ég þakka stjórn Auroru fyrir frábært samstarf og eins vil ég þakka öllum þeim er hafa lagt okkur lið við að gera sjóðinn að veruleika.

Ingibjörg Kristánsdóttir
Formaður stjórnar

YFIRLIT YFIR STARFSEMI AURORA VELGERÐARSJÓÐS Á ÁRINU

1. Stjórnarfundir

Sjö stjórnarfundir voru haldnir á liðnu starfsári, – á Íslandi, London og í Malawi

2. Kosning stjórnar og ráðning starfsmanns

Stjórn var kosin á fyrsta fundi sjóðsins. Hana skipa;

Ingibjörg Kristjánsdóttir, landslagsarkitekt og annar stofnandi sjóðsins
Ólafur Ólafsson, stjórnarformaður Egla Invest og annar stofnandi sjóðsins
Sigurður Einarsson, stjórnarformaður Kaupþings
Sigurður Guðmundsson, landlæknir
Þórunn Sigurðardóttir stjórnarformaður Unicef

Formaður stjórnar var kosin Ingibjörg Kristjánsdóttir og gjaldkeri Sigurður Einarsson.

Hulda Kristín Magnúsdóttir var ráðinn starfsmaður sjóðsins.

3. Val á nafni og hönnun á merki

Nafnið AURORA Velgerðarsjóður var kynnt á fyrsta stjórnarfundi. AURORA er persónugerving dögunar og hin rómverska gyðja sólarupprásar. Nafnið skírskotar til andlegra verðmæta ljóss og birtu – til þeirrar dagrenningar sem gerir okkur kleift að sjá yfir sjóndeildarhringinn, þangað sem vonin býr.

Aurora er einnig skylt orðinu AURUM á latínu sem merkir gull og þá jafnframt skylt íslensku orðunum EYRIR og AURAR. Nafnið skírskotar þannig til veraldlegra verðmæta – til þess fjármagns er getur komið góðu til leiðar, ef rétt hugarfar býr að baki.

Merki sjóðsins byggir á nafninu; goðsögninni um AURORU, en í lýsingu hönnuðar segir;
‘heitir litir sólarupprásar birtast í fjórum hringjum sem standa fyrir fjögur börn Gyðjunnar Auroru. Þeir hlykkjast hver um annan og mynda þannig sterka heild sem þó hefur ákveðinn léttleika yfir sér’.

Merkið er hannað af Auglýsingastofunni Ennemm og gáfu þau alla vinnu sína við hönnun merkisins.

4. Heimasíða

Unnið var að hönnun heimasíðu á árinu www.aurorafund.is og var hún formlega opnuð við fyrstu styrkveitingu sjóðsins í janúar sl. Auglýsingastofan Ennemm sá um hönnun heimasíðunnar, en markaðsdeild Samskipa sá um uppsetningu og hefur verið okkur innan handar við viðhald hennar.

5. Ferðir

Malawi
Í Október fór stjórn Aurora til Malawi. Tilgangur ferðarinnar var að kynna sér hugsanleg verkefni sem Aurora gæti tekið að sér, en Malawi er eitt af fátækustu ríkjum heims, og skipar 164 sæti, af alls 177 ríkjum heimsbyggðarinnar í Þróunarskýrslu Sameinuðu þjóðanna sem birt var 27. nóvember 2007.
Í Malawi tóku á móti okkur heiðurshjónin Sigurður Guðmundsson, landlæknir og stjórnarmaður í Aurora og Sigríður Snæbjörnsdóttir framkvæmdastjóri

Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja en þau voru þá að ljúka störfum sína á vegum Þróunarsamvinnustofnunar Íslands og höfðu dvalið þar í rúmt ár.

Stjórn Auroru skoðaði ýmis verkefni á vegum ICEIDA og fleiri aðila. Þar er fyrst að nefna Monkey Bay Community Hospital, en Sigurður og Sigríður hafa verið þar í forsvari sl. ár og m.a. stjórnað uppbyggingu nýrrar barnadeildar við spítalann. Vatns- og hreinlætis-verkefni á vegum ICEIDA var skoðað og læsi verkefni fyrir konur (Adult Literacy Program) einnig á vegum ICEIDA. Millennium Village var heimsótt og MB

Secondary Day Community School sem hefur verið styrktur af Rotary klúbb Reykjavíkur. Sigurður kynnti héraðssjúkrahúsið í Mangochi og þörf fyrir stækkun barnadeildarinnar við sjúkrahúsið, en þau hjón hafa átt gott samstarf við yfirvöld sjúkrahússins og það var ljóst að þörfin er mikil

Ferðin var mjög gagnleg og á síðasta degi ferðarinnar var haldinn stjórnarfundur í Monkey Bay, þar sem ákveðið var að Aurora myndi kanna frekar kostnað og forsendur stækkunar barnadeildar við Héraðssjúkrahúsið í Mangochi.

Sierra Leone

Í Nóvember heimsóttu Hulda Kristín Magnúsdóttir starfsmaður Aurora og Ingibjörg Kristjánsdóttir, stjórnarformaður Sierra Leone. Tilgangur ferðarinnar var m.a. að hitta fulltrúa Unicef í Sierra Leone Geert Cappalaera og starfsfólk hans sem tengist menntaverkefninu þar í landi. Með í för var Stefán Ingi Stefánsson framkvæmdastjóri UNICEF á Íslandi.

Þó að fundurinn hefði matt vera lengri þá var hann gagnlegur. Báðir aðilar náðu að skýra út sjónarmið hvors annars og í framhaldi af fundinum, þegar heim var komið var mun auðveldara að vinna í gegnum netmiðla að samkomulagi sem allir voru sáttir við.

Við sama tækifæri hittum við Engilbert Jónsson fulltrúa Alþjóðabankans í Sierra Leone og konu hans Ingunni Önnu Jónasdóttur. Þau hjón eru búin að ver í Sierra Leone í rúmt ár og Ingunn Anna tók að sér að vera sérlegur ráðgjafi okkar, bílstjóri og aðstoðarkokkur.

6. Afhending styrkja

Þann 23 janúar 2008 var úthlutað úr Aurora Velgerðarsjóði í fyrsta sinn. Stjórn Aurora ráðstafaði alls 210 milljónum króna til fjögurra verkefna við hátíðlega athöfn í

Þjóðminjasafninu að viðstöddum fjölda gesta. Um leið og upplýst var um fyrstu styrktarverkefni sjóðsins, var starfsemi sjóðsins kynnt, farið var yfir aðdraganda að stofnun sjóðsins, val á nafni og heimasíða Auroru opnuð.

Tvö verkefni hlutu styrki til tiltekinnar ráðstöfunar árið 2008:

 • Fuglasafn Sigurgeirs í Mývatnssveit, 20 milljónir króna til hönnunar og uppsetningar á sjálfri fuglasýningunni.
 • Héraðssjúkrahúsið í Mangochi í Malaví , 20 milljónir króna vegna framkvæmda við stækkun og eflingu barnadeildar.Tvö verkefni hlutu styrki til þriggja ára:
 • Menntaverkefni í Síerra Leóne, 40 milljónir króna á ári 2008-2010 eða alls 120 milljónir króna.
 • Kraumur tónlistarsjóður, sem Aurora velgerðasjóður stofnaði í því skyni að styrkja ungt tónlistarfólk til listsköpunar og kynningar á verkum sínum. Aurora lagði nýja sjóðnum til 20 milljónir króna árið 2008, 15 milljónir króna 2009 og aftur 15 milljónir króna 2010 eða alls 50 milljónir króna.

7. Heimsókn menntmálaráðherra Sierra Leone

Í tilefni að afhendingu styrkja Auroru velgerðarsjóðs í Þjóðminjasafninu þann 23. Janúar, bauð Aurora menntamálaráðherra Sierra Leone Dr. Minkailu Bah til Íslands.

Tilgangur heimsóknar ráðherrans var auk þess að veita viðtöku styrks til menntaverkefnisins í Sierra Leone, að vekja athygli landsmanna á bágbornu ástandi skólamála í þessu fátækasta ríki heims og jafnframt til að tryggja stuðning yfirvalda í

Sierra Leone við verkefnið. Það var einnig von okkar að með heimsókn sinni gæti ráðherrann myndað tengsl við skólayfirvöld á íslandi sem gæti orðið uppsprettan að frekara samstarfi. Í ræðu sinni í tilefni viðtöku styrksins sagði ráðherrann m.a.

“ Það gladdi mig mikið þegar ég fékk þetta góða boð frá ykkur, ekki einungis vegna þess rausnarlega framlags sem við veitið okkur hér í dag, heldur einnig vegna þeirrar velvildar sem við njótum frá fólki og landi svo langt í burtu. Velvild ykkar mun ætíð tengja Ísland og Síerra Leóne sterkum böndum.”

Ráðherrann þáði kvöldverð í ráðherrabústaðnum í boði Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur menntamálaráðherra og heimsótti síðan menntamála- ráðuneytið daginn eftir og hitti þar Þorgerði Katrínu, Guðmund Árnason ráðuneytisstjóra og Steingrím Sigurgeirsson aðstoðarmann ráðherra. Þar var farið yfir uppbyggingu menntakerfisins á Íslandi, skólagjöld, lánamál o.fl.

Svafa Grönfeldt rektor Háskólans í Reykjavík tók á móti ráðherranum ásamt Ingu Dóru Sigfúsdóttur, forseta Kennslufræði- og lýðheilsudeildar. Svafa sagði m.a. frá verkefni á vegum skólans sem unnið verður í samstarfi við UNICEF í Gíneu Bissau, þar sem kennarar úr Kennslufræði- og lýðheilsudeild HR fara til Gíneu Bissau til að mennta verðandi grunnskólakennara.

Kristín Ingólfsdóttir rektor Háskóla Íslands og Jón Atli Benediktsson Ph.D. þróunarstjóri og aðstoðarmaður rektors tóku á móti ráðherranum. Sagði Kristín frá samstarfi við Háskóla Nígeríu, nemendaskiptum og styrkjum, en nokkrir nemendur frá Nígeríu hafa stundað nám við HÍ í tengslum við það.

Dr. Bah heimsótti einnig UNICEF á Íslandi og hélt þar tölu á opnum málfundi.

Ítarlegt viðtal við ráðherrann birtist í Morgunblaðinu en það má finna í heild sinni á heimasíðu Aurora.

8. Lýsing verkefna og staða

Fuglasafn Sigurgeirs er kennt við Sigurgeir Stefánsson á Ytri-Neslöndum við Mývatn, áhugamann um fuglalíf og náttúru sem lést af slysförum árið 1999. Hann safnaði uppstoppuðum fuglum og eggjum og átti orðið um 320 fugla, auk eggja undan um 100 tegundum íslenskra varpfugla. Aðstandendur Sigurgeirs ákváðu að ráðast í að byggja hús yfir safnið og hýsa þar líka Sleipni, bát Jóns Sigtryggs-sonar á Syðri- Neslöndum, eitt fyrsta samgöngutæki Mývetninga. Nýja sýningarhúsið var orðið fokhelt á árinu 2006. Þar vantar ýmsan búnað til sýningahalds. Í umsögn stjórnar um verkefnið segir meðal annars:

„Fjölskylda Sigurgeirs heitins Stefánssonar á heiður skilinn fyrir að hafa lagt út í að byggja hús yfir fuglasafnið og undirbúa sýningahald þar af fádæma metnaði og þrautseigju. Stjórn Aurora velgerðasjóðs hefur ákveðið að leggja henni lið svo Fuglasafn Sigurgeirs fái sem fyrst þann aðbúnað sem því ber til að auðga mannlíf og menningu í Mývatnssveit og á landinu öllu.“

Frágangur á byggingu fuglasafnsins hefur gengið mjög vel og 17. Maí sl. var haldin fyrsta samkoman í safninu, er Kiwanisklúbburinn Herðubreið hélt aðalfundinn sinn þar. Eftir er að ganga frá umhverfi safnsins og standa framkvæmdir yfir á bílaplani þessa stundina. Ákveðið hefur verið að formleg opnun verður 6. Júlí n.k.

Heilbrigðisverkefni í Malawi. Aurora velgerðasjóður greiðir kostnað við viðbyggingu barnadeildar héraðssjúkrahússins í Mangochi og gert er ráð fyrir að nýja húsið verði tekið í gagnið í haust. Barnadeildin er alltof lítil og gert er ráð fyrir að hægt verði að tvöfalda húsrými hennar og bæta 36 sjúkrarúmum við þau 36 rúm sem fyrir eru. Einnig á að koma á laggirnar 10 rúma gjörgæslu- og nýburadeildum, móttökudeild og vaktstöð fyrir hjúkrunarfólk. Jafnframt verður farið í nauðsynlegar framkvæmdir við rotþrær og fráveitulagnir tilheyrandi barnadeildinni/sjúkrahúsinu. Í umsögn stjórnar Aurora velgerðasjóðs segir meðal annars:

„Brýnt er að auka og efla heilbrigðisþjónustu í Malaví, ekki síst við börn. Tíunda hvert lifandi fætt ungabarn deyr og sautján börn af hverjum hundrað deyja áður þau verða fimm ára. Þarna er því augljóslega verk að vinna og Aurora velgerðasjóður ætlar að leggja sitt af mörkum til að bæta heilbrigðisþjónustu við barnadeild héraðssjúkrahússins í Mangochi í Malaví.“

Gengið var frá samningi við Western Construction Company Ltd um byggingu barnadeildarinnar seinni hluta mars og fyrsta greiðslan af 7 var send í lok mánaðarins. Staðan í dag er sú að unnið hefur verið að færslu fráveitulagna út af viðbyggingunni og uppsetningu á nýrri rotþró. Verktakinn gerir ráð fyrir að klára þann kafla á næstu tveimur vikum. Þeir hafa þegar byrjað að grafa fyrir grunninum og munu steypa undirstöður í næstu viku. Í framhaldi af því byrja þeir á múrsteinsvinnu. Verkefnið er því nokkurn vegin á áætlun.

Menntaverkefni í Síerra Leóne. Markmiðið er að styðja Barnahjálp Sameinuðu Þjóðanna, UNICEF og stjórnvöld Síerra Leóne í því að tryggja öllum börnum á skólaaldri grunnmenntun fyrir 2015. Aurora velgerðasjóður og UNICEF á Íslandi vinna í sameiningu að því marki að 85% barna í Síerra Leóne njóti grunn-menntunar í skóla árið 2010. Sjóðurinn ver jafnvirði 120 milljóna íslenskra króna til að reisa skólahús í Síerra Leóne á árunum 2008-2010.

Í hverju húsi eru flrjár til sex skólastofur þar sem gert er ráð fyrir að kenna börnum á aldrinum 6-12 ára. Jafnframt útvegar sjóðurinn húsgögn og nauðsynlegan búnað í skólana og sér þeim fyrir vatni, kynskiptri hreinlætisaðstöðu og leiktækjum utan dyra. Þá stendur sjóðurinn straum af kostnaði við að mennta og þjálfa kennara, horfa jafnframt sérstaklega til menntunar og öryggis stúlkna og styðja hópastarf kvenna og mæðra. Í umsögn stjórnar Aurora velgerðasjóðs segir meðal annars:

„Menntun er eitt helsta vopnið gegn fátækt í heiminum og gefur einkum börnum færi á mannsæmandi lífskjörum, eykur sjálfsvirðingu fleirra og hefur víðtæk áhrif til að skapa upplýst samfélag. Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna UNICEF hefur að mati stjórnar Aurora velgerðasjóðs gert heildstæða aðgerðaáætlun um uppbyggingu grunnmenntunar í Síerra Leóne, einu fátækasta ríki heims. Þar er ráðist að rótum vandans og tekið á flestum þáttum sem standa í vegi þess að börn á grunnskólaaldri, einkum stúlkur, njóti þeirra menntunar sem þau eiga rétt á.“

UNICEF í Sierra Leone hefur staðfest að fyrsta greiðslan kom í hús fyrir tveimur vikum en hún fór frá okkur 1. maí sl. Ástæða þess að ferlið tekur svona langan tíma er vegna þess upphæðin fer í gegnum UNICEF á Íslandi til aðalstöðva UNICEF í New York og þaðan til Sierra Leone. Þetta ferli tekur um tvær vikur. Áætlað er að næstu greiðslur fari frá okkur 1. febrúar 2009 og 1. febrúar 2010.

Þeir 7-8 skólar sem byggðir verða í Kono Héraði í ár hafa þegar verið boðnir út, og verður gengið frá samningum við verktakana í júní mánuði. Aðrir hlutar verkefnissins ss virkjun samfélaganna, fræðsla kennaranna og útvegun skólagagna og búnaðar fyrir skólana fara einnig af stað í júní mánuði.

Í marsmánuði afhenti Unicef þorpsbúum í Fasewana nýja skólabyggingu en hún var byggð fyrir tilstuðlan Auroru velgerðasjóðs. Lóa Magnúsdóttir, starfsmaður Unicef Island er stödd í Sierra Leone um þessar mundir og var viðstödd afhendinguna ásamt menntamálaráðherra Sierra Leone, Dr. Bah og framkvæmdastjóra Unicef í Sierra Leone, Geert Cappelaere. Hún sendi okkur skemmtilegan pistil sem búið er að gera úrdrátt úr og birta á heimasíðu Aurora:

“Skólinn sem afhentur var þennan dag er björt, falleg og traustleg bygging, máluð blá og hvít. Blá leiktæki prýða leikvöllinn fyrir framan skólann og kepptust krakkarnir við að fá að sitja í rólunum og príla í klifurgrindunum.“

Eftir venjubundna kynningu á gestum og fyrirfólki, héldu Dr. Bah og Geert stuttar ræður. Dr. Bah talaði einna helst um heimsókn sína til Íslands, en hann var viðstaddur þegar afhent var úr sjóðnum í janúar síðasliðinn, og hvernig landið kom honum fyrir sjónir. Hann hvatti heimamenn til þess að fara vel með þessa skólabyggingu sem þeim var falin og tók íslenskar skólabyggingar sem dæmi um fyrirmyndir í umgengni um opinberar byggingar!”

Kraumur tónlistarsjóður
er sjálfstæður sjóður á vegum Aurora velgerasjóðs. Hann hefur það meginhlutverk að efla íslenskt tónlistarlíf, fyrst og fremst með stuðningi við unga listamenn, auðvelda fleim að vinna að listsköpun sinni og koma verkum sínum á framfæri. Markmiðið er að styrkja stöðu ungra tónlistarmanna á Íslandi með beinum styrkjum, faglegri aðstoð og samstarfi af ýmsu tagi. Sjóðnum er sömuleiðis ætlað að ná markmiðum sínum með því að miðla flekkingu á sínu sviði, meðal annars með námskeiðahaldi, ráðgjöf og smiðjum (workshops) og með samstarfi við ýmsa þá sem vinna að sömu markmiðum. Í umsögn stjórnar Aurora velgerðasjóðs segir meðal annars:

„Íslenskt tónlistarlíf er sérstakt um margt, einkum vegna áberandi krafts og áræðis sem einkennir tónlistarfólk af yngri kynslóðinni. Sykurmolarnir og Björk ruddu braut í tónlistarútrás sem á sér enga hliðstæðu. Fjöldamargir tónlistarmenn fetuðu í fótspor þeirra með undraverðum árangri og nú er tónlistarlíf á Íslandi orðið einn sterkasti flátturinn í ímynd lands og þjóðar út á við. Óvenjulegt samspil dægurtónlistar og sígildrar tónlistar getur orðið drifkraftur frekari landvinninga. Stuðningur við unga tónlistarmenn, til verkefna og samstarfs af ýmsu tagi, skýtur styrkari stoðum undir flennan mikilvæga vaxtarbrodd í íslensku menningarlífi.“

Hér á eftir er stutt yfirlit yfir starfsemi Kraums og stöðu verkefna í dag, tekin saman af framkvæmdastjóra sjóðsins, Eldari Ástþórssyni.

Kraumur – tónlistarsjóður
Yfirlit framkvæmdastjóra, 27. maí 2008

Kraumur – tónlistarsjóður var formlega settur á laggirnar í janúar 2008 eftir nokkurra mánaða undirbúningsvinnu. Skömmu síðar var starfseminni fundin skrifstofa á Laugavegi 28, sem síðan hefur verið vel sótt af listamönnum fyrst og fremst, en einnig ýmsum samstarfsaðilum, meðlimum í faghópi sjóðsins og stjórn.

Auk funda fer öll almenn starfsemi Kraums fram á skrifstofunni. Frá því fyrstu samstarfsverkefni sjóðsins voru kynnt hefur hún staðið þeim listamönnum sem sjóðurinn styður og vinnur með opin sem starfsaðstaða fyrir verkefni sín.

Fundir stjórnar og fagráðs

Stjórn Kraums tónlistarsjóðs skipa Þórunn Sigurðardóttir, Ásmundur Jónsson og Pétur Grétarsson. Framkvæmdastjóri Kraums er Eldar Ástþórsson. Stjórnarfundir til þessa hafa verið sex talsins.

Fagráð Kraums hittist þann 27. febrúar, þar sem mættir voru fimm af sjö meðlimum ráðsins. Framkvæmdastjóri hefur jafnframt átt í samskiptum við einstaka fagráðsmeðlimi í hinum ýmsu málum. Fagráðið skipa Björk Guðmundsdóttir tónlistarmaður, Anna Hildur Hildi-brandsdóttir, framkvæmdarstjóri Útflutningsskrifstofu íslenskrar tónlistar (ÚTÓN), Árni Heimir Ingólfsson, tónlistarstjóri Sinfóníuhljómsveitar Íslands, Árni Matthíasson, blaðamaður á Morgunblaðinu, Mist Þorkelsdóttir, deildarforseti Tónlistardeildar Listaháskóla Íslands, Kjartan Sveinsson, hljómborðsleikari Sigur Rósar og SJÓN (Sigurjón Birgir Sigurðsson), rithöfundur.

Fyrstu verkefni Kraums kynnt

Fyrstu styrkir og verkefni Kraums voru kynnt til leiks þann 1. apríl, og var kynningarathöfninni fundin staður í æfingahúsnæði nokkurra hljómsveita að Smiðjustíg. Vel tókst til við samkomuna, sem vakti verðskuldaða athygli í fjölmiðlum.

Meðal viðstaddra þar voru Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir mennamálaráðherra, sem talaði um mikilvægi stuðnings við íslenskt tónlistarlíf, Þórunn Sigurðardóttir, formaður stjórnar Kraums og stjórnarmaður í Auroru velgerðarsjóði, sem gerði grein fyrir markmiðum sjóðsins, og Eldar Ástþórsson, framkvæmdarstjóri Kraums, sem kynnti fyrstu verkefni hans og stuðning. Tónlistarmaðurinn Mugison og hljómsveitin Skakkamanage tóku lagið.

Fyrstu verkefni Kraums sem þarna voru kynnt til leiks felast bæði í beinum stuðningi við listamenn og hljómsveitir, en einnig er um að ræða eigin verkefni Kraums. Flest hafa þau nú hafið göngu sína, með tilheyrandi sérsmíðuðum samningi listamanna við framkvæmdarstjóra Kraums um framkvæmd og greiðslur.

Staða verkefna – Beinn stuðningur við listamenn

Stærstu framlög Kraums til listamanna þetta árið eru stuðningur við Mugison, Víking Heiðar Ólafssona, hljómsveitina Amiinu – og metnaðarfull verkefni þeirra á árinu.

Mugison
er nýkomin úr víðamiklu tónleikaferðalagi ásamt hljómsveit sinni um Kanada. Hann lék á sérstökum kynningartónleikum fyrir blaðamenn og starfsmenn tónlistarbransans í London í síðustu viku – og framundan eru tónleikar víðsvegar á Norðurlöndum, Þýskalandi, Frakkland, Ítalíu og víðar í Evrópu í sumar. Stuðningur Kraums gerir tónleikana mögulega með stuðningi við Mugison og hljómsveit hans í formi launa og ferðakostnaðar.

Víkingur Heiðar fær stuðning við tónleikahald, kennslu og kynningu í framhaldsskólum. Árni Heimir Ingólfsson, tónlistarfræðingur og tónlistarstjóri Sinfóníuhljómsveitar Íslands, kemur einnig að verkefninu; mun útskýra verkin og auðvelda nemendum að njóta klassískrar tónlistar. Verkefnið er enn í undirbúningi, en áætlað er að það hefjist næsta haust.

Amiina fær stuðning frá Kraum sem gerir sveitinni m.a. gert kleift að gera að veruleika áætlanir sínar um tónleikaferð um Ísland. Tónleikarnir eru í undirbúningi og hafa æfingastyrkir verið veittir.

Kraumur styður tónlistarmennina Elfu Rún Kristinsdóttir og Ólöf Arnalds og hljómsveitirnar Dikta, FM Belfast, Celestine og Skakkamanage við gerð nýrra hljómplatna á árinu með fjárhagsstuðning og ráðgjöf. Vinna er hafinn við allar plöturnar og, ef frá er talið að útgáfudegi plötu Elfu Rún Kristinsdóttur hefur verið seinkað fram í byrjun næsta árs, eru þessi verkefni öll á áætlun.

Staða verkefna – Eigin verkefni Kraums

Þann 1. apríl voru einnig kynnt til leiks þrjú eigin verkefni Kraums sem sjóðurinn mun vinna að á yfirstandandi starfsári; Innrásina – sem hefur það að markmiði að auðvelda ungu tónlistarfólki tónleikahald á landsbyggðinni, Hljóðverssmiðjur til að efla grasrótina og gefa hljómsveitum og listamönnum færi á að taka upp sín fyrstu lög undir ráðgjöf reyndari listamanna og Kraumsverðlaunin til stuðnings plötuútgáfu og til að auka tækifæri listamanna kringum útgáfu á tónlist sinni.

Umgjörð Innrásarinnar hefur verið komið á fót, sem og samstarf við Rás 2 við kynningu á þeim tónleikum sem tengjast verkefninu. Með Innrásinni verður listamönnum auðveldað tónleikhald innanlands með fjárhagslegum styrk, ferða- og græjustuðning. Jafnframt er stefnt á að búa til gagnagrunn yfir tengiliði sem nýst geta listamönnum við skipulagningu tónleika úti á landi. Þegar hefur verið auglýst eftir umsóknum í Innrásina og hafa viðbrögðin ekki látið á sér standa. Ráðgert er að hleypa af stað fyrstu samstarfsverkefnunum í tengslum við Innrásina í byrjun júní.

Hljóðverssmiðjurnar hafa ekki komið til framkvæmda enn. Ráðgert er að þær fari í gang í haust, en einnig er inn í myndinni að fresta framkvæmd þeirra fram á næsta starfsár.

Kraumsverðlaunin verða veitt í fyrsta sinn í desember. Óhætt er að segja að viðbrögðin við hugmyndinni um sérstök plötuverðlaun, með það að markmiði að styðja við og verðlauna það sem er nýtt og spennandi í íslenskri útgáfustarfsemi, hafi lagst vel fyrir hjá listamönnum og öðrum. Undirbúningsvinna er og verður í gangi í sumar.